Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Naturvårdsverket upphäver länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om licensjakt på lo

Naturvårdsverket har överprövat det överklagade beslutet om licensjakt på åtta lon i Norrbottens län. Bedömningen är att länsstyrelsen inte visat att samtliga krav i jaktförordningen för licensjakt är uppfyllda. Naturvårdsverket beslutar samtidigt att jakten efter elva lon i Västerbottens län tills vidare ska stoppas (inhibition). Jaktstarten är enligt besluten den 1 mars 2016.

2016-03-02

I den regionaliserade rovdjursförvaltningen kan beslut om licensjakt på lo fattas av länsstyrelserna i norra Sverige eftersom antalet lon överstiger förvaltningsområdets miniminivå. Norrbottens län har fattat beslut om licensjakt på åtta lon. Beslutet har överklagats till Naturvårdsverket som nu har prövat det.

Det är fem kriterier som ska vara uppfyllda för att beslut om licensjakt ska kunna fattas: jakten ska ha ett tydligt syfte utan andra lämpliga lösningar, jakten ska inte försvåra för gynnsam bevarandestatus för lostammen, jakten ska vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning samt ske selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden.

Länsstyrelsen i Norrbotten har i sitt beslut inte närmare motiverat, och inte heller visat att det finns ett acceptabelt och ändamålsenligt syfte med jakten och att det saknas annan lämplig lösning. Naturvårdsverket tydliggör att det krävs att syftet utvecklas och motiveras i beslutet i förhållande till det regionala behovet av att reglera lostammen. Däremot visar de att antalet lon som får skjutas vid jakten inte påverkar lostammens gynnsamma bevarandestatus. Vidare bedömer Naturvårdsverket att antalet lon i beslutet utgör en begränsad mängd med hänvisning till bevarandestatusen, att beslutet uppfyller kravet på selektivitet och att jakten ska ske under strängt kontrollerade förhållanden.

Samtidigt beslutar Naturvårdsverket att den licensjakt på elva lon som länsstyrelsen i Västerbotten har beslutat om tills vidare ska stoppas (inhibition). Naturvårdsverket planerar att pröva ärendet i sak i början av vecka 9.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick