Svenska Jägareförbundet

Meny

Beslut om bidrag ur Viltvårdsfonden för 2013

Regeringens beslut

Svenska Jägareförbundet ska under 2013 leda delar av jakten och viltvården i Sverige i enlighet med vad som framgår av bilagan till detta beslut.

Regeringen anvisar 51,1 miljoner kronor ur Viltvårdsfonden till Svenska Jägareförbundet för förbundets verksamhet avseende det allmänna uppdraget för 2013. Beloppet betalas ut av Kammarkollegiet med högst en tolftedel per månad efter rekvisition.

Svenska Jägareförbundet ska senast den 1 april 2014 lämna den återrapportering som framgår av bilagan. Dessutom ska förbundet för varje verksamhetsområde redovisa och specificera förbrukade medel samt ange vilka prioriteringar som gjorts inom respektive verksamhetsområde.

Svenska Jägareförbundets revisorer ska granska förbundets räkenskaper och förvaltning såvitt avser de medel som anvisas i detta beslut.

Svenska Jägareförbundet ska på begäran från den centrala sektorsmyndigheten för jakt, Naturvårdsverket, bistå med stöd och underlag för myndighetens arbete i viltförvaltningsfrågor.

Under 2013 ska Svenska Jägareförbundet särskilt prioritera arbetet med att Stödja en ny ekosystembaserad adaptiv förvaltning av älg, Stärka den lokalt baserade förvaltningen av vildsvin och hjortar, Informera om tillvaratagande av kött samt vikten av trikinprovtagning vid tillvaratagande av vildsvin och björnar. Jägareförbundet ska vidare fortsatt verka för en god etik vid all jakt med hund.

Information om de kurser som Svenska Jägareförbundet erbjuder genom det allmänna uppdraget ska komma alla jaktkortslösare till del på samma villkor och ska tydligt annonseras via en nätbaserad kurskatalog eller på annat lämpligt sätt.

Svenska Jägareförbundets ansökan om medel ur Viltvårdsfonden för 2014 ska ha kommit in till Landsbygdsdepartementet senast den 1 oktober 2013.

Ärendet

Svenska Jägareförbundet har sedan 1938 ett allmänt uppdrag att leda delar av viltvården och jakten i Sverige. För arbetet med det allmänna uppdraget tilldelas förbundet årligen medel ur Viltvårdsfonden, vilka finansieras via den årliga viltvårdsavgiften.

Svenska Jägareförbundet ansökte i skrivelse den 14 augusti 2012 om bidrag ur Viltvårdsfonden för 2013 med 52,1 miljoner kronor.

Skälen för regeringens beslut

Den 28 april 2005 fattades beslut bland annat om en precisering av Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag. Därmed tydliggjordes och fördelades medel till de olika verksamhetsområden som ingår i förbundets uppdrag. Regeringen anser att utformningen av uppdraget för 2013, att leda delar av jakten och viltvården i Sverige, i huvudsak bör vara detsamma som för innevarande år i enlighet med bilagan till detta beslut. De verksamheter som enligt regeringens mening är prioriterade har särskilt angetts.

Vildsvin

Regeringen anser att Svenska Jägareförbundet har en naturlig roll i arbe-tet med att skapa en effektiv samordnad vildsvinsförvaltning, bland annat genom att stärka samverkan mellan i första hand lantbrukare och jägare samt genom att utveckla metoder för att uppskatta täthet av vildsvin.

Folkhälsoaspekter av bly i ammunition samt tillvaratagande av björn och vildsvin

Livsmedelsverket har under 2012 i samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt och Svenska Jägareförbundet genomfört en studie av blyhalten i älgfärs varvid konstaterades höga halter av bly. Mot bakgrund av den genomförda studien är det av vikt att jägare får kännedom om förbättrade hanteringsmetoder för viltkött och att information om mindre hälsovådlig ammunition finns tillgängligt.

Regeringen anser att Svenska Jägareförbundet är väl lämpat att informera jägare om förbättrade hanteringsmetoder för viltkött och utveckla nya metoder för ändamålet. Förbundet bör också fortsätta arbetet med att finna jaktliga sammanhang där ammunition innehållande bly kan ersättas med annan, mindre hälsovådlig ammunition.

Trikinos hos människa är en mycket allvarlig sjukdom. Den orsakas i Sverige främst av rundmasken Trichinella spiralis som kan påträffas i kött från björn och vildsvin. Utöver risken för trikinos är de hygieniska aspekterna vid hantering av kött från dessa arter av särskild vikt.

Regeringen anser att Svenska Jägareförbundet är väl lämpat att informera om riskerna med kött från vildsvin och björn samt hur tillvaratagandet av sådant kött bäst bör ske. Förbundet bör vidare säkerställa att jägare har lättillgänglig information om förfarandet vid trikinprovtagning, samt att tillvaratagande av det fällda viltet och trikinundersökning blir en del av förbundets utbildning till viltundersökare.

Stora rovdjur

Mot bakgrund av att Svenska Jägareförbundet har beslutat att tills vidare inte genomföra de av regeringen tilldelade uppdragen avseende varg kommer information och förvaltningsåtgärder avseende varg tills vidare inte vara en del av det allmänna uppdraget. Medel kan därmed inte lämnas i denna del innan arbetet har återupptagits. Beträffande de övriga stora rovdjuren björn, järv, lodjur och kungsörn ska förbundet förmedla kunskap om arterna och myndighetsbeslut avseende jakten efter dessa arter till jägare, markägare och jakträttshavare samt om behov finns, bistå myndigheterna med samordning av jägare vid praktiskt genomförande av  skyddsjakt efter stora rovdjur.

Älgförvaltningen

En ny ekosystembaserad adaptiv älgförvaltning inrättades i Sverige 2012. Det har inneburit stora förändringar för Svenska Jägareförbundets del. Ansvaret för att lokala samråd kommer till stånd vilar inte längre på förbundet utan på de nyinrättade älgförvaltningsgrupperna. Förbundet ges i stället bland annat ett utökat ansvar för utbildningen av aktiva inom älgskötselområden. Förbundet ska även utgöra en stödjande funktion till älgförvaltningsgrupperna. Inom älgförvaltningsområdet bör förbundet ha möjlighet att lämna förslag till för älgförvaltningsområdet lämpliga förvaltningsstrategier samt bistå älgförvaltningsgrupperna avseende tolkning av genomförd inventering. Verksamhetsområdet förstärks tillfälligt för att omställning till den nya älgförvaltningen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt.

Regeringen finner mot denna bakgrund att Svenska Jägareförbundet, för sitt arbete med det allmänna uppdraget under 2012, bör erhålla högst 51,1 miljoner kronor med följande fördelning på verksamhetsområden.

Verksamhetsområde : Belopp i kronor 2013

  • Övergripande information : 17 500 000
  • Information om praktisk jakt och förvaltning av vilt : 19 000 000
  • Viltövervakning : 5 000 000
  • Älgförvaltning : 6 500 000
  • Vilt och trafik : 2 400 000
  • Yrkesmässig jägarutbildning : 700 000


På Regeringens vägnar,

Eskil Erlandsson och Helena Ewenfält

Stockholm 2012-12-06

Svenska Jägareförbundets i allmänhetens tjänst för det vilda.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-10-22 2015-12-14