Naturvårdsverket borde veta hut - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Regeringen måste agera, menar Svenska Jägareförbundet efter att ha läst Naturvårdsverkets delrapport. Foto Leif Daxberg

Naturvårdsverket borde veta hut

– Vi har kommit till en punkt när regeringen måste agera, annars riskerar den jaktliga folkrörelsen raseras, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson.

2021-03-31

Naturvårdsverket lämnade i veckan en delredovisning av sitt uppdrag ”Främja viltvården med medel ur viltvårdsfonden” till regeringen. Förbundet har tagit del av skrivelsen och noterar en oroväckande riktning i myndighetens tankar om viltförvaltningen. Det är sällan som Svenska Jägareförbundet uttrycker sig så här skarpt, men nu finns det anledning - innan regeringen fattar beslut.
Naturvårdsverket vill tillskansa sig mer inflytande över förvaltningen, mer resurser från fonden och väljer att närmast förringa jägarkårens och förbundets insatser för viltvården under nästan ett århundrade.
– Detta bör i stället förtjäna respekt. Det är ovärdigt en myndighet som förväntas ansvara för viltförvaltningen att uppvisa en så bristande kunskap om jägarnas roll i viltförvaltningen. Vi får inte glömma att det är jägarnas avgifter som går till viltvårdsfonden, syftet har aldrig varit att finansiera myndighetsutövning, säger generalsekreterare Bo Sköld.
Redan när regeringen beslutade att ändra hur pengarna i Viltvårdsfonden skulle användas stod det klart att det kan krävas ändringar i förordningar för att Naturvårdverket ska kunna ombesörja sina nya uppdrag. Nu har myndigheten – via en omfattande skrivelse – delvis besvarat frågan samtidigt som man föreslår en mängd genomgripande förändringar i svensk viltförvaltning.

Tankarna i verkets redovisning kan bara tolkas som försök till ett paradigmskifte där folkrörelseperspektivet raderas ut, den lokala förvaltningen och förankringen äventyras. Från viltövervakning till miljöövervakning, från frivillig till obligatorisk avskjutningsrapportering. Centralstyrning med lagar och regler överordnas jägarnas ideella engagemang.
Torbjörn Larsson menar att Naturvårdsverket istället för att besvara regeringens fråga, valt att föreslå ett antal förändringar som skulle få omfattande konsekvenser för viltvården.

– Om Naturvårdsverkets förslag realiseras kommer det drygt 80-åriga handslaget mellan staten och jägarkåren att brytas. En överenskommelse byggd på ömsesidigt förtroende och respekt. Dessutom har jägarkåren kunnat lita på att deras pengar gått tillbaka till jakten, viltet, viltvården och jägarnas organisationer, säger Torbjörn Larsson.
– Nu behöver regeringen och landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) ge tydligt besked om vad myndighetens uppgift är. Regeringens uttalade intentioner har förbundet varit försiktigt positivt till, men Naturvårdsverket uttrycker en helt annan vilja och riktning för svensk viltförvaltning, fortsätter Torbjörn Larsson.
– Nu krävs en omfattande dialog och samverkan mellan berörda parter för att beslutet från januari ska landa enligt de intentioner som regeringen och ministern kommunicerat, säger Bo Sköld.
– Regeringen måste omgående ta det ansvar som följer av att ändra en jaktlig institution som fungerat väl – både för jakten och samhället – i över 80 år. Svenska Jägareförbundet kommer aldrig acceptera den riktning som verket pekat ut i sin skrivelse, avslutar Torbjörn Larsson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick