bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Nominering av Jägarrepresentanter ÄFG Dalarna 2018-2020

Länsstyrelsen i Dalarna utser jägarrepresentanter till älgförvaltningsgrupperna i Dalarna efter förslag från jägarorganisationerna i länet. För varje ÄFO ska det finnas en sammankallande som ansvarar för beredningen av vilka som ska föreslås ingå i älgförvaltningsgrupperna. I normalfallet skall det vara någon inom Jägarförbundets kretsar som ingår i ÄFO:t som utses till sammankallande.

2017-11-14

Nomineringsprocess Jägarrepresentanter ÄFG – Dalarnas län inför nominering 2018-2020

Inledning

Länsstyrelsen i Dalarna utser jägarrepresentanter till älgförvaltningsgrupperna i Dalarna efter förslag från jägarorganisationerna i länet.

För varje ÄFO ska det finnas en sammankallande som ansvarar för beredningen av vilka som ska föreslås ingå i älgförvaltningsgrupperna. I normalfallet skall det vara någon inom Jägarförbundets kretsar som ingår i ÄFO:t som utses till sammankallande. 

Den sammankallande lämnar förslag på ledamöter till ansvarig jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet.  Jägareförbundets klövviltsgrupp, tillsammans med ansvarig jaktvårdskonsulent, bereder frågan och inför slutligt förslag som ska godkännas av Jägarförbundets styrelse i Dalarna. Förslaget lämnas sedan vidare till Länsstyrelsen.

Utsedda sammankallande enligt Bilaga A.

Krav på ledamot till älgförvaltningsgrupp framgår enligt Bilaga B. Utöver det, är det viktigt att beakta att de ledamöter som föreslås har en stark förankring i jägarorganisationen inom länet för att säkerställa att man företräder jägarnas åsikter inom området. Ålders- och könsaspekten ska beaktas under nomineringsprocessen.

Steg 1 – Förfrågan

Förfrågan om förslag på ÄFG-ledamot meddelas ”alla” jaktenheter (ÄSO, VVO:n, jaktklubbar och övriga jaktlag) inom älgförvaltningsområdet (ÄFO), inkl. hänvisning till regelverket och profilbeskrivning för ÄFG-ledamot, via viltdata och jaktrapport. – Ansvarig: jaktvårdskonsulent Jägareförbundet.

Förfrågan ska även läggas ut på hemsida.

Förslag till kandidat skickas till ”Sammankallande” i beredningsgruppen, med namn, kontaktuppgifter och motivering. Detta ska ske skriftligt via brev eller e-post.

Steg 2 – Sammanställning och beredning av förslag inom ÄFO

Sammankallande ansvarar för sammanställning och beredning av inkomna förslag och för en enkel dokumentation av beredningsprocessen, vilka som varit nominerade och hur samverkan har skett.

Den sammankallande lämnar därefter förslag på ledamöter till ansvarig jaktvårdskonsulent, (jerk.sjoberg@jagareforbundet.se ) på Jägareförbundet. Förslaget på ledamöter ska omfatta namn, personnummer, folkbokföringsadress, telefonnummer och e-postadress, samt en kort motivering.

Förfrågan ställs till nuvarande ledamöter om någon i ett tidigt skede har bestämt sig för att avsluta sitt

engagemang i älgförvaltningsgruppen. – Ansvarig: jaktvårdskonsulent Jägareförbundet.

Steg 3 - Godkännande på Länsnivå

Klövviltsgruppen och jaktvårdskonsulent bereder förslaget.

Förslaget överlämnas därefter till styrelsen för Jägareförbundet Dalarna som efter godkännande lämnar förslaget till Länsstyrelsen.


Tidsplan.

Före 14 nov       Förfrågan om förslag via viltdata och jaktrapport.

Före 4 dec          Förslag på kandidat till ”Sammankallande”.

Före 14 dec        ”Sammankallande” bereder och lämnar vidare till ansvarig jaktvårdskonsulent på
                           Jägareförbundet, Jerk.Sjoberg@jagareforbundet.se

Före 20 dec        Förslag på ledamöter lämnas från Jägareförbundet Dalarna till Länsstyrelsen.

Framtaget av                                                                                      Godkänd av

Falun 2017-11-08                                                                               Falun 2017-11-08

Jerk Sjöberg                                                                                        Ulf Berg

 

Jerk Sjöberg                                                                                        Ulf Berg                                                                                            
Jaktvårdskonsulent Dalarna                                                             Ordf. Jägareförbundet Dalarna                           

SE Bilaga A nästa sida ang. Sammankallande i nomineringsprocess i resp. ÄFO för jägarintresset.

Bilaga A

Sammankallande i nomineringsprocess i resp. ÄFO för jägarintresset.

ÄFO 1                                                 Thomas Eriksson, 072-7167620,                        

Särna-Idre ÄFO                                 Utgårdsvägen 10, 79090 SÄRNA                                                           thomaseriksson29@gmail.com


ÄFO 2                                                 Sven-Göran Viktorsson, 070-6357506              

Älvdalen ÄFO                                    Näsvägen 68, 79690 ÄLVDALEN                       brafgoran@gmail.com


ÄFO 3                                                 Anton Söderhäll, 070-6860159                          

Transtrand ÄFO                                Viken 160, 78067 SÄLEN                                   a.soderhall@live.se


ÄFO 4                                                 Lars Skarp, 070-3502700,                                   

Noppikoski ÄFO                                Björkgårdsvägen 13, 79493 ORSA                    lars.skarp@gmail.com


ÄFO 5                                                 Mats Larsson, 070-3089942,                              

Malung Västra ÄFO                          Forsbyvägen 28, 78275 MALUNGSFORS                                                           mats.larsson@malung.se


ÄFO 6                                                 Peter Matsson, 070-6680464,                           

Venjan-Malung Östra ÄFO              Bonäs Sjöväg 100, 79295 MORA                                                           peter_matsson@telia.com


ÄFO 7                                                 Bengt Stor,  070-2075668,                                 

Siljansringen ÄFO                             Backa Norrgårdsvägen 23, 79591 RÄTTVIK     bengt@stormaleri.se


ÄFO 8                                                 Anders Gravsjö, 070-5745271,                        

Bingsjö ÄFO                                      Torsvivägen 9, 795 70 Vikarbyn                                                           anders.gravsjo@gmail.com


ÄFO 9                                                 Sune Björs, 076-8496340,  

Bjursås ÄFO                                      Tunnlandsvägen 9, 79174 FALUN                                                           sune.bjors@hotmail.com


ÄFO 10                                              Johan Orell,  070-3736480,                              

Siljansnäs ÄFO                                  Alvik Rävhagsvägen 7, 79397 SILJANSNÄS                                                           johan.orrell@mellanskog.se


 

ÄFO 11                                              Anders Norman, 070-3730465,                         

Gimmen ÄFO                                    Lerbäcken 43, 78197 Borlänge                                                           markochanders@hotmail.com


                                                          

ÄFO 12                                              Fredrik Engström, 073-0469161,                       

Lumsheden ÄFO                              Österbo 130, 79192 FALUN                                                              fredrik.u.engstrom@telia.com


 

ÄFO 13                                              Tomas Bäck, 070-3447606,                                

Fredriksberg ÄFO                             Skamhed 217, 78050 VANSBRO                       tomas.back@sals.se


 

ÄFO 14                                              Roger Eriksson 073-8016587,

Gyllberget ÄFO                                Södra Runnbergsvägen 3, 77270 SAXDALEN   ellinor58@telia.com


 

ÄFO 15                                              Johan Reyier, 070-8178376                             

Norn ÄFO                                          HAGVÄGEN 7, 77760 SÖDERBÄRKE                                                           johan.reyier@hotmail.com


 

ÄFO 16                                              Ulf Danielsson, 070-5282008,                            

Gävle-Dala ÄFO                                TURBO 28, 77693 HEDEMORA                         ulf@gofisen.se


Bilaga B

Önskvärda egenskaper hos ledamöter i älgförvaltningsgrupperna:

ü  I första hand kunskap om adaptiv ekosystembaserad älgförvaltning, men även skoglig kompetens är bra

ü  Lyhörd och ha lätt för att samarbeta

ü  God analytisk förmåga

ü  Integritet

ü  Lokalkännedom om området

ü  Stort intresse och engagemang för frågorna

ü  Möjlighet att avsätta tid för sammanträden, möten och exkursioner


Enligt förslaget i Naturvårdsverkets föreskrifter för den nya älgförvaltningen ska representanterna i älgförvaltningsgrupperna förordnas på tre år och få en årlig ersättning om 5 000 kronor plus reseersättning. Älgförvaltningsgrupperna ska hålla minst två möten per år.


Älgförvaltningsgruppens arbetsuppgifter

Älgförvaltningsgrupperna har ett mycket viktigt och tidskrävande arbete. De hämtar in olika inventeringsunderlag, fungera som beställare för inventeringar på älgstammen och andra inventeringar. Därefter, utifrån dessa resultat, ge förslag på hur älgen ska förvaltas inom området i syfte att skapa en älgstam av hög kvalitet och i balans med foderresurserna samt med hänsyn till trafiksäkerhet och rovdjursförekomst. Allt detta i samråd med berörda markägare och jägare inom älgförvaltningsområdet.

Förslag enl. NVV´s föreskrifter angående älgförvaltningsgruppens arbetsuppgifter:

ü  Upprätta en älgförvaltningsplan för älgförvaltningsområdet

ü  Följa upp förvaltningen och ställda mål, såväl under jaktsäsong som mellan jaktsäsonger

ü  Genom årliga samråd så långt som möjligt samordna jakten inom området

ü  Föreslå den minsta areal som krävs för att få fälla älgkalv respektive vuxen älg inom området

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick