Vilt i tätorter behöver förvaltas - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Att hantera vilt i stadsmiljöer är ingen ny företeelse. Foto: Mostphotos

Vilt i tätorter behöver förvaltas

Tätorter och städer fylls inte bara på av människor. Vilt och fåglar väljer också att söka sig in bland hus och parker. Och i mötet mellan det byggnader, djur och människor skapas konflikter.
– Därför har vi startat ett projekt som handlar om viltförvaltning i urbana miljöer, säger projektledaren Josefin Linusson.

2020-10-26

Viltets etablering i våra städer minskar inte, utan snarare tvärtom, inte minst på grund av att mer naturmark tas i anspråk. Naturmiljöer i tätorter fyller en viktig roll för bland annat invånarnas hälsa, men lockar också både kajor, duvor, gäss och andra vilda djur.

– Trafikolyckor, nedsmutsning, obehag och sanitära olägenheter blir ofta konsekvensen om vilt och fåglar inte förvaltas. Problemet är att ingen har tagit ett övergripande ansvar. Det vill Svenska Jägareförbundet göra med projektet Urban viltförvaltning, säger Josefin Linusson.

Att hantera vilt i stadsmiljöer är ingen ny företeelse. Runt om i Sverige finns jägare som på uppdrag av kommunerna, både ser till att minska de störningar och olägenheter viltet orsakar för invånarna och infrastrukturen, men som även gör förebyggande insatser för att förhindra uppkomst av dessa situationer genom jakt och andra lösningar.

Kommunerna runt om i landet har valt olika konstruktioner att hantera problemen.
– För att bli bättre på att hantera vilt och fåglar i tätorter behövs en stor genomlysning av kunskapsläget. Vad finns det för forskning, vilka lösningar fungerar bra, hur ser juridiken ut, vilken organisation och fortbildning behövs för att kommunjägarna ska få bra förutsättningar för sitt arbete. Ja, detta vill vi ta reda på.

Utmaningarna med vilt i tätorter ställer krav på metoder som är lämpade utifrån perspektiven etik, säkerhet och effektivitet. Svenska Jägareförbundet kommer därför också söka efter internationella erfarenheter.

Svenska Jägareförbundet kartlägger nu hur kommunjägarna är organiserade i Sverige, samt hur tjänstemannaorganisationen på kommunerna, som är kommunjägarnas uppdragsgivare, fungerar.

– Vi skickar inom kort ut en stor undersökning i samarbete med SLU till kommunjägarna och tjänstemännen på kommunen som arbetar med jakt och viltfrågor för att få kännedom om både problem och möjligheter. Fram mot nästa sommar kommer vi ha en bra kännedom om utmaningarna och även ha kommit långt med arbetet att ta fram riktlinjer för en urban viltförvaltning, säger Josefin Linusson.

Projektet genomförs tillsammans med SLU.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick