Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Foto: Kenneth Johansson

Förbundet svarar Naturvårdsverket om fällor

Jägareförbundet har i veckan skickat sitt remissvar om nytt regelverk för fällor till Naturvårdsverket. Förbundet är på flera punkter mycket kritiska till förslagen.

2013-04-19

Naturvårdsverket är i färd med att skriva om hela regleverket för fällor och fällfångst. Man har delat upp processen i två steg. Detta första steg berör främst hur fällor ska typgodkännas. Nästa steg berör hur fällor sedan får användas.

Förbundet är mycket kritiska till flera delar av Naturvårdsverkets förslag. För det första har verket inte med ett ord nämnt att fällfångst är en mycket väl fungerande jaktform som årligen bedrivs av fler än 50 000 jägare i Sverige. Naturvårdsverkets förslag skulle leda till drastiskt minskade möjligheter att bedriva fällfångst, hållbart bruka och vårda den biologiska mångfalden samt bevara en viktig del av vår kulturhistoria i enlighet med Konventionen om biologisk mångfald.

För det andra skulle alla idag typgodkända fångstredskap behöva testas och typgodkännas på nytt senast 2023. Den nya testen ska bekostas av den som ansöker om typgodkännande och beräknas kosta 50 000 – 150 000 kronor för varje fångstredskap. Detta förutsätter att det finns en aktör med kommersiella intressen som är villig att bekosta ett test. Av dagens cirka 160 typgodkända fällor finns endast en fjärdedel att köpa på marknaden. Av dessa cirka 40 fällor som säljs i kommersiellt syfte är cirka hälften mus- och råttfällor. Den som ändå väljer att bekosta ett test av en fälla saknar med stor sannolikhet såväl patent som mönsterskydd vilket gör det hela tämligen oattraktivt som affärsidé. Alla fällor ska sedan testas och godkännas på nytt vart 10:e år, även om inga som helst problem med fällan kan påvisas. Detta anser förbundet är helt orimligt!

För det tredje föreslår Naturvårdsverket att alla levandefångstfällor ska förses med elektronisk larmanordning. I dagsläget kostar ett elektroniskt larm för t ex en minkfälla 1800 kronor och i vårt kärva och varerande klimat finns antagligen inte fungerande elektroniska lösningar för många väl fungerande fällor. Sist, men inte minst, är elektronisk övervakning verkligen bättre ur djurskyddssynpunkt än daglig tillsyn?

Förbundet fortsätter nu att jobba för att bevara och utveckla den svenska fällfångsttraditionen. Nedan hittar du hela vårt remissvar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick