7 miljoner jägare fördömer blybeslutet - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Erik Ardelius

7 miljoner jägare fördömer blybeslutet

Den europeiska jägarorganisationen FACE kritiserar beslutet om blyförbud i och inom 100 meter från en våtmark. Men det är inte förbudet mot att använda bly i våtmarker som de vänder sig mot. Utan bland annat att EU-beslutet bryter mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

2020-09-08

När den europeiska jägarorganisationen – som samlar alla länders jägare – hade stormöte den 7 september enades man om en skarp protest mot det beslut som fattades i REACH-kommittén. Men tvärt emot vad många tror är jägarna i Europa positiva till att fasa ut bly från våtmarker. Organisationen fördömer istället:

  • Att grundläggande juridiska rättigheter kränks med beslutet
  • Att vända på bevisbördan (inkluderande antagandet om oskuld) kommer skapa en rättslig osäkerhet.
  • Att man har en alltför vid och osäker definition av våtmarker, som inkluderar tillfälliga vattenpölar
  • Att kommissionen inte tagit hänsyn till EU:s miljömyndighet ECHA:s synpunkter om att ändra våtmarksdefinitionen och stryka förbudet mot innehav av blyammunition.

FACE uppmanar Europaparlamentet och Ministerrådet att be sina juridiska avdelningar att avge ett juridiskt yttrande om förslagets giltighet, i synnerhet vad som gäller:

  • Överskridande av EU:s maktbefogenheter.
  • Principen om förutsebarhet i lagstiftning och rättstillämpning.
  • Omvänd bevisbörda och brott mot oskyldighetsprincipen.
  • Proportionalitetsprincipen.

FACE uppmanar Europaparlamentet och Ministerrådet att förkasta förslaget från Reach-kommittén då det är rättsvidrigt, oproportionerligt och nära på omöjligt att tillämpa.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick