Forskningsrapport om Jämställd viltförvaltning klar - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Madeleine Lewander

Forskningsrapport om Jämställd viltförvaltning klar

Umeå Universitet har gjort en studie av Svenska Jägareförbundets utbildningssatsning Jämställd viltförvaltning. Forskningsrapporten är helt fristående och har inte finansierats av Svenska Jägareförbundet. Resultatet visar att deltagarna (hälften män och hälften kvinnor) anser att det behövs mer mångfald i viltförvaltningen och att fortsatta utbildningsinsatser behövs.

2021-06-24

I studien har projektets planering, genomförande och utfall utvärderats. Studien har också undersökt deltagarnas syn på kön, sociala normer och mångfald i projektets utbildning ”Älgförvaltning, ekologi och människa” och hur dessa synsätt skiljer sig åt mellan kvinnliga och manliga deltagare.

Studien påvisar en stor samsyn bland deltagarna att det finns kvinnliga respektive manliga egenskaper, men det är delade meningar om dessa är biologiska eller socialt konstruerade. En majoritet av deltagarna anser att det förekommer en anpassning till en manlig norm och då är det tre huvudsakliga normer som identifieras, en prestationsnorm, en arbetsfördelningsnorm och en hårdhetsnorm. Det är uteslutande kvinnliga deltagare som ger mer detaljerade beskrivningar av dessa normer och normanpassningar.

När det kommer till mångfald menar en majoritet av deltagarna att arbetet i älgförvaltningsgrupperna skulle påverkas positivt av en större mångfald.
Fortsatta utbildningsinsatser inom Svenska Jägareförbundet behövs för att nå uppsatta mål om ökad representation av kvinnor.
Rapporten understryker också betydelsen av fortsatt forskning kring könsroller, normer och mångfald överlag inom viltförvaltningen.

Projekt Jämställd Viltförvaltnings projektledare Alpo Syväjärvi säger såhär om projektet och studien:

- Det här visar att det finns ett brett engagemang och en vilja att lära sig mer om viltförvaltning inom vår medlemsorganisation. Syftet var just att få fler män och kvinnor som kan axla olika roller i viltförvaltningen. Just nu ligger bollen hos länsföreningarna att ta tillvara den nyvunna kunskapen och deltagarnas engagemang. Vi behöver nu lyssna in om organisationen vill fortsätta med denna utbildningsinsats och om den anser att den bidrar till att utveckla viltförvaltningen, säger Alpo Syväjärvi.

Rapporten i sin helhet finns att läsa här.

Information om projekt viltförvaltning finns att läsa här.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick