bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Skrivelse till Länsstyrelsen Dalarna

Vi har idag skickat följande skrivelse till Länsstyrelsen Dalarna:

2023-08-23

Missförhållanden i älgförvaltningsgrupper registrerade i Dalarnas län

Jägareförbundet Dalarna har vid flertalet tillfällen mottagit vittnesmål från jägarrepresentanter om felaktigheter inom älgförvaltningsgrupperna. Det handlar till största del om ordföranden som inte lever upp till det regelverk som finns kring hur älgförvaltningsgruppernas arbete ska genomföras.

Enligt Jaktförordningen § 3d ska en älgförvaltningsplan upprättas av älgförvaltningsgruppen och godkännas av Länsstyrelsen. Om förvaltningsgruppen inte är enig om ett beslut ska omröstning ske. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsrösten.

  • Enligt vittnesmål har ordföranden lämnat in förvaltningsplaner till Länsstyrelsen som övriga i älgförvaltningsgrupperna inte haft möjlighet att se eller yttra sig över. Inlämnad plan som nu behandlas av Länsstyrelsen är därmed inte inlämnad av älgförvaltningsgruppen. Ordföranden har därigenom även hindrat ledamöterna möjligheten att rösta i frågan och anmäla avvikande mening i ärendet, vilket tydligt bryter mot jaktförordningen. (Gyllbergens ÄFO, Fredriksbergs ÄFO, Norns ÄFO)

Enligt NFS 2011:7, §24, ska älgförvaltningsgruppen träffas minst två gånger per år. Ordförande är också ansvarig för att ledamöterna kallas minst två veckor i förväg, att det finns en dagordning för mötena och att dessa protokollförs. Protokollen ska utan dröjsmål ges in till länsstyrelsen. Om det föreligger särskilda skäl får kallelse till möte ske senare än två veckor i förväg.

  • Enligt de vittnesmål som inkommit till Jägareförbundet i Dalarna har kallelser till möten skett med mycket kort varsel. Det har även kommit in klagomål på att möten med förvaltningsgruppen uteblivit, enligt exempel ovan, och/eller skett ofullständigt. (Gyllbergens ÄFO, Fredriksbergs ÄFO, Norns ÄFO, Älvdalens ÄFO)

 

Enligt NFS 2011:7, 18§ första stycket punkt 3, ska älgförvaltningsområdet genomföra protokollförda samråd med i älgförvaltningsområdet registrerade älgskötselområden samt med berörda myndigheter.

  • Enligt vittnesmål inkomna till Jägareförbundet i Dalarna har samråd uteblivit och/eller skett ofullständiga med älgskötselområden.

Jägareförbundet Dalarna kräver att Länsstyrelsen agerar mot områden där ordföranden inte fullföljer sitt uppdrag enligt gällande förordning eller föreskrifter. Älgförvaltningen ska bygga på samverkan, en samverkan som Jägareförbundet gärna är en del av, inte åskådare av.

 

 

Ulf Berg, ordförande

Jägareförbundet Dalarna

Tillbaka till överblick