Att jaga i Sverige - Svenska Jägareförbundet
bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Kort information om jakt i Sverige. Foto: Madeleine Lewander

Foto: Madeleine Lewander

Att jaga i Sverige

Sammanfattad information kring jakten i Sverige om du exempelvis är utländsk gäst.

I Sverige ingår jakt och viltvård som en integrerad och väsentlig del av naturvården. Jakten är och skall vara ett klokt och långsiktigt nyttjande av den förnyelsebara naturresursen vilt.
Viltet (alla däggdjur och fåglar) är i princip fredat och jakt får ske endast i den omfattning och på det sätt som framgår av lagstiftningen. Fredningen gäller också ägg och bon.


Vem har jakträtten?

Varje markägare har jakträtten på sin mark oavsett om marken är stor eller liten. Om markägaren inte själv vill jaga kan han/hon helt eller delvis upplåta jakträtten på annan.

Jakt förekommer i större eller mindre omfattning på all mark där jakt kan bedrivas.


Jaktsammanslutningar

Omkring hälften av marken i Sverige ägs av staten och större aktiebolag. Bolagens och statens markinnehav är störst i landets norra och mellersta delar. På merparten av dessa marker upplåts jakträtten på enskilda personer eller jaktsammanslutningar (jaktlag, viltvårdsområden).

Inom områden som domineras av mindre marker bör samverkan ske för att meningsfull jakt skall kunna bedrivas.

Jakträttshavarna på olika fastigheter (marker) sluter sig därför ofta samman och bildar jaktliga enheter som omfattar större områden. Framför allt vid älgjakt är samverkan nödvändig för en god vård av älgstammen.


Jägarna

Intresset för jakt är stort i Sverige. Det finns nästan 300 000 jägare, varav cirka 150 000 är frivilligt anslutna till Svenska Jägareförbundet.

Jägareförbundet är en ideell organisation med huvuduppgift att ta tillvara jaktens och jägarnas intressen. Många av jägarna är markägare men mer än hälften arrenderar mark eller är med i jaktsammanslutningar som gör det möjligt för dem att få bedriva jakt.

Sedan 1985 måste alla nytillkommande jägare avlägga jägarexamen. I en fullständig jägarexamen ingår fem olika delar - teoretiska och praktiska. Jägarexamen är ett krav för att få tillstånd att inneha jaktvapen.

Utländska gästjägare kan emellertid få tillstånd att medföra och i Sverige använda jaktvapen, som de innehar i sitt hemland. Se "Införsel av vapen" nedan.


Jaktmöjligheter för utlänningar

Då i stort sett all jaktmark redan är disponerad, finns små möjligheter att arrendera jaktmark i Sverige. Tämligen många utländska jägare blir bjudna på jakt i Sverige - representationsjakt eller "utbytesjakt".

"Utbytesjakt" innebär att den utländska jägare, som önskar jaga i Sverige, erbjuder en svensk jägare jakt i sitt hemland för att genom detta jaktliga utbyte - utbytesjakt få jaga i Sverige. En ytterligare möjlighet är att som betalande jaktgäst delta i jakt i Sverige.

Under senare år har utbudet av jaktmöjligheter för betalande gäster ökat. Fler och fler markägare och jaktsammanslutningar erbjuder såväl svenska som utländska jägare möjligheter att jaga som betalande gäster.


Jaktkort

Alla som jagar i Sverige måste årligen betala viltvårdsavgift. Viltvårdsavgiften gäller för ett jaktår - den 1 juli - den 30 juni. Jaktkortet och bevis om erlagd betalning ska medföras vid jakten. Läs mer på Naturvårdsverket.


Jägarförsäkring

Om inte den utländska jaktgästen har ett fullgott försäkringsskydd, som gäller även i Sverige, bör han/hon teckna en jägarförsäkring som inkluderar både olycksfall och ansvar. Ett sätt att ordna detta är att bli medlem i Svenska Jägareförbundet under ett år. Avgiften för medlemskap innehåller jägarförsäkring. Såväl jaktkort som försäkring kan ombesörjas av den svenska jaktvärden.


Tillåtna vapen och ammunition

Vid jakt efter vissa viltarter bland annat älg, kronvilt och björn får endast kulvapen användas. För ammunition gäller följande minimikrav. Kulor som väger minst 10 gram (154 grains) måste ha en anslagsenergi på minst 2000 Joule 100 meter från vapnets mynning. Kulor som väger mellan 9 och 10 gram (139-154 grains) måste ha en anslagsenergi på minst 2700 Joule 100 meter från vapnets mynning.

Motsvarande bestämmelser gäller även vid jakt efter dovvilt och vildsvin. Dessa viltarter får emellertid även jagas med hagelgevär laddade med kulpatroner - brenneke eller slugs. Endast enpipiga hagelgevär får användas i detta sammanhang.

Även bävern tillhör de viltarter som endast får jagas med kulvapen. Vid rådjursjakt är hagelvapen tillåtet under tiden den 1 oktober - den 31 januari. Under annan tid måste kulvapen användas. Även under tid när rådjur får skjutas med hagel används kulvapen i stor utsträckning. Minimikravet för kulammunition för bäver- och rådjursjakt är: kulvikt minst 3,2 gram (50 grains); anslagsenergi minst 800 Joule 100 meter från vapnets mynning.

Helmantlad kula får inte användas vid jakt efter djur av de ovan nämnda arterna.

Hagelgevär som kan laddas med mer än tre hagelpatroner får inte användas. Största tillåtna kaliber är 12. Mindre kaliber än 20 får - med vissa undantag - inte användas vid jakt.

Största tillåtna hagelstorlek är US 1 (4 mm).

Vid jakt på våtmarksområden är det förbjudet att använda blyhagel.


Införsel av vapen

Läs mer på Polisen.se gällande införsel av vapen.

https://polisen.se/Lagar-och-regler/Vapen/Inforselutforsel/Tillfallig-inforsel-av-vapen-till-Sverige-/

https://polisen.se/en/Languages/Laws-and-Regulations/Firearms/Temporary-import-of-weapons-to-Sweden/


Lån av vapen

Det finns möjlighet för utländska gäster att för jakt i Sverige låna vapen av en svensk jägare. Om vapenägaren sitter med på passet, eller vid rörlig jakt hela tiden är tillsammans med låntagaren - inom några meters avstånd - är de enda kraven att den utländska jägaren ska ha fyllt 15 år och inneha svenskt jaktkort.

Om den utländska jägaren ska få låna ett vapen för självständigt bruk måste personen vara minst 18 år och ha rätt att för jaktändamål inneha samma typ av vapen i sitt hemland. Den svenske vapenägaren skall upprätta ett låneintyg. Intyget skall tecknas på en kopia av tillståndet för vapnet. I tillståndet skall anges gästjägarens namn, adress under besöket i Sverige, bostadsadress i hemlandet, ändamål med samt tiden för utlåningen, vilken inte får vara längre än 14 dagar.


Älgskytteprov

Utländska jägare som ska jaga älg i Sverige bör genom sin jaktvärd söka arrangera så att de före jakten får skjuta på en älgskyttebana.

Många markägare och jaktvärdar ställer för övrigt krav på att älgjägarna skall ha klarat godkänt prov för älgskyttemärket i brons för att få delta i älgjakten.
Läs om jaktskyttemärken, länk finns längst ned på sidan.

Vid provet skjuter man på en älgfigur i naturlig storlek på 80 meters avstånd.
I provet ingår skjutning mot både stillastående och löpande älg.


Hundar

För införsel av hundar till Sverige, se Jordbruksverket.se

Statens Jordbruksverk
Vallgatan 8
551 82 Jönköping
Tel + 46-36-15 50 00


Jaktsäsongen

Jaktsäsongen i Sverige omfattar i huvudsak hösten och vintern (augusti-februari). Jakttidens start och längd för en viltart kan variera avsevärt inom olika delar av Sverige. Det är därför nödvändigt för den utländska jägaren att genom jaktvärden noga ta reda på vilka jakttider som gäller för det område man avser att jaga i.

Älgjakten i södra och mellersta Sverige startar i början av oktober och pågår cirka två månader. I norra Sverige startar älgjakten i början av september och är uppdelad i två perioder med uppehåll för brunsten i månadsskiftet september-oktober.

På mycket små jaktområden är älgjakt endast tillåten under några få dagar.

Jakttiden för rådjur är lång. Den börjar den 16 augusti med jakt på hornbärande djur. I södra och mellersta Sverige blir kiden tillåtna den 1 september. Från och med den 1 oktober är alla rådjur tillåtna. I norra Sverige slutar rådjursjakten den 31 december och i övriga Sverige den 31 januari. Vissa län har också jakt på hornbärande rådjur under tiden den 1 maj - den 15 juni.

Jakttiderna i Sverige ses numera över ungefär vart tredje år. Det är regeringen som fastställer jakttiderna. Det förekommer att jakträttshavarna av olika skäl begränsar den fastställda jakttiden för viss viltart - till exempel genom att börja jakten senare än vad som egentligen är tillåtet eller genom att avlysa jakten före slutdatum.


Jakt - när under dygnet?

Älg får jagas under tiden från och med en timme före solens uppgång till solens nedgång.

Vissa viltarter bl.a. rådjur, kronvilt och dovvilt får jagas under tiden från och med en timme före solens uppgång till en timme efter solens nedgång. Under tiden efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller smygjakt.

Övrigt vilt får jagas, naturligtvis under förutsättning att det är lovlig jakttid, under hela dygnet.


Eftersök med hund

Den svenska jaktlagstiftningen är mycket strikt. Inte minst gäller detta vid inträffad skadskjutning. För bland annat all klövviltjakt finns en tvingande bestämmelse om att en hund, som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt, skall kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen. Viss fågeljakt får överhuvudtaget inte bedrivas utan att hund finns med vid jakten.

Det ankommer emellertid på den svenske jaktvärden att se till att dessa bestämmelser kan efterlevas - erforderliga hundar skall kunna hämtas till jaktområdet inom föreskriven tid alternativt finnas med vid jakten.


Var kan man jaga - vilka kontakter behövs?

Många utländska jägare jagar i Sverige genom personliga kontakter med svenska jägare. Vill man komma i kontakt med svenska jägare för utbytesjakt eller för att delta i jakt som betalande jaktgäst bör man gå vägen över någon av de svenska jakttidskrifterna.

I jakttidskrifterna annonserar både privatpersoner och jaktresearrangörer om jaktmöjligheter i Sverige. Där kan man också annonsera till exempel om utbytesjakt - vad kan erbjudas - vad önskas för jakt i Sverige?

Vill man prenumerera på Nordens största jakttidning, Svensk Jakt
- kan anmälan göras på telefon 020-22 00 10 eller kontakta medlem@jagareforbundet.se Vissa arrangörer, som erbjuder jaktmöjligheter i Sverige, annonserar även i utländska jakttidskrifter.

Information till dig som jaktvärd

PDF från polisen

Svenska Jägareförbundet önskar God Jakt!


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-09-23 2016-07-12