Nyhetsbrev från Jägareförbundet Dalarna - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Nyhetsbrev från Jägareförbundet Dalarna

De kalla januaridagarna har nu ......

2014-02-12

 

Nyhetsbrev från Jägareförbundet Dalarna

De kalla januaridagarna har nu övergått till betydligt mildare väder. Snödjupet varierar ganska mycket i Dalarna men på de flesta håll är förhållandena nog ganska gynnsamma för rådjuren. Trots att vi är inne i februari pågår fortfarande älgjakten. Vi skall nog vara ganska försiktiga med att bedriva älgjakt så pass sent på säsongen men jakttiden medger ju ändå möjlighet till åtgärder om det finns älgansamlingar i skadekänsliga ungskogsområden.

 

Rovdjur

Rovdjurssituationen är fortsatt besvärlig. Efter mycket hårt lobbyarbete lyckades Jägareförbundet ganska bra med att övertyga politikerna i Riksdagen att det behövs tydliga förändringar inom rovdjurspolitiken. Regeringens rovdjursproposition antogs i sina huvuddrag med stor majoritet i Riksdagen. En hel del i den var i Jägareförbundsmedlemmarnas riktning. När sen innehållet i beslutet skulle verkställas så kom problemen. Naturvårdsverkets vargjaktsbeslut var alldeles för lågt tilltaget. Nu räckte det inte med det utan beslutet överklagades och stoppades av förvaltningsdomstolen. Sen har det som ni säkert vet varit flera turer kring överklagan och vi har ännu inte sett slutet. Det som åtminstone är klarlagt är att Naturvårdsverket har delegerat skyddsjaktsmöjligheten till Länsstyrelserna och det kommer att gälla från 1 mars i år.

 

Varg

Länets vargstam är förstås fortsatt stor. Några jägare har lyckats rädda sina hundar med stöd av JF § 28 och renägarna i norr har fått några skyddsjakttillstånd men detta löser inte problemen som finns i stor del av länet. Fram till 9 februari är det säkerställt att det finns 9 vargföryngringar som berör Dalarna. I hela Sverige rör det sig om 26 säkerställda föryngringar Fler kommer naturligtvis att verifieras senare under vintern.

 

Lodjur

Den utebliva lodjursjakten i år var väntad och nu råder ett moment 22 i Dalarna. Naturligtvis måste vi kunna påvisa fakta och då är inventeringen viktig men just nu föreligger ett låst läge inom lodjursförvaltningen. Jägarnas förtroende för Länsstyrelsen Dalarna avseende lodjur och lodjursinventering är lågt. Det får till följd att viljan att rapportera lodjursspår efter lodjurshonor med ungar också är lågt. Detta innebär att redovisade lodjursfamiljer inte når upp till den minsta nivå som är beslutad för att jakt skall få ske. En evig negativ rundgång alltså.

Den grundläggande orsaken till allt detta är Riksdagens rovdjursbeslut från 2001 som innebar en på tok för hög miniminivå för lodjuren i landet som helhet, maten (rådjuren) räcker inte till. Detta har sedan spillt över på alla länen, bland annat Dalarna.

Jägareförbundet Dalarnas plan och tillika krav

Lodjursinventeringen denna vinter är mer eller mindre spolierad på grund av det låga förtroendet för Länsstyrelsen. Det får också till följd att lodjursjakten senvintern 2015 mer eller mindre också är spolierad.

MEN …. Riksdagen har tagit ett nytt rovdjursbeslut som innebär att bland annat Dalarna har möjlighet att sänka miniminivån för lodjursföryngringar. Detta arbete genomförs nu i år.

Om Länsstyrelsen Dalarna är intresserad så kommer Jägareförbundet Dalarna, dess kretsar och medlemmar ta sin del av ansvaret för att genomföra en högkvalitativ rapportering/inventering avseende lodjursfamiljer vintern 2014-15. Kravet är dock att det i den förvaltningsplan som nu är under arbete eller därtill kopplat dokument tydligt framgår vilken lodjursjakt som kan förväntas då lodjursstammen överstiger den av Viltförvaltningsdelegationen fastlagda förvaltningsnivån. Detta får till följd att jägarna i Dalarna kan förvänta sig en lodjursjakt värd namnet vårvintern 2016.

Det räcker inte med att det framgår att jakt kan ske, det måste framgå att jakt kommer att ske. Vidare en tydlighet vilken jakt som kan förväntas om förvaltningsnivån överstiger den beslutade förvaltningsnivån. Vi hoppas och tror att vi kommer vara framgångsrika i detta krav.

 

Spillningsinventering björn

Här har vi ett mycket bra exempel på hur det skall gå till. Viltförvaltningsdelegationen beslutade om en önskvärd förvaltningsnivå. Det bland annat vår representant i delegationen som drev denna fråga hårt. Genom beslutet visste länets jägare vad som kunde förväntas efter genomförd spillningsinsamling. Jägareförbundets medlemmar i Dalarna gjorde ett jättearbete och över 1000 spillningsprover samlades in. Utifrån dessa kunde konstateras att det fanns drygt 400 björnar i Dalarna och jaktkvoterna ökade utifrån detta. Får vi samma förutsägbarhet när det gäller lodjuren så kommer även dessa att inventeras med hög kvalité.

 

Älgförvaltningen

Den nya älgförvaltningen börjar nu hitta sina former och en stor del av älgjakten i Dalarna sker nu inom älgskötselområden. Här är det viktigt att Jägareförbundet Dalarnas medlemmar genom jaktvårdskretsarna får möjlighet att påverka älgjakten.

Det har hitintills fällts fler älgar detta jaktår än det förra jaktåret. Med det stora rovdjurstryck som finns i länet på älgstammen är det viktigt att det inte skjuts för många vuxna älgar i förhållande till fällda kalvar. Det är en god idé att ha kalvspärrar så att avskjutningen av vuxna och kalvar följs åt. När man inte längre kan fälla kalvar, ja då skall man nog inte skjuta fler vuxna.

Hitintills (2014-02-06) rapporterad avskjutning är 3 444 vuxna älgar och 2696 kalvar. Det är drygt 400 fler fällda än föregående jaktår. Kalvandelen landar på 44 % vilket är i lägsta laget.

 

Jaktlagsutredningen

Jaktlagsutredningen har lämnat ett delbetänkande som handlar om myndighetsansvaret. Utredaren föreslår en helt ny viltmyndighet. Samstämmiga synpunkter från kretsarna i Dalarna ansåg detta var ett bra förslag. Jägareförbundet har nu också lämnat sitt remissvar och i det anges tydligt att Jägareförbundet vill flytta jaktfrågorna från Naturvårdsverket till en ny myndighet.

 

Medlemmar

Medlemsantalet i Jägareförbundet Dalarna är åter på väg uppåt. Det är förstås mycket glädjande. Om vi skall få gehör för våra synpunkter är det av största vikt att vi är många som står bakom kraven. Fråga om din jaktkamrat är medlem. Den som tecknar medlemskap nu blir medlem ända fram till sista juni 2015 så passa på. Enklast sker det via www.jagareforbundet.se/medlem Förutom att medlemskapet stödjer opinionsarbetet innebär medlemskapet en rad personliga förmåner och rabatter.

 

Avskjutningsstatistik småvilt

Snart är årets jaktsäsong till ända. Då är det dags att lämna avskjutningsstatistik på småvilt. Det är av oerhörd stor vikt att rapportering sker. Jägarna är numera ivrigt påpassade, kan vi inte visa bra statistik så finns risken att jakttider och annat minskas eller helt försvinner.

Enklast görs rapporteringen via www.viltdata.se eller så kontaktas jaktvårdskonsulent Claes Lindström claes.lindstrom@jagareforbundet.se eller din jaktvårdskrets.

 

 Thomas Björklund, ordförande Jägareförbundet Dalarna

                       

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick