Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Medlemmarna tycker att förbundet är öppet och välkomnande. Foto: Madeleine Lewander

Så här tycker förbundets medlemmar

Med jämna mellanrum gör Svenska Jägareförbundet en medlemsundersökning för att få reda på vad medlemmarna tycker och vill ha ut av sitt medlemskap.
– Resultatet är intressant och vi tar verkligen hänsyn till detta när vi prioriterar och leder verksamheten, säger förbundsordföranden Peter Eriksson.

2022-05-19

Arbetet med medlemsundersökningen påbörjades i höstas med att en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och personal tog fram frågorna. Sedan genomfördes undersökningen av Origo Group runt nyårsskiftet. Totalt har 2 200 medlemmar svarat på frågorna. Nu har svaren analyserats och redovisats för alla länsföreningar.

Men vad tyckte medlemmarna?
– I stora drag kan man säga att medlemmarna är nöjda med vad förbundet gör och levererar. Betyget blev 5,1 på en sjugradig skala, en liten minskning från förra undersökningen. Man är nästan lika nöjd med vad länsföreningarna levererar, säger kommunikationschefen Magnus Rydholm som deltagit i arbetet.

Medlemmarna tycker också att förbundet är öppet och välkomnande.
– På frågan vad som är viktigast för dig och din jakt fick vi olika svar. Vargfrågan fick flest svar, många svar fick också kommunikation, lobby mot politiken, att förbundet står upp för medlemmarnas jakt och jakttider. Sedan fanns det många andra ämnen som också var viktiga men fick färre svar.

Nöjda med informationen

När det gäller informationen till medlemmarna så är de nöjda.
– Det intressanta är hur medlemmarna vill få information. De vill främst ha den via tidningen Svensk Jakt, därefter via mejl och nyhetsbrev, sedan webbsidor. Men de vill ha information, inte leta efter den, säger Magnus Rydholm.

Två frågor ger tydliga signaler till länsföreningar och förbundsstyrelsen kring var det finns förbättringspotential – varg och älg.
– När det gäller älgen är majoriteten av medlemmarna missnöjda med utvecklingen. Stammen minskar. Jakten är inte längre speciellt meningsfull i vissa områden. När det gäller vargen vill man se ett agerande av politiken och myndigheter. Ord räcker inte. Medlemmarna vill se åtgärder som leder till en kraftig minskning av stammen.
22 procent av medlemmarna har deltagit i någon form av aktivitet, vilket är en hög siffra. Viljan att lära sig är stor och medlemmarna är aktiva.

Vill lära sig
– Man vill kunna lära och utveckla sig inom jakten. Både inom områden man kan och i nya jaktformer, men också i tillvaratagande och viltvård. Vi ser också att allt fler vill ha digitala kurser, men att de fysiska fortfarande efterfrågas mest. Även hybridvarianter när man kan studera när tid finns och sedan mötas någon gång. De vill också lära sig via artiklar i Svensk Jakt, filmer och artiklar. Den tekniska utvecklingen ger nya möjligheter men utmanar också organisationen till att förändra invanda beteenden.

– Ett överraskande resultat gäller hur medlemmarna skulle påverkas av ett blyförbud. En tredjedel skulle påverkas mycket, medan två tredjedelar anser att de påverkas lite eller inte alls, säger Magnus Rydholm.

Älgen är viktig

– Analyserna pekar ut viktiga arbetsområden för att förbundet ska kunna leva upp till medlemmarnas förväntningar. Exempelvis måste vi jobba mer med älgen och vargen. Det är viktiga frågor som alltid är relevanta. Vi behöver förbättra den interna information och skapa forum för dialog. Vi behöver även stärka intressebevakning mot EU och öka samarbetet inom organisationen, säger Peter Eriksson.

Förbundsstyrelsen kommer att planera för att ett antal av medlemmarnas önskemål kommer med i nästa års verksamhetsplan. Därtill kommer man fundera över hur medlemsdemokratin kan stärkas.
– Medlemmarna är också tydliga med att organisationen ska vara sams och fortsätta att visa upp jaktens positiva värden för samhället. De vill att allmänheten ska se och förstå allt positivt som jägarna bidrar med.
– Vi har således mycket att göra. Men det är också tydligt att vi behöver göra fler medlemsenkäter – och oftare. Vi behöver se att vi utvecklar förbundet åt rätt håll, det vill säga åt det håll som medlemmarna vill, säger Peter Eriksson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick