Uttalande: Alltid på jaktens och viltets sida - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundet tydliggör att förbundet alltid står på medlemmens, jaktens och viltets sida. Foto Hanna Oscarsson

Uttalande: Alltid på jaktens och viltets sida

När jakten och brukandet ifrågasätts passar förbundsordförande Torbjörn Larsson och generalsekreterare Bo Sköld på att tydliggöra Svenska Jägareförbundets position och uppdrag i ett uttalande. Medlemmen, jakten och viltet står alltid i centrum.

2018-11-11

 

Alltid på jaktens och viltets sida

Svenska Jägareförbundet är en jägarorganisation. Som sådan kommer vi alltid att stå på medlemmarnas, jaktens och viltets sida. Vår jakt bygger på äganderätten, rätten att hållbart bruka och vi anser att allemansrätten ger acceptans när fler kommer ut i skog och mark.Vi är en stor demokratisk och ansvarstagande organisation som också alltid beaktar naturens villkor och samhällets utveckling – förbundet baserar sina ställningstagande på forskning och fakta.

När skogsbruk, jordbruk, jakt och fiske – det vill säga brukandet av naturen – mer än tidigare står i centrum för debatt och ifrågasättande ställer detta krav på tydlighet från Svenska Jägareförbundet. Såväl mot våra folkvalda, som gentemot andra intressenter.

För oss är det i grunden okomplicerat. Viltet i Sveriges skogar och landskap kan aldrig av oss ses som skadedjur. Det är en klimatsmart och förnyelsebar resurs som vi förvaltar tillsammans för kommande generationer. För oss har allt vilt ett självklart värde oavsett om jakten är för rekreation, mat eller viltvård i ett större perspektiv.

Vi kommer konsekvent att stå upp för våra medlemmar, jakten och viltet. Vi kommer aldrig att acceptera utrotning eller avskjutningsmål som förstör viltstammarna oavsett om det handlar om älgar, vildsvin eller annat vilt. Vi grundades 1830 för att rädda viltet och långsiktig viltförvaltning är fortfarande en avgörande fråga. Svenska Jägareförbundet kommer aldrig att göra avkall på förbundets viktigaste uppgift – att stå upp för att jakt och viltvård är ett hållbart brukande som gynnar naturens mångfald.

Ofta ignoreras all den nytta som jägarna redan gör när debatten svallar. Sverige har en unik konstruktion där landets jägarkår till stor del själva finansierar såväl inventering som eftersök på trafikskadat vilt och forskning. Vi stoppar invasiva arter som hotar den biologiska mångfalden och vi har beredskap för att hantera sjukdomar i naturen. Det är verksamheter ingen annan skulle klara och det utförs till mycket ringa kostnader och bidrar till en unik samt välfungerande viltförvaltning.

Med det sagt är vi dock väl medvetna om att vilt på olika platser i landet kan orsaka problem och skador på olika näringar. Älgar tycker om tallskott och vildsvin söker föda där den är enklast tillgänglig. Det kan varken vi eller någon annan helt skyddas mot. Dock ska vi ta vårt ansvar för förvaltningen, som vi alltid gjort. Jägarna ska hjälpa andra intressenter att balansera viltstammarna. Ibland behövs det en högre avskjutning av olika vilt på olika platser för att uppnå den balansen, samtidigt som detta ska ske på rätt grunder.

Vägen framåt går som så ofta via samverkan. Svenska Jägareförbundet har ett stabilt handslag med skogsnäringen om hur vi tillsammans ska hantera älgstammen, den processen har bara pågått en i sammanhanget kort tid men vi tror det är rätt lösning. Vi arbetar tillsammans med lantbrukets företrädare kring hur vi ska stimulera ökad avskjutning av vildsvin.

Stundvis är angreppen på jägarkåren hårda. Vi anses inte göra vårt ”jobb” när viltet ställer till det. Man kan resonera kring klokskapen i att en grupp brukare angriper en annan grupp brukare, som betalar dyrt för att lösa den första gruppens problem. Men det är en logik andra får förklara. De stora utmaningarna för äganderätten och det hållbara brukandet finns dock annorstädes. Det borde vi jobba tillsammans med för att möta.

Vi tror på samarbete och är helt övertygade om att lokal förvaltning och lokala lösningar i samförstånd är rätt och att våra folkvalda beslutsfattare lyssnar när vi tillsammans presenterar goda förslag.

Torbjörn Larsson
Förbundsordförande Svenska Jägareförbundet

Bo Sköld
Generalsekreterare Svenska Jägareförbundet

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick