Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Länsföreningarna i södra Sverige vill att vårbockjakten stoppas. Förbundsstyrelsen och övriga länsföreningar stödjer deras krav. Därför vill förbundsordförande Peter Eriksson att vårbockjakten i södra Sverige slopas, medan jaktformen ska finnas kvar i mellersta och norra delarna av landet. Foto Mostphotos

Regeringsbeslutet om vårbockjakt måste omprövas

I somras fattade regeringen beslut om nya jakttider. Då tilläts jakt på råbock 1 maj till 15 juni i hela landet. – Det finns många anledningar till att regeringen behöver ompröva beslutet. Eftersom Jägareförbundets länsföreningar i södra Sverige inte vill ha jaktformen borde den inte ha tillåtits där, säger Peter Eriksson, förbundsordförande.

2021-11-18

Den första maj 2022 blir det tillåtet med vårbockjakt i hela landet. I somras beslutade regeringen, i samband med en översyn av jakttiderna, att tillåta vårbockjakt i hela landet med start nästa år, trots att Svenska Jägareförbundet inte ville ha jaktformen i södra Sverige. Jaktformen infördes som en konsekvens av radioaktivt nedfall från Tjernobyl, i några län i mellersta Sverige. Därefter har jakten utökats med ytterligare några län.
– I Sverige har vi en lokal och regional viltförvaltning. Detta är grunden och basen som formar och reglerar all jakt. Det innebär att vi utgår ifrån de lokala viltstammarna och hur förutsättningarna för djuren ser ut. Detta förhållningssätt skapar förståelse och acceptans för jakt. För oss är det självklart att vi ska reglera viltstammarna utifrån kunskap om viltets lokala förutsättning. Därför blir det konstigt när regeringen inte lyssnar till vad de lokala företrädarna säger och vad förbundet framför, menar Peter Eriksson.
Länsföreningarna anser att beslutet om vårbockjakt i södra Sverige ökar trycket på rådjursstammarna på ett sätt som kan skada rådjursförvaltningen.
– Sverige är ett långt land. Förutsättningarna ser olika ut. I söder är ägosplittringen stor och gårdarna generellt sett ganska små. Detta gör att det blir mycket svårare att förvalta rådjuren, eftersom samma djur kan röra sig över många olika jaktlags marker.
Förbundsordföranden menar också att de erfarenheter som finns av vårbockjakt från Mellansverige inte behöver få samma effekter i södra delarna av landet, eftersom förutsättningarna ser annorlunda ut.
– Vi har många länsföreningar som är oroliga för rådjursstammens kvalitet. Särskilt eftersom det finns ett stort intresse från utländska jägare för råbocksjakt. De köper oftast jakt i södra Sverige, vilka kan leda till en skev könsfördelning. Idag har vi en stabil stam av rådjur där det kan finnas utrymme för ett ökat jakttryck. Men detta ska inte ensidigt läggas på handjur.
– Regeringen och riksdag brukar ofta lyfta fram behovet av etik och att jakt ska skötas på ett klokt och hållbart sätt. När jägarna lyfter fram problemen som finns med vårbockjakt borde makthavarna ha lyssnat.
Peter Eriksson understryker att viltförvaltningens svåraste uppgift inte är att styra jakten, utan att förvalta människor, så de agerar på samma sätt.
– Vi hade nyligen ett möte med alla länsföreningars ordförande. Deras oro för rådjursstammens kvalitet måste tas på allvar. Det går inte att ensidigt bara titta på biologi, utan regeringen måste se till helheten – där människan alltid ska finnas med i ekvationen.
– Svenska Jägareförbundets grundinställning är att vårbocksjakt i södra Sverige inte behövs. Förbundet kommer att agera och begära att regeringen omprövar beslutet. Staten bör alltid – precis som jägarna – sätta viltet i centrum och sträva efter en hållbar jakt. Rådjuret behöver en bättre könsfördelning och en klok långsiktig förvaltning – inte en jaktform som snedvrider könsfördelningen ytterligare, säger Peter Eriksson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick