Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto:Hundskolan Vision

Mårdhundsprojektet

Den delvis EU-finansierade (LIFE+) delen av mårdhundsprojektet, som pågått sedan september 2010 avslutades den sista augusti 2013. Projektet har varit förvaltningsmässigt framgångsrikt och har även ökat medvetenheten hos Sveriges befolkning på de problem främmande skadliga arter kan innebära. Projektet fortsätter nu med nationell finansiering i alla inblandade länder!

I Sverige finansieras den nationella fortsättningen av Naturvårdsverket, vilka även bidragit med stor del av den tidigare internationella finansieringen.

Om förvaltningen skulle upphöra skulle vi enligt våra modeller inom 10 år ha mer än 10 000 mårdhundar i Sverige, framför allt i Norrbotten. Denna siffra kan tyckas orealistiskt hög, men stämmer väl överens med hur utvecklingen har sett ut i Finland där man 1970 sköt 800 mårdhundar, år 2000 sköt man 85 000 mårdhundar och 2012 nästan 180 000 mårdhundar.

Den fortsatta förvaltningen är en prioriterad naturvårdsfråga för de nordiska länderna, bl.a. har det, på svenskt initiativ, skrivits och undertecknats en avsiktsförklaring mellan statssekreterare från de svenska och norska miljöministerierna samt det finska jord- och skogsbruksministeriet, där det bl.a. anges att dessa länder vill utveckla samarbetet för att stoppa mårdhunden från att sprida sig mellan länderna 

För mer information se slutrapporten från LIFE+ projektet:

MIRDINEC - Final Report

Laymans Report: Förvaltning av mårdhund i de nordeuropeiska länderna

Laymans Report: Finnish

Laymans Report: English

Laymans Report: Danish

 

Nyheter

 

Utdrag ur projektbeskrivningen

Sverige som nation förband sig 1992 vid ratificeringen av Riokonventionen om biologisk mångfald artikel 8 punkt h att; "förhindra införsel av, kontrollera eller utrota de främmande arter som hotar ekosystem, livsmiljöer eller arter". Liknande skrivningar återfinnes också i de av Sverige ratificerade Bern- och Ramsarkonventionen samt Fågel- och Habitatdirektivet. European Strategy on Invasive Alien Species beskriver ett trestegssystem som de länder som berörs av dessa konventioner och direktiv bör följa.

  • Förhindra - Mest önskvärt och kostnadseffektivt. Kräver ett effektivt övervakningssystem.
  • Utrota - Kräver snabb upptäckt och respons.
  • Kontrollera – Skall förhindra spridning till andra områden och/eller långsiktig kontroll av populationen under en acceptabel nivå.

Våra grannländer Norge, Finland och Danmark har samtliga ratificerat dessa konventioner och har således förbundit sig i Finlands fall att förhindra spridning till angränsande länder och Sverige, Norge och Danmark skall förhindra invandring till sina nationer. De fåtal mårdhundsindivider som nu vandrar omkring på svensk mark skall enligt dessa konventioner utrotas.

Life


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-11-13 2018-06-29