Svenska Jägareförbundet

Meny

Beslut om bidrag ur Viltvårdsfonden 2012

Jordbruksdepartementet har gett i uppdrag åt Svenska Jägareförbundet att leda delar av jakten och viltvården i Sverige under 2012

Regeringens beslut

Svenska Jägareförbundet ska under 2012 leda delar av jakten och viltvården i Sverige i enlighet med vad som framgår av bilagan i detta beslut.

Regeringen anvisar 49,6 miljoner kronor ur Viltvårdsfonden till Svenska Jägareförbundet för förbundets verksamhet avseende det allmänna uppdraget för 2012. Beloppet betalas ut av Kammarkollegiet med högst en tolftedel per månad efter rekvisition.

Svenska Jägareförbundet ska senast den 1 april 2013 lämna den återrapportering som framgår av bilagan. Dessutom ska förbundet för varje verksamhetsområde redovisa och specificera förbrukade medel samt ange vilka prioriteringar som gjorts inom respektive verksamhetsområde.

Svenska Jägareförbundets revisorer ska granska förbundets räkenskaper och förvaltning såvitt avser de medel som anvisas i detta beslut.

Svenska Jägareförbundet ska på begäran från den centrala sektorsmyndigheten för jakt, det vill säga Naturvårdsverket, bistå med stöd och underlag för myndighetens arbete i viltförvaltningsfrågor.

Under 2012 ska Svenska Jägareförbundet särskilt prioritera arbetet med att Stödja en ny ekosystembaserad adaptiv förvaltning av älg, Stärka den lokalt baserade förvaltningen av vildsvin, Informera om tillvaratagande av kött från vildsvin och björn samt vikten av trikinprovtagning vid tillvaratagande av dessa djur samt Tillhandahålla välutbildade eftersöksekipage.

Svenska Jägareförbundet ska även fortsätta genomförandet av påbörjat projekt avseende ökat övningsskytte i syfte att minska antalet skadeskjutningar. Jägareförbundet ska vidare fortsatt verka för en god etik vid all jakt med hund.

Information om de kurser som Svenska Jägareförbundet erbjuder genom det allmänna uppdraget ska komma alla jaktkortslösare till del på samma villkor och ska tydligt annonseras via en nätbaserad kurskatalog eller på annat lämpligt sätt.

Svenska Jägareförbundets ansökan om medel ur Viltvårdsfonden för 2013 ska ha kommit in till Landsbygdsdepartementet senast den 1 oktober 2012.

Ärendet

Svenska Jägareförbundet har sedan 1938 ett allmänt uppdrag att leda delar av viltvården och jakten i Sverige. För arbetet med det allmänna uppdraget tilldelas förbundet årligen medel ur Viltvårdsfonden, vilka finansieras via den årliga viltvårdsavgiften.

Svenska Jägareförbundet ansökte i skrivelse den 9 augusti 2011 om bidrag ur Viltvårdsfonden för 2012 med 56,6 miljoner kronor.

Skälen för regeringens beslut

Den 28 april 2005 fattades beslut bland annat om en precisering av Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag. Därmed tydliggjordes och fördelades medel till de olika verksamhetsområden som ingår i förbundets uppdrag. Regeringen anser att utformningen av uppdraget för 2012, att leda delar av jakten och viltvården i Sverige, i huvudsak bör vara detsamma som för innevarande år i enlighet med bilagan till detta beslut. De verksamheter som enligt regeringens mening är prioriterade har särskilt angetts.

Vildsvin

Regeringen anser att Svenska Jägareförbundet har en naturlig roll i arbetet med att skapa en samordnad vildsvinsförvaltning, bland annat genom att stärka samverkan mellan i första hand lantbrukare och jägare samt genom att utveckla metoder för att uppskatta täthet av vildsvin.

Folkhälsoaspekter av tillvaratagande av björn och vildsvin

Trikinos hos människa är en mycket allvarlig sjukdom. Den orsakas i Sverige främst av rundmasken Trichinella spiralis som kan påträffas i kött från björn och vildsvin. Även bortsett från risken för trikinos, är de hygieniska riskerna med kött från dessa arter högre än för annat vilt.

Regeringen anser mot bakgrund av ovanstående att Svenska Jägareförbundet är väl lämpat att informera brett om riskerna med kött från vildsvin och björn samt hur tillvaratagande av sådant kött bäst bör ske. Förbundet bör vidare säkerställa att jägare har lättillgänglig information om förfarandet vid trikinprovtagning, samt att tillvaratagandet av det fällda viltet och trikinundersökning blir en del av förbundets utbildning till viltundersökare.

Stora rovdjur

Mot bakgrund av att Svenska Jägareförbundet har beslutat att tills vidare inte genomföra de av regeringen tilldelade uppdragen avseende varg kommer information och förvaltningsåtgärder avseende stora rovdjur tills vidare inte vara en del av det allmänna uppdraget. Medel kan därmed inte lämnas för dessa delar innan arbetet har återupptagits. Medelstilldelningen för verksamhetsområdet har vidare reducerats med belopp motsvarande redan beslutade medel för uppgifterna under 2011.

Eftersök av trafikskadat vilt

I Regeringskansliet pågår arbete med en proposition om eftersök av vilt som varit inblandat i sammanstötning med spårbunden trafik. De nya bestämmelserna beräknas kunna träda i kraft den 1 april 2012. Antalet eftersök kommer därmed att öka. Sådana eftersök ställer dessutom krav på information om de bestämmelser som av säkerhetsskäl gäller för tillträde till spårområde. Det är således en angelägen uppgift för Svenska Jägareförbundet att vidareutveckla och stärka omhändertagandet av vilt som skadats i kollisioner med såväl vägtrafik som spårbundet trafik.

Älgförvaltningen

En ny ekosystembaserad adaptiv älgförvaltning inrättas i Sverige år 2012. Det innebär stora förändringar för Svenska Jägareförbundets del. Ansvaret för att lokala samråd kommer till stånd vilar inte längre på förbundet utan på de nyinrättade älgförvaltningsgrupperna. Förbundet ges i stället bland annat ett utökat ansvar för utbildningen av aktiva inom älgskötselområden. Förbundet ska även utgöra en stödjande funktion till älgförvaltningsgrupperna. Inom älgförvaltningsområdet lämpliga förvaltningsstrategier samt bistå älgförvaltningsgrupperna avseende tolkning av genomförd inventering. Verksamhetsområdet förstärks tillfälligt för att omställning till den nya förvaltningen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt.

Regeringen finner mot denna bakgrund att Svenska Jägareförbundet, för sitt arbete med det allmänna uppdraget under 2012, bör erhålla högst 49,6 miljoner kronor med följande fördelning på verksamhetsområden.

Verksamhetsområde : belopp i kronor 2012

  • Övergripande information : 15 700 000
  • Information om praktisk jakt och förvaltning av vilt : 19 200 000
  • Viltövervakning : 4 700 000
  • Älgförvaltning : 6 500 000
  • Vilt och trafik : 2 500 000
  • Yrkesmässig jägareutbildning : 1 000 000


På Regeringens vägnar,

Eskil Erlandsson och Helena Busk

Stockholm 2011-11-10

 

Kopia har sänts till

Miljödepartementet/NM, samtliga länsstyrelser, Kammarkollegiet, Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Sveriges lantbruksuniversitet, Jägarnas Riksförbund samt Svenska Kennelklubben.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-10-22 2015-12-14