Mårdhundsprojektet - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mårdhunden är en invasiv (skadlig) främmande art inom EU. Foto: Mostphotos

Mårdhundsprojektet

Mårdhunden är en invasiv (skadlig) främmande art inom EU. I och med att den (och även tvättbjörnen) är klassade som skadliga på EU-nivå måste alla EU-länder, däribland Sverige, vidta åtgärder för att begränsa deras förekomst och spridning.
Sedan 2008 har Mårdhundsprojekt haft i uppdrag av Naturvårdsverket att övervaka och minimera förekomst av fritt levande mårdhund och tvättbjörn.
Vill du tipsa oss om mårdhundar ring vår tipstelefon - tel: 070-339 93 26.

Den första kända reproduktionen av mårdhund i Sverige upptäcktes 2006 på Haparanda-Sandskär nära den finska gränsen i norra Sverige. Haparanda-Sandskär är en nationalpark och ett Natura 2000-område samt en mycket viktig ö för markhäckande fåglar. Dessa mårdhundar avlivades och arbetet med att hitta finansiering för ett mårdhundsprojekt initierades.

Efter en inledande förstudie rörande mårdhundens förekomst i Sverige anslogs 2008 den första nationella finansieringen för ett projekt som syftade till att förbättra kunskapen om mårdhundens biologi och beteende i sin expansionszon till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i samarbete med Svenska Jägareförbundet. Denna kunskap skulle användas för att föreslå verktyg för att hantera denna invasiva främmande art.

Den första studien följdes av andra nationella forsknings- och förvaltningsåtgärder där verktygen vidareutvecklades och utvärderades med lovande resultat. Vi insåg dock snart att Sverige inte ensamt skulle kunna stoppa mårdhunden. Vissa mårdhundar rörde sig upp till 400 kilometer bara på några månader och en landsgräns på en karta är ingen spridningsbarriär. För en mycket rörlig art såsom mårdhund är det absolut nödvändigt med ett transnationellt projekt, där grannländer, där arten redan finns, uppfyller sina ratificerade konventioner och försöker förhindra vidare spridning av arten till angränsande länder.

Vi ansökte om och fick EU-medel för ett LIFE+ projekt (2010-2013) med Svenska Jägareförbundet som huvudman där Sverige delade kunskap och verktyg med Finland och Danmark för att tillsammans förvalta mårdhunden. I Finland fanns redan en hel del kunskap och erfarenhet om mårdhundsförvaltning eftersom mårdhunden redan hade funnits där under många år.

LIFE-projektet blev mycket framgångsrikt vilket ledde till att förvaltningen av mårdhund sedan dess har fortsatt i alla projektländer med nationell finansiering, och i tillägg även i Norge som inte fick ta del av EU-medlen. Idag samarbetar länderna med alla främmande invasiva rovdjur och träffas regelbundet i en gemensam referensgrupp.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-11-13 2018-12-05