Det vilda beståndet

Glädjande nog har fjällgåspopulationen ökat stadigt sedan populationsnedgången 2012/2013. När populationen ökar medför det att gässen sprider sig och upptar nya områden vilka inte är kända för projektet. Detta försvårar uppskattningen av populationens storlek.

Att fjällgåsen dessutom allt som oftast uppträder extremt skyggt gör inte saken enklare. Det som dock står klart är att den svenska populationen av fjällgäss ökar och att detta är tack vare stödutsättningarna som gjorts genom åren. Sveriges är det enda land i världen som har en växande population av fjällgäss.

Fjällgäss som satts ut för att förstärka den vilda populationen. Foto: Sarah Nordlinder

En stor del av den svenska fjällgåspopulationen räknas in på fåglarnas rastplatser i västerbottensfjällen. En skattning av populationen görs sedan baserat på räkningen i fjällen kombinerat med ringavläsning på andra rastplatser i Sverige och internationellt. Svartåmynningens naturreservat i Östergötland räknas idag som en av de viktigaste rastplatserna för svenska fjällgäss under vårsträcket. Exempel på andra viktiga rastplatser är Alnön utanför Sundsvall och Hjälstaviken utanför Uppsala. Populationen uppskattas år 2022 till någonstans mellan 130–140 individer. 

I arbetet med att skatta populationens storlek är Projekt Fjällgås helt beroende av ideella ornitologer vilka gör ett enormt jobb med att bevaka rast- och ruggningsplatser och rapportera in fjällgäss. Även internationellt är Projekt Fjällgås beroende av ideella krafter både i Tyskland och Nederländerna för skådning och inrapportering av övervintrande fåglar. Inrapporteringen av fjällgäss har ökat stadigt de senaste åren. År 2021 inkom nästan 1600 rapporter i Sverige och 898 i Nederländerna.         

Den 13 september 2019 kunde projektet för första gången dokumentera en lyckad häckning mellan två utsättningsfåglar efter de ryska avelsfåglarna. Tidigare häckningar med utsatta fåglar av ryskt ursprung har alltid inkluderat en vild partner.

Fjällgåsen är en hemortstrogen art och utsättningarna har sedan 80-talet gjorts inom samma område. Detta innebär att en övervägande del av den svenska fjällgåspopulationen häckar i samma område. Att en stor del av en population uppträder koncentrerat på samma område gör den väldigt sårbar. Ett hot som är knutet till den platsen, till exempel en effektiv predator, kan då göra en enorm skada på hela populationen. Som ett pilotprojekt för att skynda på fjällgåsens spridning i fjällen och återtagandet av andra häckningsområden har projekt Fjällgås åren 2000, 2021 och 2022 satt ut uppfödda fjällgäss på ett nytt område i Gällivarefjällen. 10 fåglar år 2021 samt 10 fåglar 2022 försågs med sändare vilka Vattenfall AB hade sponsrat projektet med. Än återstår att färdigställa utvärderingen av detta försök.