Vem tillfaller älgen? - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Oscar Lindvall

Vem tillfaller älgen?

Vem tillfaller älgen, vem avräknar den och vem betalar fällavgift?

Svaren på frågorna är normalt sett enkla men när älgarna inte faller på den egna jaktmarken blir det lite krångligare. Huvudregeln enligt jaktlagstiftningen är att det är jakträttshavaren som har rätt att tillgodogöra sig det vilt som dödas på den egna jaktmarken. Denna regel kan i princip tillämpas på allt vilt, men när det gäller vilt som omfattas av reglerna om statens vilt så kan den sättas ur spel på så sätt att fredat vilt tillfaller staten. Bl.a. älg och hjort omfattas delvis av reglerna om statens vilt och här börjar vi med att beskriva vad som gäller för älg.

Älg får i huvudsak endast jagas med stöd av en licens från länsstyrelsen eller inom älgskötselområden (ÄSO). För licensområden så beslutar länsstyrelsen det antal vuxna djur samt kalvar som får skjutas. Länsstyrelsen får även kvotera de vuxna djuren (tjur/ko) för att uppnå målen i älgförvaltningsplanen.

Inom älgskötselområden där man jagar utan licens så gäller formellt inga exakta tilldelningar eftersom det antal älgar som skall fällas inom området enligt skötselplanen är en gemensam ”pott” älgar som omfattar samtliga marker som ingår i älgskötselområdet. Dessutom får man alltid avvika från skötselplanen med 10 %. Den jakträttshavare där älgen faller kan då i princip alltid tillgodogöra sig en älg om man vill, oavsett om det är en vuxen eller kalv. Den ”tilldelning” man eventuellt fått från älgskötselområdet är bara en intern fråga inom älgskötselområdet som man beroende på vad man beslutar om internt kan avvika ifrån.

I övrigt får man på oregistrerad mark endast jaga älgkalv under en viss begränsad tid.

Rätten till fälld älg

Om en älg påskjutits inom ett jaktområde men har fallit på ett annat jaktområde tillfaller den jakträttshavaren på området där den fallit. Detta förutsätter dock att denne har tilldelning kvar för det aktuella djuret (vuxen respektive kalv) och att jakttid råder där för det aktuella djuret. I annat fall är älgen fredad och tillfaller staten. I dessa fall ska man anmäla till polisen att statens vilt dödats och polisen får disponera över älgen Vad detta innebär kan man belysa med följande exempel:

  • Jaktlag A (licensområde eller ÄSO) skjuter på en älgtjur som går över gränsen och faller på jaktlag B:s mark. Jaktlag B är ett oregistrerat område. Älgtjuren tillfaller staten eftersom B inte får jaga vuxna djur.
  • Jaktlag A (licensområde eller ÄSO) skjuter på en älgkalv som går över gränsen och faller på jaktlag B:s mark. Jaktlag B är ett oregistrerat område. Älgkalven tillfaller B om jakttid råder på den aktuella fastigheten. I annat fall tillfaller älgkalven staten eftersom B i så fall inte får jaga älg då.
  • Jaktlag A (licensområde eller ÄSO) skjuter på en älgtjur som går över gränsen och faller på jaktlag B:s mark. Jaktlag B (licensområde) har skjutit fullt på vuxna djur och har endast kalv kvar på tilldelningen. Älgtjuren tillfaller staten eftersom B inte har tilldelning kvar av vuxna djur.
  • Jaktlag A (licensområde eller ÄSO) skjuter på en älgtjur som går över gränsen och faller på jaktlag B:s mark. Jaktlag B (licensområde) har skjutit fullt på älgtjurar (fördelningen av vuxna djur har kvoterats av länsstyrelsen) och har endast ko och kalv kvar på tilldelningen. Älgtjuren tillfaller staten eftersom B inte har tilldelning kvar av älgtjur.
  • Jaktlag A (oregistrerad mark, licensområde eller ÄSO) skjuter på en älgkalv som går över gränsen och faller på jaktlag B:s mark. Jaktlag B (licensområde) har skjutit fullt på älgkalvar och har endast vuxna djur kvar på tilldelningen. Älgkalven tillfaller B eftersom B alltid får byta ut ett vuxet djur mot en kalv.
  • Jaktlag A (licensområde) skjuter på en älgtjur som går över gränsen och faller på jaktlag B:s mark. Jaktlag B (ÄSO) har skjutit fullt på vuxna djur och har endast kalv kvar på tilldelningen från ÄSO:t. Älgtjuren tillfaller B.
  • Jaktlag A (ÄSO) skjuter på en älgtjur som går över gränsen och faller på jaktlag B:s mark. Jaktlag B (ÄSO) har skjutit fullt på vuxna djur och har endast kalv kvar på tilldelningen från ÄSO:t. Älgtjuren tillfaller B om inte annat överenskommits inom aktuellt ÄSO.

Avräkning och fällavgifter avseende älg

En nyhet i det nya älgjaktsystemet är att fälld älg alltid ska avräknas från tilldelningen inom licensområde eller avskjutningsmål i älgskötselplan från den jakträttshavare som påskjutit och skadat älgen. Detta gäller alltså även om älgen tillfaller någon annan om den gått över gräns till annans jaktområde och oavsett om fällavgift utgår och vem som betalar fällavgiften.

Fällavgift ska betalas av den som har rätt att tillgodogöra sig fälld älg. Fällavgift behöver dock inte betalas för älg som påskjutits och skadats inom ett jaktområde men fallit på annans jaktområde om jakträttshavaren där inte vill ta emot älgen. I dessa fall ska den som faktiskt tillgodogör sig älgen betala fällavgift. För älg som tillfaller staten utgår ingen fällavgift för staten behöver inte betala till sig själv.

 

Detta innebär t.ex. att om jaktlag A (licensområde) skjuter på en älg och skadar den, varefter älgen går över till jaktlag B (licensområde), så får B tillgodogöra sig den om B vill och har tilldelning kvar för aktuellt djur. Om B tar den så får B också betala fällavgift men älgen avräknas A. Om B inte vill ha den så får den ligga kvar och i så fall betalar B ingen avgift men älgen avräknas A. B kan också ge älgen till A och i så fall får A betala fällavgift och älgen avräknas såklart även A. Om B däremot inte har tilldelning kvar så tillfaller älgen staten och då utgår ingen fällavgift.. Om A och B jagar inom ett älgskötselområde gäller motsvarande regler om fällavgift. Avräkning sker alltid gemensamt inom älgskötselområdets plan. Dock tillfaller aldrig älgen staten.

Kronhjort

Samma resonemang som när det gäller älg i de ovan angivna exemplen kan man föra när det gäller vem kronvilt tillfaller, eftersom denna viltart får jagas endast under särskilda förutsättningar (kalv vissa tider på året, med stöd av licens eller inom kronskötselområden). Däremot så erläggs ingen fällavgift för kronhjort.

2013 05 02 / OW


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-05-02 2019-02-22