bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Eftersök

 

Varför eftersök?

Eftersök är vad som tar vid när vi människor skadat ett vilt djur. Antingen uppstår detta genom ett dåligt lossat skott under jakt eller för att ett motorfordon – på väg eller järnväg – kolliderat med viltet.

Förebygga är bästa medicinen

Det bästa är naturligtvis att undvika att detta uppkommer! Vid jakt ska man bara skjuta om man är säker på att träffa. Vad gäller trafiken finns en mängd fronter att arbeta på. Infrastrukturplanering, viltförvaltning samt trafikanters kunskap och attityd, är några faktorer som kan minska uppkomsten av viltolyckor.

Vilket ansvar har du?

Jakt

28 § Jaktlagen: Om vilt har skadats vid jakt, ska jägaren snarast vidta de åtgärder som behövs för att viltet ska kunna uppspåras och avlivas. Detta betyder att allt vilt är inkluderat och att jägaren själv är personligt ansvarig. I de fall jakten leds av en jaktledare är det närmast denne som är skyldig att se till att eftersök blir genomfört.

17 § Jaktförordningen: Vid jakt efter björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller vildsvin ska en hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen.

Vid jakt efter ringduva, gäss eller änder ska en hund som kan apportera eller markera nedskjuten fågel medföras. Vid jakt efter övrig fågel ska en hund som kan apportera eller markera nedskjuten fågel medföras under tiden mellan solens nedgång och en timme före solens uppgång. Skyldigheten att medföra hund gäller inte om jakten sker på snötäckt mark eller från båt i öppet vatten eller vid havskust med hjälp av vettar.

De åtgärder som behövs

Vid en eftersökssituation får jägaren vidta de "åtgärder som behövs" för att spåra upp och avliva viltet. Det kan innebära användning av bil, belysning eller vapen som annars är otillåtna vid jakt. I efterhand måste man dock vara beredd att motivera behovet av medlen som sattes in.

Jakt kräver omdöme och förberedelser

Men viktigast av allt är, som redan nämnts, att undvika eftersök. Detta är givetvis också något som styrs av lagstiftningen: Jakten ska bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande (§ 27 Jaktlagen).

Trafik

Den fordonsförare som varit inblandad i en sammanstötning med älg, hjort, rådjur, vildsvin, utter, mufflonfår, örn eller något av våra stora rovdjur är alltid skyldig att snarast möjligt märka ut olycksplatsen och underrätta polismyndigheten genom att ringa 112. Polisen kontaktar sedan en eftersöksjägare inom Nationella Viltolycksrådet som undersöker olycksplatsen och genomför eventuellt eftersök.

Nyheter

Fler nyheter
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut