bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Lodjur. Foto: Göran Ekström

Lodjur. Foto: Göran Ekström

Svenska Jägareförbundets rovdjurspolicy

Rovdjurens numerär och utbredning skall balanseras genom jakt så att det samlade rovdjurstrycket regionalt blir acceptabelt för lokalbefolkningen, viltvården och den nordiska jakttraditionen.

Bakgrund
De stora rovdjuren medför i delar av Sverige avsevärda problem för lokalbefolkningen. Problemen överstiger den nivå som rimligen kan tolereras. Behovet av en tydlig och målinriktad rovdjurspolitik som tar hänsyn till regionala förhållanden är stort. Mot denna bakgrund så har Svenska Jägareförbundet fastställt följande rovdjurspolicy.

Det här vill vi uppnå
De stora rovdjuren är en del i Sveriges fauna. Rovdjurens numerär och utbredning skall balanseras genom jakt så att det samlade rovdjurstrycket regionalt blir acceptabelt för lokalbefolkningen, viltvården och den nordiska jakttraditionen. Svenska Jägareförbundet skall verka för att de maximinivåer och toleransnivåer som satts upp i förbundets handlingsplaner för respektive art också skall bli nationella och regionala mål för Sveriges rovdjursförvaltning. Genom jakt skall det vara möjligt att avlägsna individer som inte har en naturlig skygghet mot människor, motverka skador på hundar och andra tamdjur, begränsa tillväxttakten, förhindra oacceptabel påverkan på övrig jaktutövning samt förhindra försämrade livsvillkor för näringsidkare och lokalbefolkning.

Nationellt självbestämmande
Svenska Jägareförbundet skall verka för att Sveriges arbete inom EU leder till att medlemsländerna mer självständigt skall få förvalta sina rovdjursstammar utifrån nationella och regionala behov. EU:s regelverk och dess artlistor över skyddade arter är i stort behov av en grundlig revidering. Förbundet skall såväl nationellt som internationellt arbeta för en översyn som skall leda till ökad hänsyn till jaktutövningen och bättre förutsättningar för nationella och regionala beslut om förvaltande jakt på samtliga arter.

Reviderad rovdjurspolitik
Förbundet skall genom information och kontakt med politiker, myndigheter och organisationer verka för att den nationella och regionala rovdjurspolitiken ändras i enlighet med de av förbundet uppsatta handlingsplanerna. Svenska Jägareförbundet skall ta fram egna handlingsplaner för samtliga arter. Jägareförbundets handlingsplaner skall tydliggöra förbundets mål för beståndens utveckling och behovet av förvaltningsåtgärder för de olika arterna.

Förvaltningsplaner för Sveriges rovdjursstammar
Förvaltningen ska ske med utgångspunkt från att respektive art är en del av en Fennoskandisk population. Den praktiska förvaltningen av respektive art styrs av regionala handlingsplaner som utarbetas på länsnivå. Länets viltvårdsnämnd skall med underlag och synpunkter från dess rovdjursgrupp ha ett uttalat inflytande när Länsstyrelsen främst utifrån lokala förhållanden fastställer regionala förvaltningsplaner.

Samverkan, utbildning och information
Nationella rovdjursrådet och länens rovdjursgrupper är andra viktiga organ för samverkan och informationsutbyte. Målet för Jägareförbundets utbildningsoch informationsarbete skall vara att öka kunskapen om rovdjur och jakt på rovdjur samt skapa förståelse för behovet av en aktiv rovdjursförvaltning där licensjakt och skyddsjakt ingår som en naturlig del. I län med omfattande förekomst av stora rovdjur är det ändamålsenligt att etablera samverkan mellan olika intressegrupper i delar av län. Jägareförbundet skall också verka för utökat samarbete på olika nivåer över gränserna mot Norge och Finland samt för att utveckla samarbetet med jägarorganisationerna i dessa länder och inom internationella jägarorganisationer.

Björn. Foto: Göran Ekström
Foto: Göran Ekström

Forskning och beståndsövervakning
Staten skall ha ett övergripande ansvar för finansiering av forskning, beståndsövervakning, information samt dokumentation av skador. Jägareförbundet skall stödja och initiera forskning samt organisera såväl inventeringar som registrering av rovdjursobservationer som grund för förvaltning. Faktainsamlingen skall syfta till att ta fram väl underbyggd kunskap såväl om rovdjursstammarnas storlek, sammansättning, reproduktion, utbredning och hälsostatus, som om rovdjurens inverkan på stammarna av bytesdjur och deras påverkan på människors sociala situation.

Rovdjursstammarna skall regleras genom licensjakt
När stammarna av de stora rovdjuren uppnått Svenska Jägareförbundets mål för regional beståndsnivå är de jaktbara viltarter. Rovdjursstammarna skall regleras genom jakt som baseras på god jaktetik, biologisk grund, och med hänsyn till att stammarna av bytesdjur har en sådan numerär att en meningsfull jakt på dessa kan bedrivas. Tilldelningen skall baseras på regionala förvaltningsplaner. Efter att kvoterna fyllts avlyses jakten genom länsstyrelsens försorg. Stor hänsyn skall tas till skador eller andra olägenheter orsakade av rovdjur samt till att övriga viltstammar skall skyddas mot ett alltför stort rovdjurstryck.

Beslut om jakt skall fattas på länsnivå
Beslut om licensjakt och skyddsjakt skall fattas på länsnivå, i enlighet med regionala förvaltningsplaner. Utvecklad samverkan samt upprättandet av regionala förvaltningsplaner inom respektive län, skall leda till att förvaltningen hanteras på länsnivå.

Utökade möjligheter att bedriva skyddsjakt
Skyddsjakt för att förhindra att stora rovdjur orsakar skador på hundar, tamboskap och renar är en viktig del av rovdjursförvaltningen. Möjligheterna att bedriva skyddsjakt av andra skäl måste stärkas. Sådan jakt behövs för att, begränsa tillväxttakten och förhindra oacceptabel påverkan på övrig jaktutövning innan en rovdjursart uppnått Svenska Jägareförbundets mål för regional beståndsnivå. Skyddsjakt på individer eller grupper skall även kunna bedrivas i syfte att avliva oskygga djur, samt för att förhindra försämrade livsvillkor för lokalbefolkningen. Jakten skall utövas av jägare med en lokal förankring utifrån god jaktetik.

Förstärkt rätt att skydda tamdjur vid ett rovdjursangrepp

Svenska Jägareförbundet kräver att rätten enligt §28 i Jaktförordningen att avvärja angrepp på hundar och andra tamdjur stärks. Idag finns rätten att avvärja angrepp på hundar eller andra tamdjur genom skyddsjakt på eget initiativ ”nödvärnsjakt”. Oavsett om djuret är inhägnat eller ej får rovdjuret avlivas om inte försök att skrämma djuret gett resultat. Det är endast djurets ägare eller vårdare som har denna rätt. Förbundet kräver att även andra jägare som deltar i samma jakt får rätt att skydda en hund från ett angrepp.

Varg. Foto: Göran Ekström
Foto: Göran Ekström


Jägareförbundet skall arbeta för att illegal jakt eller annat olagligt dödande av rovdjur motverkas

Illegal jakt motverkar möjligheterna till en fungerande förvaltning och försvårar möjligheterna att beskatta stammarna med legal jakt. En rovdjurspolitik med god folklig förankring som medger en väl avvägd legal jakt bidrar till att minska den illegala jakten. Jägareförbundet skall till länsföreningar, kretsar och medlemmar förmedla information och utbildning om den illegala jaktens negativa effekter på förvaltningen av stora rovdjur.

Skadeförebyggande åtgärder
Staten skall ta ansvaret för att tillräckliga resurser ställs till förfogande för att fortsätta arbetet med att förebygga skador på hundar, tamdjur och annan egendom. Stora insatser krävs för att i möjligaste mån reducera antalet angrepp på hundar. Utveckling av ytterligare skyddsmetoder bör påskyndas. Ökade resurser behövs också för åtgärder som krävs för att möjligheterna till djurhållning i områden med stora rovdjur skall kunna garanteras.

Ett väl definierat ersättningssystem
Den som drabbas av skador och omkostnader förorsakade av stora rovdjur skall få marknadsmässig ersättning av staten. För hundar som dödas skall hänsyn tas såväl till utställnings- och jaktprovsmeriter som till bruksegenskaper. För hund som dödats eller skadats i samband med planlagd jakt av den aktuella rovdjursarten utgår ingen statlig ersättning. Ersättning skall också utgå till djurägare för merarbete som orsakats av att rovdjur skrämt eller skadat tamdjur, samt för skador på djur i vilthägn.

Skälig ersättning för personskador
Svenska Jägareförbundet skall verka för att det med statliga medel utbetalas skälig ersättning för personskador orsakade av stora rovdjur.

 

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-12-04 2013-12-04