Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Seminarium om viltbruk - en hållbar markanvändning för framtiden

Viltbruk som areell näring – en hållbar markanvändning för framtiden Onsdagen den 8 december klockan 10:00.15:00, Högloftet Skansen.

2010-11-17

Seminarium

Seminariet genomförs med finansiellt stöd från Kungliga Patriotiska Sällskapet.

En aktiv viltförvaltning – viltbruk – är av förhållandevis stor ekonomisk betydelse för allt fler fastighetsägare. Vid sidan om jord- och skogsbruk blir det ett tredje ben att stå på, med tydligt fokus på hållbart brukande.

Samtidigt måste man göra avvägningar mellan viltbruk och annan markanvändning, eftersom rika viltstammar potentiellt kan orsaka produktionsförluster genom betesskador eller skada naturvärden. Vidare finns det en uppenbar risk för konflikter mellan markägare, då viltet ofta rör sig över flera fastigheter och inte tillhör någon innan det är fällt.

Finns det en optimal avvägning mellan viltbruk och andra areella näringar?
Hur kan man minska risken för konflikter mellan markägare med olika intressen?
Vilka konsekvenser får ökade klövviltsstammar för den biologiska mångfalden?
Kan eventuella negativa effekter minskas genom aktiv viltvård eller genom aktiva insatser för den biologiska mångfalden?
Hur ser kunskapsläget ut i dessa avseenden?
Dessa frågor kommer att belysas ur jägar-, markägar- och naturvårdsperspektiv.

Program

 • 09:30 Samling kaffe
 • 09.50 Inledning Torsten Mörner, förbundsordförande Svenska Jägareförbundet
 • 10:00 Viltbruk i praktiken – vilka avvägningar behövs mot olika intressen? Carl Piper, Högestads & Christinehofs Förvaltning AB
 • 10:30 Integrerade viltbruksplaner – problem och möjligheter. Carl Pfeiff, Skogssällskapet
 • 11:00 Viltbruk integrerat med aktivt jordbruk – ett LRF perspektiv. Carl Wachtmeister, LRF
 • 11:30 Viltbrukets effekter på den biologiska mångfalden. Fredrik Widemo, Svenska
 • Jägareförbundet.
 • 12:00 Jullunch på Solliden
 • 13:30 Robert Andrén, departementsråd Jordbruksdepartementet
 • 13:45 Viltbruk och jaktetiken. Peter Hillve, kommunikationsrådgivare
 • 14:00 Diskussion
 • 15:00 Avslutning och kaffe

Anmälan till sverigesvildnad@jagareforbundet.se senast 30 november 2010.

Pris inkl. lunch 200 kr, betalas mot faktura. Uppge postadress vid anmälan.

Meddela i Skansens entré att ni ska delta i seminariet.

Välkommen!

Torsten Mörner, förbundsordförande Svenska Jägareförbundet

Sveriges Vildnad är en fristående stiftelse med syftet att bland annat stödja svensk viltförvaltning. Sveriges Vildnad inrättades på initiativ av Svenska Jägareförbundet och med bidrag från institutioner och personer med vilt- och naturintresse. Stiftelsen leds av ett förtroenderåd om sextio personer.

 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
Tillbaka till överblick