Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Madeleine Lewander

Jaktsammanslutningar

Omkring hälften av marken i Sverige ägs av staten och större aktiebolag. Bolagens och statens markinnehav är störst i landets norra och mellersta delar. På merparten av dessa marker upplåts jakträtten på enskilda personer eller jaktsammanslutningar (jaktlag, viltvårdsområden).

Inom områden som domineras av mindre marker bör samverkan ske för att meningsfull jakt skall kunna bedrivas.

Jakträttshavarna på olika fastigheter (marker) sluter sig därför ofta samman och bildar jaktliga enheter som omfattar större områden. Framför allt vid älgjakt är samverkan nödvändig för en god vård av älgstammen.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-08-30 2022-02-02