Stort misstag att inte involvera jägarkåren och viltintresserade skogsägare i skogsutredning - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Stort misstag att inte involvera jägarkåren och viltintresserade skogsägare i skogsutredning

Kritiken är skarp i Svenska Jägareförbundets remissvar på skogsutredningen – i de delar som omfattar viltet.
– Förbundet anser att utredarna missat en central faktor, nämligen att jägare och markägare i hög utsträckning är samma personer. De värderar sitt ägande utifrån en helhet om skogsproduktion, jakt, sociala världen och biologisk mångfald, säger Anders Nilsson, bitr riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet.

2021-05-04

Utredningen är omfattande och behandlar många olika frågor som är direkt kopplade till Svenska Jägareförbundets verksamhet och dess medlemmars jaktliga intressen.

Till miljödepartementets förslag om avreglering av jakten på kronhjort så ställer sig förbundet frågande till vad utredaren avser uppnå. Älg och kronhjort regleras genom målstyrd förvaltning medans övriga klövvilt förvaltas genom allmän jakttid, det vill säga en avreglerad jakt. Förbundet kan konstatera att förvaltningen har betydligt större utmaningar trots en generös allmän jakttid.

– Svenska Jägareförbundet står upp för reglerade klövviltsstammar men att mål och toleransnivåer måste sättas av dem som berörs och inte nationellt, säger Anders Nilsson, bitr riksjaktvårdskonsulent.

Åsikter snarare än forskningsbaserad kunskap

I utredningen anförs även att sambanden mellan skadenivåer och klövviltstäthet har ett linjärt samband. Detta felaktiga påstående saknar hänvisning i utredningen. Exempel i sentida forskning pekar nämligen tydligt på det motsatta. Linjära samband mellan älgtäthet och skadenivåer är små. Dock är sambanden mellan skogsskötsel i form av bland annat trädslagsval och skadenivåer starka.

– Förbundet upplever här att utredarna låtit sig vilseledas av delar av sin expertgrupp att komma med åsikter snarare än forskningsbaserad kunskap. Trots att utredningen belyser jaktorganisationernas avgörande roll i ämnet så har dessa inte bjudits in att delta i expertgruppen, vilket är beklagligt, säger Anders Nilsson, bitr riksjaktvårdskonsulent.

– Utredarna har helt missat att jakträtten är en del av äganderätten och en viktig grund till att många äger skog. Att bortse från detta förhållande när en bärande del av utredningen avser stärkt äganderätt är anmärkningsvärt, fortsätter Anders Nilsson.

Inte ens för den icke-jagande skogsägaren finns det ur ett strikt gårdsekonomiskt perspektiv ett generellt stöd för att sänka klövviltsstammarna i den omfattning som staten, industrin och nu utredaren föreslår. Det beror helt enkelt på att jakten efter klövvilt på många håll monetärt värderas högre än effekten av en skadebild överstigande samhällets mål.

Stöd för detta fås genom Skogsstyrelsens egen rapport 2019/16 där en skogsägare i exempelvis Jönköpings län enligt kassaflödesmodellen skulle vinna 13 kr/ha och år på att gå från 10% skador till 5%.

Fjällnära områden

Förbundet delar dock utredningens uppfattning om att de stora områden med naturskogar längs vår fjällkedja bör bevaras för framtida generationer, däremot delas inte utredarens åsikt om hur detta bör genomföras.

– Om vi ser till det senaste årtusendet så har området påverkats av renskötsel och av nybyggarnas verksamhet och deras jakt och fiske. Dessa nybyggare hade svensk, finsk och samisk härkomst och de valde att bo och finna sin utkomst i det fjällnära skogsområdet. Dagens fastighetsägare i området härstammar i stor utsträckning från denna grupp av nybyggare, det är till stor del deras förtjänst att dessa naturskogar existerar idag, säger Hans Geibrink, jaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet.

Här bör också nämnas att de fjällnära områden med produktiv skogsmark som svenska staten har ansvarat för till stor del har förlorat sitt värde för den biologiska mångfalden på grund av det intensiva skogsbruk som har bedrivits på dessa marker.

– Men att fjällnära områden föreslås att strikt skyddas för framtiden, det har förbundet invändningar mot – då ”strikt skyddade” i nuläget i EU-kommissions tekniska direktiv innefattar förbud mot bland annat jakt och fiske. Det skulle i praktiken innebära att det läggs en ”död hand” över hela detta område, avslutar Hans Geibrink.

Fler punkter som Svenska Jägareförbundet har synpunkter på:

  • Utredaren har okritiskt infogat delar av starkt kritiserade rapporter från Skogsstyrelsen, exempelvis 2019/24. Att källhänvisa till något som i sin tur saknar grund i granskad forskning är undermåligt. I bästa fall kan detta förklaras av utredarens begränsade tidsförfogande.

  • Utredaren gör en tolkning av Högsta domstolens utfall i det så kallade Girjasmålet som saknar stöd i domskäl. Denna feltolkning får därefter genomsyra den fortsatta bedömningen.

  • Utredaren hävdar i betänkandet att fastighetsägarna i mycket hög utsträckning behåller rätten till bland annat jakt, fiske och skoterkörning efter ett områdesskydd. I EU-kommissions tekniska direktiv står det att strikt skydd infattar förbud mot bland annat jakt och fiske.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick