Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Foto: Markus Olsson

Förebygga viltolyckor

NVR (Nationella Viltolycksrådet) planerar att på länsnivå testa och utvärdera ett antal åtgärder för att förebygga viltolyckor. De i NVR ingående organisationerna bidrar utifrån sina förutsättningar och möjligheter.

2014-12-15

Nationella Viltolycksrådet planerar nu för pilotprojekt med målet att förebygga uppkomsten av viltolyckor på vägar och järnvägar. Projekten löper under 2015-2017 och kommer förläggas till Värmland och Östergötland. NVR-parterna i dessa län kommer därför driva projekten, med Trafikverket i spetsen.

Kombination av åtgärder

Möjliga åtgärder för att förebygga viltolyckor skiljer sig stort i tid och rum. Ett exempel är att viltfrågor lyfts redan under planeringsstadiet av ny infrastuktur.

Men naturligtvis behövs också åtgärder för att lindra problemen på befintliga vägar och järnvägar. Och då är sannolikt en kombination av åtgärder effektivast, utgående från en vägsträckas unika förutsättningar. 

Dessa åtgärder kan vara fysiska som exempelvis att kombinera stängsel och viltpassager. Samt att viltolycksaspekten vägs in vid såväl hastighetssättning som markanvändning. Men också den typ av åtgärder kommer prövas som leder till ökad kunskap och medvetenhet om viltolyckor, hos fordonsförare.

Handlingsplan

Idéerna om att testa och utvärdera denna typ av åtgärder på ett antal vägsträckor i landet väcktes på den workshop som genomfördes på Nationella Viltolycksrådets seminarium i maj i år. Grunden i detta arbete är Nationella Viltolycksrådets handlingsplan när det gäller förebyggande av viltolyckor.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick