Skogsrapport får hård kritik av Jägareförbundet - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundet har skrivit ett långt remissvar med många tunga synpunkter på rapporten – Skogsskötsel med nya möjligheter. Foto Johanna Thörnkvist

Skogsrapport får hård kritik av Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet anser rapporten – Skogsskötsel med nya möjligheter – som en arbetsgrupp under Skogsstyrelsen tagit fram, inte når upp till de krav som kan ställas på en myndighetsrapport. – Förbundet anser att fakta, dialog, lokal delaktighet mellan markägare och jägare är avgörande faktorer för en långsiktigt framgångsrik viltförvaltning. Detta saknas i rapporten, säger ordföranden Torbjörn Larsson.

Torbjörn Larsson.

2019-02-12

Kritiken som Svenska Jägareförbundet riktar mot arbetsgruppens rapport baserar sig på en omfattande granskning av forskningresultat inom de sakområden som rapporten behandlar. Genomgången visar tyvärr en dålig samstämmighet mellan forskningsläget och förslagen.
– Slutsatserna och föreslagna åtgärder i rapporten blir fel eftersom de är baserade på felaktiga grunder, säger Torbjörn Larsson.

Förbundet anser därtill att det är slående hur remissen ensidigt och felaktigt lyfter fram klövviltets bete som ett hot mot biologisk mångfald.

All internationell och historisk erfarenhet visar att måluppfyllnaden i naturresursförvaltning ökar med ökad lokal delaktighet. Flera av förslagen i rapporten pekar dock åt motsatt håll.
– Förbundet anser att fakta, dialog, lokal delaktighet mellan markägare och jägare är avgörande faktorer för en långsiktigt framgångsrik viltförvaltning. Vi har sedan flera år tillbaka en överenskommelse med ett antal skogliga organisationer om hur förvaltningen ska fungera. Detta synsätt på älgförvaltningen borde ha funnits med i rapporten.

Svenska Jägareförbundet har den största respekt och förståelse för att klövviltet lokalt kan åsamka kännbara betesskador.
–  Naturligtvis står förbundet på medlemmarnas och jaktens sida samtidigt som vi vill hitta lösningar tillsammans med skogsbruket, säger Torbjörn Larsson.

Den svenska älgstammen har årligen minskat sedan den nya älgförvaltningen infördes 2012, eftersom det har varit ett mål i förvaltningen.
– Att föreslå tidsatta ultimatum för när modellen måste ses över och göras om riskerar att bryta denna trend. Att ifrågasätta ett system på osakliga grunder, är säkert inte rapportens syfte, men det medför att rapportens trovärdighet och objektivitet inte kan accepteras.

– Svenska Jägareförbundet har många synpunkter på rapportens innehåll, vilka vi framför i vårt remissvar. Rapporten håller helt enkelt inte den kvalitet som gör att den kan användas som underlag till förändringar av dagens älgförvaltningssystem, vilket verkar vara ett av rapportens syften, säger Torbjörn Larsson.

Eventuella sakfrågor kring remissvaret besvaras av Daniel Ligné.

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick