Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Ensilage är ett billigt foder som är lätt att hantera. Foto: Ulrika Karlsson-Arne

Stödutfodra vilt – vårvintern kritisk

Bäst är såklart att börja utfodra tidigt, och fortsätta tills det åter finns naturligt foder i skog och mark. Men det är alltid bättre att utfodra under några månader än att inte utfodra alls under en hård vinter.

2021-02-25

Under vinterhalvåret byter en del viltarter diet. Men det kan vara bra att se till att viltet fortfarande har tillgång till foder på rot i odlingslandskapet. Hjortviltet utnyttjar huvudsakligen kvistbete under vintern och tillgång till ungskog och brynmarker med inslag av smakliga lövträd och tall är viktigt.

– Vinterutfodring är ett viktigt komplement till övriga åtgärder, men det viktigaste är att man skapar foder ”naturligt” i landskapet, säger Jesper Einarsson, jaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet.

Vårvintern extra kritisk

Vårvintern är tuff för många viltpopulationer, så det är viktigt att förse viltet med tillräckliga födoresurser under hela året. Men även för att begränsa betesskador på grödor och skog. Ett bra sätt att hjälpa viltet att klara normala vintrar är naturligtvis i första hand att sköta biotoperna så att det naturliga vinterfodret räcker till. Att skapa miljöer där viltet även vintertid kan finna skydd och föda. Att fälla asp, sälg och andra lövträd är en bra åtgärd för att göra foderresurserna åtkomliga. När djup snö lägger lock över markens vegetation får fältviltet svårigheter att nå ner till maten. Särskilt om det bildas skare. Genom att skotta bort snön med hjälp av exempelvis en traktor med snöskopa, kan stora ytor med värdefullt viltfoder friläggas. Viltåkrar, klövervallar och höstsådda fält med spannmålsgrödor bör prioriteras. Särskilt vid stort snödjup och under länge perioder med sträng kyla är stödutfodring extra viktigt.

– Stödutfodring är en del av viltvården och hjälper många viltarter att klara vintern bättre. De djur som hålls livskraftiga och är i bra kondition efter vintern kommer att ha bättre förutsättningar att ta hand om sin avkomma som föds under våren. Att sörja för att viltet har god näringstillgång under hela vintern lägger grunden till en god reproduktion, säger Jesper Einarsson, jaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet.

Ensilage är ett billigt foder som är lätt att hantera och ensilageskörden bidrar också till att bevara det öppna landskapet. En tugga ensilage på foderplatsen är en tugga mindre någon annanstans i skogen. Vinterutfodring kan också bidra till att minska näringskonkurrensen mellan arterna i områden där kronvilt, dovvilt och älg lever sida vid sida.

Saltstenar extra viktiga vår och försommar

– Viktigt att tänka på är även saltstenar. Ämnet som finns i salt och som lockar djuren är natrium. Att sätta upp saltstenar är en enkel, billig men också viktig viltvårdsåtgärd. Den kommer nyttjas av såväl klövvilt, harar och annat vilt. Saltbristen tycks vara störst efter vinterns slut. Älg och hare besöker saltstenarna fem–sex gånger oftare under vår och försommar än under resten av året. Rådjuren besöker däremot saltstenarna nästan lika mycket året runt, säger Jesper Einarsson, jaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet.

Vildsvin behöver normalt inte stödutfodras, men den som vill hålla en god vildsvinsstam på sina marker och samtidigt begränsa jordbruksskadorna kan genom lämplig utfodring styra vildsvinen bort från värdefulla grödor. Vildsvin är allätare och uppskattar många olika slags foder, som till exempel majs och ärtor som är lätt att hantera. Timerstyrda foderautomater som några gånger per natt kastar ut ett par kilo majskorn över en stor yta någonstans inne i skogen har visat sig fungera bäst. En sådan plats håller vildsvinen sysselsatta i timmar och innebär samtidigt att man håller dem borta från jordbruksmarken.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick