Blyhaglets framtid avgörs i EU - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Vi förutsätter att innan något beslut fattas ska en konsekvensbeskringning för respektive land göras, så att detta ligger grund till för beslutet, säger Bo Sköld. Foto: Magnus Rydholm

Blyhaglets framtid avgörs i EU

Kommer jägarna få använda blyhagel i framtiden? REACH-kommittén som bevakar kemikalieanvändningen inom EU kommer den 4 februari avgöra om det finns en majoritet för EU-kommissionens reviderade förslag om förbud mot blyhagel i våtmarker. Förslaget innebär att huvuddelen av Sverige anses vara våtmark där blyhagel blir förbjudet att använda.

2020-02-03

Under flera års tid har EU:s kemikaliemyndighet ECHA arbetat för att minska användningen av bly. Som ett led i detta arbete presenterade EU-kommissionen ett förslag om förbud mot blyhagel vid våtmarker i november förra året. Läs förslaget här!
Svenska Jägareförbundet har under arbetets gång spridit fakta och förklarat vilka konsekvenser förslaget får till myndigheter och beslutsfattare, både nationellt och internationellt.
Tisdagen den 4 februari avgör REACH-kommittén om kommissionens reviderade förslag har tillräckligt med stöd för att överlämnas till Ministerrådet och EU-parlamentet.
– EU-kommissionen har använt en konvention som kallas Ramsar. Denna definierar vad som är en våtmark. Problemet är att denna ger en väldigt vid definition kring vad som är en våtmark. Faktum är att stora delar av Sverige skulle klassas som våtmark vilket i praktiken skulle innebära ett förbud mot blyhagel i hela Sverige, säger generalsekreterare Bo Sköld.
För att förslaget ska gå igenom måste såväl ministerråd som parlamentet godkänna detta.
– Det är alltså väldigt viktigt att politikerna som representerar Sverige förstår vilka effekter detta förbud får för jakten i Sverige. Idag har vi redan ett förbud mot att använda blyhagel vid våtmarker och grunda delar av öppet vatten i Sverige. Utformningen är bra och rimlig. Men att göra definitionen av våtmark så omfattande som EU-kommissionen vill göra leder till orimliga konsekvenser. Vi förutsätter att innan något beslut fattas ska en konsekvensbeskringning för respektive land göras, så att detta ligger grund till för beslutet, säger Bo Sköld.


Svenska Jägareförbundet anser i denna fråga:

 • Att blyhagel inte ska användas vid våtmarker och grunda delar av öppet vatten, enligt dagens gällande förbud i Sverige.
 • Att Ramsar-definitionen av våtmarker – i kommissionens förslag – skapar orimliga och oproportionerliga konsekvenser i förhållande till eventuella miljövinster.
 • Att jägare bör använda blyfri hagelammunition i de situationer där detta är lämpligt.
 • Att – ifall EU fattar beslut om blyhagelförbud i våtmarker enligt Ramsar-definitionen – måste nödvändiga övergångsregler införas så att ammunitionsindustrin hinner ta fram och jägarna hinner anpassa sig till alternativ ammunition.
 • Att – ifall EU fattar beslut om blyhagel i våtmarker enligt Ramsar-definitionen – måste nödvändiga undantagsregler införas för de verksamheter, vapen och kalibrar där det inte finns alternativ ammunition.

Fakta om Kommissionens reviderade förslag:

 • Förbund mot att använda blyhagel inom de områden som pekas ut som våtmarker enligt Ramsardefinitionen och en buffertzon på 300 meter från ett sådant område.
 • Förbud mot att inneha blyammunition i våtmarksområde och buffertzon – bevisbördan ligger på den som har med sig ammunition att kunna visa att ammunitionen inte skulle användas i området.
 • Ramsardefinitionen omfattar bland annat följande områden och en buffertzon på 300 meter från dessa:
  o Alla söta och salta vatten (åar, bäckar, sjöar)
  o Tillfälliga åar, sjöar och bäckar.
  o Mossar, sumpmarker, kärr, myrar, diken.
  o Torvbildande marker.
  o Alpina fuktängar, temporära vatten från snösmältning


Fakta: REACH
REACH är en EU-förordning som trädde i kraft 2007 och innehåller lagstiftning kring kemikalier. REACH-förordningen gäller i alla medlemsländer utan att införlivas genom nationella regler och fungerar därmed som gemensam lagstiftning i hela EU. REACH innebär är att alla kemikalier inom EU ska vara identifierade och väl utredda, i syfte att garantera och säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön.

 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
Tillbaka till överblick