Svenska Jägareförbundet

Meny

Bly - information

Vad händer om det införs ett totalt blyförbud? Denna artikel, tillsammmans med de två länkade artiklarna, ger information om processen, problemen, riskerna och EU:s tidsplan för att införa ett totalt blyförbud. Foto: Aydin Buyuktas/Mostphotos

Kommer bly i ammunition att försvinna?

Vad händer om det införs ett totalt blyförbud? Är staten beredd på kostnaderna och effekterna som kommer att drabba samhället?
– Om det nya förslaget från EU:s kemikaliemyndighet går igenom går det inte att blunda för att staten måste vara beredd att betala notan för omställningen på skjutbanorna, säger generalsekreterare Bo Sköld. Samtidigt måste ammunitionsindustrin se till så att det finns billig och bra blyfri ammunition för jägarkåren och andra skyttar.

2021-05-21

Militärer, jägare och sportskyttar har sedan krutvapen uppfanns använt blykulor och blyhagel. Anledningen till att bly använts är dess egenskaper som gör materialet synnerligen lämpligt. Det är tungt, mjukt och lätt att forma. Efter flera hundra års användning har metallen i många fall blivit synonym med vapen. Men bly är mycket giftigt, vilket gör att användningen ifrågasätts.

I Sverige har vi redan tagit några steg mot att minska användningen av bly. Sedan många år tillbaka är det förbjudet att använda blyhagel på skjutbanor (undantag finns för bland annat jaktstigsskytte och jägarexamensprovet då vi skjuter mot plåtmål). Därtill har ett förbud mot användande av blyhagel i våtmarker och grunda vikar och vatten införts.

Det första svenska totala förbudet mot användning av bly i ammunition skulle börja gälla 2008. Men ett halvår innan det skulle träda ikraft hävdes beslutet av regeringen, bland annat för att det inte fanns tillräckligt bra alternativ för jägare och skyttar.

– Under denna period diskuterades hur blyet påverkar miljön och främst änder som kunde få i sig blyhagel av misstag, säger Ola Wälimaa som arbetar med frågan på Svenska Jägareförbundet. Men eftersom det då saknades allmänt tillgängliga och lämpliga alternativ till bly för kulammunition så infördes endast restriktioner för blyhagel.

Med jämna mellanrum har blyfrågan därefter dykt upp i politiska sammanhang. När EU nu nyligen satte tänderna i blyfrågan ser man det delvis utifrån ett annat perspektiv.

– Ja, nu tittar man främst på de effekter som människor kan få av att få i sig bly. Och det finns ingen som mår bättre av bly i maten, säger Ola Wälimaa.

EU började dock med ett förslag att förbjuda blyhagel i våtmarker i hela EU som gick längre än det existerande förbudet ibland annat Sverige. Syftet var främst att få bort risken att änder pickar i sig blyhagel i grunda vatten. Om andfåglar får i sig bly dör de – och äts sedan ofta upp av rovdjur och rovfåglar som kan förgiftas i sin tur. Bland annat har blyförgiftade örnar hittats.

I slutet av 2020 röstade EU igenom sitt blyhagelförbud i våtmarker och det träder preliminärt ikraft i februari 2023. Kritiken var hård från många håll eftersom EU:s definition av vad som är en våtmark var så omfattande och oförutsägbar eftersom det kunde uppfattas som att hela Sverige förvandlades till en våtmark efter en regnskur.

– Beslutet har tagits som en förordning vilket innebär att det är direkt tillämpligt. Detta innebär att EU:s förbud mot blyhagel i våtmarker gäller även om medlemsländerna inte justerar sina inhemska lagar, säger Ola Wälimaa.

Däremot har EU-kommissionen sagt att medlemsstaterna måste närmare definiera vad som är våtmarker och vi har också väldigt hårt kritiserat förordningen eftersom den innehåller en omvänd bevisbörda som vi anser strider mot vår grundlag.

– Vi arbetar nu för att regeringen ska hantera dessa frågor på ett klokt sätt, säger Bo Sköld.

I början av 2021 föreslog EU:s kemikaliemyndighet, ECHA, ett totalt förbud mot bly i all ammunition. Denna process pågår nu och kommer troligen ta ett par år innan något slutgiltigt beslut fattas (se tidplan nedan).

– Här ser vi helt andra problem. För de allra flesta grova kulkalibrarna till jakt finns alternativa kulor som fungerar bra och de kostar heller inte nämnvärt mer än blyammunition. Men det finns knappast någon övningsammunition som inte innehåller bly, säger Ola Wälimaa.

Vad är det EU förslår i sitt förslag? Jo, följande:

 • Förbud mot bly i kulkalibrar från 5,6 mm och grövre. Övergångstid 18 månader.
 • Förbud mot bly i kulkalibrar mindre än 5,6 mm och kantantänd ammunition (t.ex. .22 LR). Övergångstid 5 år.
 • Förbud mot blyhagel. Övergångstid 5 år.

– ECHA föreslår visserligen vissa undantag för skytte på skjutbanor där man kan samla upp mer än 90% av blyet, men allt jaktstigsskytte med blyhagel och även jägarexamen i nuvarande form skulle upphöra eller behöva förändras. Effekterna verkar annars bli störst för övningsskyttet på älgbanorna och med de klena kalibrarna (t.ex .22 LR) där det inte finns någon alternativ blyfri ammunition att köpa idag, Säger Ola Wälimaa.

Svenska Jägareförbundet har varit tydlig med att regeringen måste förstå att ifall förbudet blir verklighet kommer kostnaderna att bli oerhört omfattande. Framför allt för alla små skytteföreningar runt om i landet.

– Ska man klara av omställningen och säkerställa en hög etik med vältränade jägare behövs stora statsbidrag till skytteföreningarna. Införs ett totalt blyförbud kommer omställningen kosta så mycket att hela skytterörelsen äventyras. Därför måste staten vara beredd att skjuta till rejält med resurser, säger Bo Sköld.

Läs mer om de olika processerna mot bly i nedanstående länkar.

Tidplan beslut om förbud mot bly i all ammunition

 • 24 mars 2021 inleddes en konsultationsprocess på 6 månader då synpunkter på förslaget tas emot
 • I slutet av 2021 sker en riskbedömning och utvärdering av två kommittéer inom ramen för beslutsprocessen
 • I början av 2022 konsulteras medlemsstaterna och därefter lämnas ett slutligt förslag till EU-kommissionen
 • I slutet av 2022 eller början av 2023 tas beslut av parlamentet och ministerrådet i EU
 • Ikraftträdandet av förbudet föreslås för närvarande vara 18 månader eller 5 år därefter beroende på vilken restriktion det gäller

 

Vad vill förbundet?

 • Att det ska finnas alternativ jakt- och övningsammunition till alla kalibrar, som fungerar i befintliga vapen
 • Att kostnaden för alternativ ammunition inte blir dyrare än blyammunition
 • Att den alternativa ammunitionen är så effektiv att etiken i jakten inte äventyras
 • Att den alternativa ammunitionen inte äventyrar säkerheten i jakten.
 • Att staten arbetar med ammunitionsindustrin för att ta fram alternativ ammunition – både till övning och jakt.
 • Att staten säkerställer att de ideella skjutbanorna runt om i landet kan fortsätta sin verksamhet – och står för alla omställningskostnader.
 • Att det finns undantag från blyförbudet ifall alternativ ammunition saknas.
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
Tillbaka till överblick