bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Foto: Madeleine Lewander

Foto: Madeleine Lewander

Brev till landshövdingen i Dalarna

Jägareförbundet Dalarna bjuder in landshövdingen och Länsstyrelsen till dialog om de uppenbara bristerna i dagens förvaltning av de stora rovdjuren. Läs brevet som idag skickades till Landshövdingen Helena Höij.

2023-01-11

Jägareförbundet Dalarna hälsar dig, Landshövding Helena Höij, varmt välkommen till Dalarna.

Dalarna är ett län som präglas starkt av vilt och viltförvaltning. Jakten är för många länsinnevånare och tillresande en livsstil och en viktig anledning till val av bostadsort.

Över tid har förekomsten av olika viltarter och dess beståndsnivåer i länet varierat. Knappast någon lär ha undgått att vi har en hög förekomst av rovdjur i Dalarna. De fyra stora rovdjuren hyser starka stammar inom länet. Dalarna är därmed ett av de län i landet där de stora rovdjurens förekomst påverkar jakten allra mest. Vargens förekomst har en särställning där det inte bara är vargens predation på älg som påverkar oss jägare utan även det faktum att vargen aktivt söker upp och angriper jakthundar, detta lägger en tung sorti på jakt med lös hund.

Rovdjursförvaltningen är mycket komplex med regelverk som sträcker sig från den internationella nivån ner till länsnivå, där Länsstyrelserna har haft att föreslå miniminivåer för de stora rovdjuren. När det gäller miniminivå för varg anser Jägareförbundet Dalarna att Länsstyrelsen i Dalarna begick ett stort misstag när man åtog sig 8 av de 30 årliga föryngringar av varg som är den nuvarande nationella referensnivån. Bakgrunden är att Dalarnas Viltförvaltningsdelegation beslutade att 4 årliga föryngringar av varg i Dalarna kan vara acceptabelt, intill dess att politikerna på riksnivå har förändrat den nationella målsättningen. Inom det mellersta förvaltningsområdet fördes dialog kring fördelning av miniminivåerna och Länsstyrelsen Dalarna, med dåvarande Landshövding i spetsen, beaktade inte Viltförvaltningsdelegationens beslut utan fördubblade Dalarnas åtagande till 8 föryngringar. Miniminivån på 8 årliga vargföryngringar i Dalarna blev sedan också Naturvårdsverkets beslut.

Nu finns emellertid möjlighet för Länsstyrelsen Dalarna att göra om och göra rätt. Från första november gäller en ny förordning där miniminivå för varg inte längre ska beslutas på länsnivå utan inom respektive rovdjursförvaltningsområde. Nuvarande nivå för mellersta förvaltningsområdet är 28,5 årliga vargföryngringar och vi tycker att Dalarnas andel måste stå i förhållande till länets geografiska storlek, men med beaktande av renskötselområdet och lämplig buffertzon där fast etablering av varg inte ska förekomma enligt rovdjurspropositionen från 2013 (2012/13:191).

Även andra aspekter såsom fler vargetableringar i södra Sverige borde beaktas när miniminivån för de tre rovdjursförvaltningsområdena ska beslutas. Eventuellt framtida politiska beslut kan också komma att påverka miniminivåerna för varg.

Jägareförbundet Dalarna anser således att Länsstyrelsen Dalarna bör ta en mycket aktiv roll i den process kring miniminivåer och förvaltningsnivåer för varg som kommer framöver. Dalarna ska ta sitt ansvar när det gäller livskraftiga rovdjursstammar men det ska stå i rimlig proportion till länets areal och att hänsyn tas till sammantagen rovdjursförekomst och annat som finns väl beskrivit i den av Riksdagen antagna rovdjursproposition från 2013.

Vi ser fram emot en positiv dialog med dig och Länsstyrelsen Dalarna i denna och andra, för dalajägarna, viktiga frågor. En sådan fråga är årets vargjakt där beslutade antal vargar inte fanns i de aktuella reviren. Historiska uppgifter blir lätt fel och vi kan nog redan nu konstatera hur utfallet kommer bli i praktiken. Här ställer centrala regler till det och vi måste tillsammans arbeta för att den senaste kunskapen om antalet vargar också ligger till grund för kommande beslut.

 

Vänligen

Ulf Berg
ordförande
Jägareförbundet Dalarna

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick