HD-domen: Lösningar för jägarna är viktigast för förbundet - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Tarja Mathies / Mostphotos

HD-domen: Lösningar för jägarna är viktigast för förbundet

Högsta domstolen slår fast att jakt- och fiskerätten på de marker ovanför odlingsgränsen där Girjas sameby verkar tillhör samebyn. Det innebär att samebyn har rätt att upplåta småviltsjakt och fiske i området, inte staten. Domen skapar ovisshet och osäkerhet kring fjälljakten. Svenska Jägareförbundets huvudfokus är nu att medverka till att minska osäkerhet och finna lösningar som är bra för jägarna.

2020-01-24

Efter en flera år lång domstolsprocess avkunnade Högsta Domstolen dom den 23 januari. Domstolen slår fast att samebyn har rätten till jakten och fisket med hänvisning till att de har verkat i området i hundratals år, så kallad urminnes hävd.
Förutsättningarna i Girjas område – där få människor förutom samerna har vistats – är speciella och domstolen har varit tydlig med att avgörandet gäller just detta område och att eventuella andra tvister måste beakta förhållandena i de områden som då blir aktuella.

Många jägare är oroliga och har många frågor om hur avgörandet kommer att påverka jakten och fisket i fjällen. Det innebär att det absolut viktigaste är att samebyn, politiker, myndigheter och jägare – tillsammans – måste klargöra hur upplåtelserna av jakten ska fungera. På lite längre sikt är det också viktigt att klargöra hur viltförvaltning med inventering och eventuell förtur för svenska jägare ska hanteras.

Svenska Jägareförbundet kommer att arbeta för att jägare bosatta i Sverige ska ha möjlighet att jaga i området. Förbundet anser vidare – utifrån Högsta domstolens avgörande – att länsstyrelsernas upplåtelser av jakt i alla andra områden kan fortgå som idag.

Girjas sameby har i intervjuer varit öppen för dialog och uttryckt en vilja att hitta lösningar kring jakten. Denna inställning välkomnar Svenska Jägareförbundet.

Vi kommer utifrån våra ståndpunkter och utifrån det rådande rättsläget arbeta för att skapa de bästa förutsättningarna för jakt till våra medlemmar. 
Vi är övertygade att vägen går via dialog och samarbete med samebyn, politiker och myndigheter.
 
Svenska Jägareförbundet
Torbjörn Larsson, ordförande Svenska Jägareförbundet
Birgitta Isaksson, ordförande Jägareförbundet Norrbotten
K G Abramsson, ordförande Jägareförbundet Västerbotten
Gun Fahlander, ordförande Jägareförbundet Mitt Norrland
Bo Sköld, generalsekreterare Svenska Jägareförbundet

 

Fakta om Girjasdomen


Högsta domstolens dom i Girjas-målet den 23 januari 2020 innebär i korthet följande.

 • Staten får inte upplåta rätt till småviltsjakt och fiske inom Girjas samebys område ovanför odlingsgränsen.
 • Girjas sameby har ensamrätt att bestämma om andra ska få jaga småvilt eller fiska inom detta område.

Hur motiverar domstolen detta?

 • Urminnes hävd. Samer har under mycket lång tid jagat och fiskat i området och detta har inte mött några invändningar.
 • Eftersom detta nyttjande har pågått under mycket lång tid och samerna har varit i stort sett ensamma om nyttjandet så har det uppkommit en ensamrätt.
 • Om man har ensamrätt så har man normalt rätt att upplåta rätten till andra.
 • Genom 1886 års renbeteslag fick enbart de renskötande samerna de rättigheter som knöts till renskötseln, däribland rätten att jaga och fiska, och de organiserades i lappbyar (samebyar). De enskilda samernas jakt- och fiskerättigheter vid den tidpunkten får därmed anses ha övergått till samebyns medlemmar och dessa företräds numera av samebyn.

Domens begränsningar

 • Domen gäller endast mellan parterna. Det kan tänkas intressekonflikter med privata rättighetshavare, andra samer kan hävda rättigheter liknande samebyns mm.
 • Domen gäller endast småviltjakt och fiske. Älgjakten faller utanför och domen ger ingen som helst ledning för hur frågor om rätt till älgjakt bör bedömas.
 • Domen gäller endast detta område. Området har valts för att där finns ovanligt få nybyggen och andra motstående intressen.

En bra sak
Domstolen har klart uttalat att regleringen i 31 – 34 §§ rennäringslagen inte kan anses missgynnande eller diskriminerande. Regleringen strider således inte mot regeringsformen eller Europakonventionen. Länsstyrelserna kan fortsätta att upplåta småviltjakt och fiske inom andra områden enligt gällande regler.

 

 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
Tillbaka till överblick