Mindre predatorer lockar Dalajägarna - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf:	Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Mindre predatorer lockar Dalajägarna

Skillnaderna i avskjutning av vilt avseende både numerär och artsammansättning varierar inom länet, men generellt har avskjutningen varit stabil de senaste tre åren för länets samtliga klövviltsarter – älg, rådjur, kron och vildsvin. För vildsvin och kron är den långsiktiga trenden ökande.

Fotograf:	Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

2020-12-09

Det är några av många andra fakta som konstateras i Jägareförbundet Dalarnas sammanställning för jaktåret 2019-2020. I siffermaterialet konstateras också att det i Dalarna årligen fälls en stor mängd viltarter. Bortsett från älgen så skjuts det mest klövvilt, främst rådjur följt av vildsvin. Ett ökat jaktintresse för skogsfågel samt ripa intresserar många dalajägare. Räv, grävling ock mård ingår också bland de viltslag som fångar jägarnas intresse i länet.

Dalarna är ett stort län, vilket innebär både goda möjligheter till jakt på olika viltslag. Rådjursavskjutningen har de senaste fem åren haft en svag nedåtgående trend. Den långsiktiga utvecklingen tyder dock på en ökning. Det är framför allt i Dalarnas slättland längst med Dalälven som ökningen är störst, vilket torde bero på att det finns gott om föda, skydd och dessutom mindre snö än i västra och norra Dalarna.

Avskjutningen på predatorer har minskat under det senaste året. Tydligast är avskjutningen för räv som minskat med över 1000 individer. Utvecklingen av rävstammen följer ofta sorkarnas cykler; goda sorkår gynnar i sin tur räven då det finns gott om föda. Utvecklingen för mård och grävling är stabil. Mest tydlig vad gäller förändring över tid är den för minken. Avskjutningen har halverats under den senaste tioårsperioden.

Avskjutningen för skogshare minskar stadigt. Olika faktorer tros ligga bakom utvecklingen, nämligen dels konkurrensen från fältharen, dels minskat intresse att jaga hare med harstövare. Risken för vargangrepp på hundarna har gjort jakten mindre intressant, vilket också ger utslag i statistiken.

Christer Gruhs

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick