Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Sedan cirka fem månader ingår viltolyckor med spårbunden fordon i trafikeftersöksorganisationens åtagande. Foto: Oscar von Stockenström

Seminarium om viltolyckor

En väl utvecklad eftersöksorganisation, skärpt rapportering av viltolyckor på järnväg samt satsningar för att förebygga uppkomsten av viltolyckor var de viktigaste beskeden på NVR:s seminarium.

2013-05-18

Den 16-17 maj avlöpte Nationella Viltolycksrådets (NVR) årliga
seminarium. Seminariet hade sedvanligt bred representation. Både från länens polismyndigheter och ansvariga jägare. Men också i form av
representanter för organisationerna som ingår i rådet på nationell nivå samt
från Landsbygdsdepartementet.

Viltolyckorna på järnväg

Trafikverket meddelande att de nu vidtar åtgärder för att få
till stånd en mer heltäckande och direkt rapportering av de viltolyckor som
sker på järnväg. Detta dels i syfte att få värdefull statistik över
olycksplatser. Men också för att NVR:s eftersöksorganisation i tid ska kunna
sättas in för att leta upp och minska lidandet för det vilt som inte dör omedelbart
vid en kollision.

Trafikverket uppskattade att cirka 6000 djur påkörs av tåg
årligen. Förutom anmälningspliktigt vilt ingår tamdjur som ren i denna
uppskattade siffra. Omkring 20 procent av djuren bedömer man inte dör omgående,
vilka då blir föremål för NVR:s eftersöksorganisation.

Förebygga viltolyckor

Trafikverket meddelade också att man ligger i startgroparna
för att satsa mer på åtgärder som minskar uppkomsten av viltolyckor. Numera
känner man till ett antal åtgärder som är verkningsfulla. Utmaningen ligger i
att välja vilka kombinationer av åtgärder som är kostnadseffektivast och att
också få dem gjorda i praktiken. Det senare kräver bland annat tydligare mandat och
finansiering.

Ordning i eftersöksorganisationen

I princip från alla län rapporterades om en väl fungerande
eftersöksorganisation. Generellt går man mot en tillspetsad organisation, där
färre personer utför mer arbete. Från länen rapporterades också att man prioriterat
att lyfta säkerheten i arbetet genom information.

Jägarrepresentanterna lyfte dock en hel del konkreta förslag
i syfte att förbättra arbetsmiljön i organisationen. Det gällde ändring av regler
som hindrar ändamålsenligt upplägg av arbetet. Det gällde ökade möjligheter på
viltolycka.se, för att minska administrativt arbete. Och det gällde att alla
läns polismyndigheter alltid borde sända SMS med uppgifter om viltolyckan till den
person ur eftersöksorganisationen som man etablerat kontakt
med. Dessutom gällde det kvalitet och beställningsrutiner av
säkerhetsutrustning. Slutligen gällde det också de bristande rutiner i samband
med viltolyckor på järnväg, som nämns ovan, vilka Trafikverket kände till och var
i färd med att åtgärda.

Bred verksamheten

Under seminariet diskuterades också en mängd andra delar av
NVR:s tämligen breda verksamhet. Det gällde innehållet i den försäkring som NVR
tecknat för de kontaktpersoner och eftersöksjägare som gör uppdrag åt polisen.

Vidare gällde det arbetet som nu görs för att bland parterna i rådet skapa en
gemensam bild av viltolycksproblematiken. Både olyckornas bakomliggande orsaker
samt hur de bäst förebyggs och skadorna från dem lindras. Men även hur ansvarsfördelningen
bör se ut när det kommer till att genomföra åtgärder för att minska problemen.

Dessutom redovisades budskap och plan för den informationssatsning gentemot allmänheten som NVR årligen genomför under vecka 39.

Under en del av seminariet förklarades också intentionerna
och innehållet i en ny folder som tagits fram i syfte att underlätta bedömningar
av risker inför och under eftersöksjägares och kontaktpersoners arbete.

Slutligen demonstrerades de uppgraderingar av Mina sidor på
viltolycka.se som lanseras inom kort.

Trafikverket redogjorde på NVR-seminariet hur man skulle hantera viltolyckorna som sker på järnvägar. Foto: Markus Olsson 

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick