Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Foto: Roger Arnefalk

Nya björnplaner på gång i norr – Jägareförbundet är med och påverkar

I landets fyra nordligaste län är respektive länsstyrelse i färd med att ta fram nya förvaltningsplaner för björn. Dessa kommer att gälla i fem år och bedöms ha stor betydelse för hur mycket björn som kommer att få jagas i respektive län. Planerna kommer att beslutas i respektive läns viltförvaltningsdelegation i början av 2021. Jägareförbundet är representerat i delegationerna och redan nu har man påbörjat ett påverkansarbete för att få till en långsiktig licensjakt på björn.

Mikael Samuelsson, ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd. Foto: Lars-Henrik Andersson

Mikael Samuelsson, ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd. Foto: Lars-Henrik Andersson

2020-11-19

- Vi jobbar idogt för att björnstammen skall regleras med en väl tilltagen och anpassad licensjakt under hösten och inte en omfattande skyddsjakt på våren, säger Mikael Samuelsson ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd och representant i viltförvaltningsdelegationen i Norrbotten. Vi kommer jobba för att planen leder till att betydligt större andel björnar fälls via licensjakt under hösten och inte via skyddsjakt under andra delar av året, betonar Samuelsson.

I flera län har de senaste åren en allt högre andel björnar avlivats via skyddsjakt under vårvintern. En jakt där många gånger fordon och helikopter tagits till hjälp och där den skjutna björnen eldats upp på uppdrag av myndigheten.

- En skjuten björn under höstens licensjakt är en resurs där kött och skinn tas tillvara etiskt. Vi har förståelse för rennäringens behov av skyddsjakt men en väl tilltagen höstjakt på björn skulle leda till ett mindre tryck på renkalvning och lägre behov av skyddsjakt, fortsätter Samuelsson.

I flera av norrlänen upplever man att länsstyrelserna har en alltför stor försiktighet när det gäller hur många björnar som skall få skjutas under hösten.

- Vi anser att myndigheten är inriktad på en alltför stor säkerhetsmarginal mellan det faktiska antalet björnar som skall finnas och den så kallade miniminivån. Detta leder till för låg tilldelning och för få fällda under hösten, säger K G Abramsson ordförande i Jägareförbundet Västerbotten tillika representant i viltförvaltningsdelegationen i Västerbotten.

Abramsson hävdar att detta ökar risken att fler björnar börjar uppträda oskyggt allt närmare bebyggelse och skapa en otrygghet för människorna i området.

I Jämtlands län är upplevelsen densamma.

- Från jägarintresset kommer vi jobba aktivt i viltförvaltningsdelegationen för att påverka den kommande förvaltningsplanen för björn i rätt riktning. Även om tilldelningen i år var 100 björnar så ligger björnstammen fortfarande långt över det antal björnar som är beslutat skall finnas, säger Gun Fahlander ordförande i Jägareförbundet Mitt Norrland.

 I Västernorrland tilldelades i höst tio björnar färre än året innan.

- Ett dåligt genomtänkt beslut. Björnstammen ligger högt över förvaltningsmålet i länet. Märkligt att man inte lyssnar på majoriteten och övriga intressen, säger Sven Norgren, jägarerespresentant i viltförvaltnings- delegationen i Västernorrland tillika ledamot i Jägareförbundet Mitt Norrland. Norgren ställer sig även kritisk till att länsstyrelsen i Västernorrland som enda län i landet valt en ny beräkningsmodell kallad RovQuant.

Enligt sakkunniga så är denna metod anpassad för en hel region och det krävs att även angränsande län använder den och att den pågår i ett antal år. Dessutom menar man att metoden inte är helt säkrad vad gäller björn, hävdar Norgren.

Sven Norgren är noga med att påpeka att som representant för jägarintresset kommer han att jobba för att den kommande förvaltningsplanen för björn i Västernorrland anpassas utifrån den verklighet som lokalbefolkningen lever med.

- Om björnstammen blir för stor finns en risk att allmänhetens acceptans för björnen som art minskar, avslutar Norgren.

Mikael Samuelsson vill lyfta frågan om licensjakt kontra skyddsjakt till en högre nivå.

- Licensjakten är en förutsättning för att långsiktigt förvalta björnstammen. Blir licensjakten under hösten för liten så tappar vi det viktigaste och billigaste verktyget i björnförvaltningen, nämligen jägarnas engagemang och kunnande, säger Mikael Samuelsson.

https://jagareforbundet.se/aktuellt/landet-runt/landet-runt---norr/2020/10/bjornjakt/

Roger Lundqvist

Replik från länsstyrelsen:
Länsstyrelsen Västernorrland önskar att en rättelse görs rörande uttalande om björnjakten som publicerades på er hemsida den 2020-11-19. RovQvant är inte en inventeringsmetod utan en beräkningsmodell för att uppskatta och hantera björnar som rör sig över länsgränser. Det är ett av många kunskapsunderlag som vi på länsstyrelsen tittade på i arbetet med licensjaktbeslutet på björn 2020. Björnarna i länet inventeras på samma sätt som i alla andra län med spillningsinventering vart femte år.

Länsstyrelsen strävar efter att, genom våra beslut, förvalta björnstammen utifrån de regionala riktlinjerna och de förvaltningsintervall som finns uppsatta utifrån de kunskapsunderlag som finns tillgängliga. En mer utförlig förklaring för och bakgrunden till årets tilldelning finns i det meddelande som Jägareförbundet fick via er delegat i viltförvaltningsdelegationen den 27 maj 2020 samt i själva beslutet om licensjakt på björn som fattades i år.

Jägarförbundet är en viktig aktör i detta arbete, precis som alla andra intressenter som finns representerade i viltförvaltningsdelegationen. Vi på länsstyrelsen är måna om att lyssna och väga in synpunkter vi får från alla håll. Det är dock viktigt att skilja på roller och ansvar i detta arbete. Viltförvaltningsdelegationens ansvar är att pröva frågan om godkännande av rovdjursförvaltningsplan, där bland annat förvaltningsmål och förvaltningsintervall för björn ingår. Det är länsstyrelsens uppgift att i det dagliga arbetet förvalta flera skyddade arter, bland annat björnen. I det arbetet kan det ingå att, om inga andra lämpliga lösningar än licensjakt eller skyddsjakt är tillämpliga, besluta om eventuell jakt utifrån rådande lagstiftning.

Länsstyrelsens målsättning är att detta arbete ska ske genom samverkan och dialog, där man kanske inte alla gånger är helt överens då olika aktörer har olika uppdrag att förhålla sig till, men att vi ändå kan ha en god saklig dialog och sträva mot ett gemensamt mål - en livskraftig björnstam som kan samexistera med människorna i länet på bästa möjliga sätt.

Berit Högman, Landshövding Västernorrland och Ordförande Viltförvaltningsdelegationen Västernorrlands län
Jenny Lindgren, Enhetschef Miljöanlys och viltförvaltning, Länsstyrelsen Västernorrland

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick