Ejdern har problem – jägarna vill veta varför - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Jakttrycket har på frivillig väg reducerats mycket mer än vad stammen har minskat.

Ejdern har problem – jägarna vill veta varför

Ejdern har alltid varit viktig för jägare och boende utmed kusterna. Men arten har nu problem och olika teorier bakom tillbakagången engagerar många.
– Anledningen till den minskande ejderpopulationen är omdiskuterad och sannolikt samverkar flera komponenter i ejderns livscykel och miljö. Det kan dock uteslutas att dagens minimala svenska jakt har bidragit till minskningen, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet.

Ejderungar - en ovanlig syn numera, men här är en nytagen bild. Foto: Niklas Liljebäck

2021-06-20

Regeringsbeslutet kom i veckan. Detta innebär att jakt på ejder förbjuds tills det finns en internationell förvaltningsplan på plats, vilket enligt regeringen bör vara klart under hösten. Då ämnar regeringen att tillåta ejderjakten igen, utifrån de krav och riktlinjer som finns i förvaltningsplanen.

– Alla vet att ejdern minskar. Men jakten påverkar inte beståndet. Jakttrycket har på frivillig väg reducerats mycket mer än vad stammen har minskat. Jägarna tar alltså redan ansvar för ejderpopulationen, säger Peter Eriksson, förbundsordförande.

Under de senaste 20 åren har ejdern halverat sin population. Vad halveringen beror på råder det delade meningar om. Flera olika teorier cirkulerar. Tiaminbrist, musslors kvalitet, förändringar i hela Östersjösystemet, fler predatorer och sambandet mellan havsörnens kraftiga populationsökning är några som nämns. Troligtvis är det flera olika orsaker i kombination som bidrar.

 – Ejdern tillhör gruppen dykänder och har i ett historiskt perspektiv varit mycket viktig utmed de svenska kusterna. Jakten med lockfåglar (vettar) och den så kallade linjejakten som sker med små båtar på öppet hav är två jaktformer som har närmast kulturtraditionsstämpel och delar av dessa traditioner har levt kvar under hela perioden, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent.

Jakten på dykänder är fortfarande en mycket uppskattad jakt av svenska jägare, men idag får den ofta stå tillbaka för andra jaktformer och bytesarter. Jakt, insamling av dun och äggsamling gjorde att ejdern länge utgjorde en viktig resurs för människor boende i skärgården. Man försökte underlätta för arten på olika sätt, till exempel med konstgjorda reden och hård efterhållning av predatorer.

Den ökande populationen av ejder märks tydligt under 1950-talet då avskjutningen också snabbt ökade, trots att vårjakten på ejder förbjöds vid den tidpunkten. Ökningen av arten berodde på flera faktorer. Jakttrycket minskade i takt med att skärgården avfolkades från människor som livnärde sig på vad naturen gav. Antalet rovdjur minskade också på grund av predatorjakt och miljögifter. Den största förändringen berodde dock på att det fanns mer mat för ejdern. De ökade utsläppen från avlopp och gödning i jordbruket, gjorde att det kom ut stora mängder kväve och fosfor, som gynnade förhållandena för musslor, ejderns mat.

– En viktig orsak var de dramatiska förändringar av Östersjön som började vid samma tid, exempelvis övergödning till följd av införandet av konstgödsel. Östersjön blev mer produktiv och födoresurserna ökade. Hela detta förlopp återspeglas väl i avskjutningen, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent.

Under 1980-talet började populationerna av ejder minska, vilket också avspeglas i avskjutnings­siffrorna. Minskningen i avskjutning var emellertid snabbare än motsvarande trend i populationen. Under de senaste årtiondena har dessutom intresset för den traditionella skärgårdsjakten minskat. Dels en förskjutning i jaktintresset med ökat intresse för klövvilt i synnerhet, dels minskat jakttryck på sjöfågel.

– Den enda ljuspunkten är att regeringen ämnar återinföra ejderjakten så fort det finns en internationell förvaltningsplan på plats. Men detta skapar oro i jägarleden. Vi vet inte vad förvaltningsplanen kommer innehålla i detalj, säger Peter Eriksson, förbundsordförande.

 

 

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick