Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Foto: Kjell Blomberg

Seminarium om viltolyckor

Den 15-16 maj gick Nationella Viltolycksrådets årliga seminarium av stapeln. Svenska Jägareförbundet var väl representerat och passade bland annat på att peka ut förbättringspotential för eftersöksorganisationen i Nationella Viltolycksrådet.

2014-05-20

Den 15-16 maj var det dags för Nationella Viltolycksrådets (NVR:s) årliga seminarium. Detta är tillfället då olika delar av organisationen utbyter information om aktuella frågor. Och eftersom NVR berör många verksamheter, organisationer och människor, finns ständigt en strid ström av utveckling att hålla sig uppdaterad om.

Jägarsidan

Svenska Jägareförbundet redogjorde under seminariet för jägarsidans arbete i eftersöksorganisationen. Det mesta av detta utgick från jägarsidans främsta mål om att minska trafikskadat vilts lidande. Därför kom det att handla om hur jägarsidan väljer att arbeta för att nå detta mål, och var man upplever störst möjligheter till förbättringar. Men också om hur långt de som gör eftersöksuppdragen utvecklats vad gäller riskbedömningar och regelefterlevnad samt eftersökens uppklarandegrad och återrapportering.

Polisen

Polisen, som är huvudman för NVR, redogjorde för en mängd verksamhet. Både sådan som genomförts under 2013, och pågående utveckling av verksamhet som man ville ha synpunkter på. Det senare gällde exempelvis tillbuds- och olycksrapportering för de som gör NVR-uppdrag åt polisen. Andra exempel på utveckling gällde att eftersöksjägare i en framtid själva ska kunna uppdatera hundarna som används inom NVR.

Från ansvariga poliser i respektive län lämnades också lägesrapport vad gällde både eftersöksorganisationen, regionala råden och insatsveckan vilt. Tillhörande frågeställningar, om viltolyckors hantering och förebyggande, rymdes också inom denna del av seminariumet.

Workshop

Under seminariumet genomfördes också en workshop på temat problembild och handlingsplan för att minska antalet viltolyckor. Även här insamlades förslag och idéer på hur vi i Sverige genom en bredd av åtgärder kan bli bättre på att förebygga uppkomsten av viltolyckor.

Bred representation

På seminariumet deltog länens polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen, Naturvårdsverk, Jägarorganisationernas regionala pch nationella representanter, Trafikverket, Svenska Kennelklubben, If och Länsförsäkringar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick