Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Hur ser framtidens trafik ut och vilka blir effekterna för jägare och viltvårdare? Foto: Oscar Stockenström

Framtida trafiks inverkan på jägare och viltvårdare

Framtida utveckling av landets fordonstrafik påverkar i hög grad jägare och viltvårdares förutsättningar. Nu planeras för investeringar i vägar och järnvägar på mellan 600 och 1000 miljarder kronor.

Jägares eftersöksuppdrag som initieras av polis har över tid växt stadigt i antal. Frågan är hur detta utvecklas kommande år. Foto: Martin Källberg / Svensk Jakt

2021-04-12

Trafikens sort och storlek

Bakom fordonstrafikens utveckling på landets vägar och spår ligger både teknikutveckling och politik. En utveckling med stor påverkan på omfattningen av såväl den totala trafiken, som mixen av de olika trafikslagen och fordonsflottorna.

Följder för jägare och viltvårdare

Denna trafikens utveckling kan med fog antas ge stort avtryck i jägare och viltvårdares förutsättningar, enligt Markus Olsson, nationellt ansvarig på Svenska Jägareförbundet.

̶  Den dödlighet viltolyckorna åsamkar viltet är naturligtvis en viktig faktor i viltförvaltningen. Dessutom är påverkan påtaglig för jägares stora arbete med att minimera trafikskadat vilts lidande. Både för att mängden av och förutsättningarna under dessa jägaruppdrag har en stark koppling till trafikens utveckling, säger han.

Mer trafik ger mer viltolyckor

Antalet viltolyckor har varit i växande trend åtminstone sedan år 1969, då viltolyckor började registreras. Den främsta anledningen till denna viltolycksökning är en successiv tillväxt av den totala mängden transporter på landets infrastruktur. Viltolyckorna utgör i dagsläget majoriteten av anmälningar som kopplas till Polismyndigheten via SOS Alarm. Dessa anmälningar leder i sin tur till uppdrag för jägare att hantera.    

Vägval med olika konsekvenser

Inom kort läggs förslag på satsningar om mellan 600 – 1000 miljarder kronor inom trafikområdet. Det är regeringen som väntas lägga fram ett förslag som styr ramarna för statens satsningar på vägar och järnvägar. Beroende på vilken linje riksdagen väljer gäller satsningarna minst 600 miljarder kronor.

Prognos över trafikutveckling

Regeringens förslag baseras på en rapport från Trafikverket som bland annat prognostiserar trafikutveckling enligt en traditionell metod. Enligt denna metod antas trafiken öka i takt med befolkningen och den ekonomiska tillväxten. Därigenom förutspås bland annat persontrafiken öka med upp emot 30 procent och godstrafiken med upp emot 50 procent till år 2040.

̶  Med en sådan ökning av trafiken får Sverige tämligen svårt att bryta trenden av växande viltolyckstal, menar Markus Olsson.

Kritik mot underlaget

Många experter har dock invändningar mot att anpassa politiken efter denna prognos. Det är experter inom exempelvis VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Boverket och Klimatpolitiska rådet. Dessa experter menar att vägvalet man nu står inför kommer påverka utvecklingen i många decennier. Vidare att de traditionella sambanden mellan storlekarna på befolkning, ekonomisk tillväxt och trafik inte gäller för framtida trafik. En anledning till detta som anförs är att Sveriges nettoutsläpp ska vara noll år 2045, enligt beslut av riksdagen. Styrning mot investeringar av transportlösningar för framtida omställning av samhället, blir därför en av slutsatserna från nämnda experter.   

Jägare påverkas med säkerhet

Huruvida regeringen avser presentera propositionen med det kritiserade underlaget den 16 april är oklart. Otvetydigt kommer dock jägare att påverkas av processens utgång under lång tid framöver.

 

Fakta:

  • Den 16 april planerar regeringen lägga fram en Infrastrukturproposition innehållandes satsningar om minst 600 miljarder.
  • När en viltolycka anmälts till polisen via 112 initierar polisen ett uppdrag åt en jägare. Jägares uppdrag består i korthet av att undersöka viltets belägenhet, för att minimera viltets lidande och därefter återkomma med uppgifter från uppdraget. Dessa jägare har anslutit sig till Nationella viltolycksrådet.
  • Under senare år anmäls över 60 000 viltolyckor från landets vägar och ytterligare tusentals från landets järnvägar.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick