bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gävleborg

Foto: Roger Arnefalk

Björnjakt 2021

Hemställan om att Länsstyrelsen Gävleborg beslutar om att licensjakten på björn återupptas i hela länet och att ytterligare 40 björnar får fällas

2021-09-01

Detta skickades in till Länsstyrelsen idag.

Jägareförbundet Gävleborg hemställer om att Länsstyrelsen Gävleborg beslutar om att licensjakten på björn återupptas i hela länet och att ytterligare 40 björnar får fällas, varav 30 av dessa i västra jaktområdet.
Licensjakten på björn i Gävleborg 2021 inleddes 21 augusti och avlystes i västra delen av länet nästkommande dag. I det östra området som hyser mindre björn tog det något längre tid men även där är kvoten nu fylld.

Vart femte år genomförs omfattande spillningsinventeringar av björn inom dess utbredningsområde. Inventeringen i Dalarna, Gävleborg och Värmland genomfördes senast 2017 och resultaten från hela det inventerade området beräknades till 841 björnar (95% CI =772–945). Då Dalarna och Gävleborg har en gemensam björnstam är det mycket vanskligt att göra någon länsfördelning. Av resultaten kan uttolkas att det kan finnas något fler björnar i Gävleborg än i Dalarna. Det torde kunna innebära att det i Gävleborg, vid inventeringen 2017, fanns cirka 450 björnar.

Mellan de år spillningsinventering genomförs kan björnstammens förändring följas genom den årliga björnobsen som genomförs i samband med älgjakten. Från år 2014 har ca 360 000 mantimmar registrerats årligen och har sedan 2015 visat på en ökad observerbarhet vart år. Björnobsen indikerar således tydligt att björnstammen i Gävleborg är större idag än vid inventeringen 2017. (Obs/100h: 0,071, 2017 till 0,086, 2020. En ökning om 21%.)
Utdrag från länets Förvaltningsplan för stora rovdjur, riktlinjer för björnförvaltning; ”Utifrån den årliga uppföljningen av licensjakten på björn ska länsstyrelsen bedöma behovet av ändringar i jaktens utformning. Innan länsstyrelsen fattar beslut om sådana ändringar bör samråd hållas i viltförvaltningsdelegationen.”


Enligt Jägareförbundet Gävleborgs uppfattning är den av Länsstyrelsen beslutade tilldelningen av björn, vid licensjakten 2021 och även tidigare år, för låg för att komma i närheten av det tidigare förvaltningsmålet om 360 björnar och än mindre det nuvarande målet om 300 som beslutats av länets viltförvaltningsdelegation 2021.


Inom en adaptiv förvaltning bör större hänsyn tas till de årliga inventeringarna, björnens påverkan på älgförvaltningen, den allmänna uppfattningen och signaler från egen fältpersonal. Jägareförbundet är de första att skriva under på att beslut skall vara förankrade i aktuell forskning, men även de bästa modeller kan ibland bli missvisande. Det är precis det ser vi idag, i och med att stammen ökar trots ambitionen att sänka densamma.
För att på sikt uppnå den förvaltningsnivå på björn som är beslutad av länets viltförvaltningsdelegation behöver, enligt Jägareförbundet Gävleborgs uppfattning, fler björnar fällas under innevarande år och även åren därefter. Det är även mycket viktigt för trovärdigheten för förvaltningsmodellen.


Jägareförbundet Gävleborg, med dess 14 jaktvårdskretsar, hemställer således att Länsstyrelsen Gävleborg beslutar att återuppta årets björnjakt och tilldelar ytterligare 40 björnar med fördelningen 30 björnar västra och 10 björnar östra området.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick