Viltovervakning - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: P. Carlberg

Viltovervakning

Statistik senaste åren

Spillningsinventering av rådjur på Gotland 2018.

Årets spillningsinventering är nu färdigställd och vi vill börja med att rikta ett stort TACK  till alla kretsar och medlemmar som genomfört det stora insamlingsarbetet.

”Spillningsinventeringen är en vanlig metod för att uppskatta tätheter av bland annat älg och rådjur. Resultatet ska ses som ett index över rådjurspopulationen och inte ett absolut mått. Tillsammans med en väl täckande avskjutningsstatistik så ger det ett mycket bra underlag för viltförvaltningen.”

Årets inventering (2018), ger ett resultat på 12 rådjur per 1000 ha i det som vanligast benämns som vinterstam. Det är en liten ökning i jämförelse med inventeringen 2016. Man ska ha i åtanke att inventeringen görs efter att jakten är avslutad och några veckor innan årets föryngring sker.

Vi är väl medvetna om att det finns betydligt tätare rådjursstammar på vissa delar av Gotland än vad inventeringen visar, även i vinterstam, men det är också stora variationer mellan olika platser och socknar. Inventeringen är ändå viktig för att kunna se förändringar i rådjursstammen över tid, tack vare att den görs på samma vis och vid samma tidpunkt år efter år.

Jägareförbundet Gotland kommer i höst att anordna en eller flera träffar där vi kommer att mera i detalj gå igenom resultatet av inventeringen och vilka olika slutsatser man kan dra av den. Förhoppningsvis kommer vi även att kunna genomföra någon form av utbildning i rådjursförvaltning för de som vill lära sig mer om detta.

Slutligen vill vi påminna om att det är hög tid att rapportera in årets avskjutning.

Styrelsen
Jägareförbundet Gotland

Karta spillningsinventering 2018

 

Spillningsinveteringen har nu genomförts under 8 år på ön, med ett uppehåll 2014. Den genomförs på samma sätt som efter älg på fastlandet, där spillningsinvetering ingår i de fyra basinveteringarna för älgskötseln. Inventeringen är en så kallad provyteinvetering och resultatet ger ett konfidensintervall
med 95 % säkerhet. Skillnaderna mellan max och min värden mellan år beror på hur många ytor som inventerats, det är därför viktigt att så många trakter som möjligt inventeras.

Resultaten skall ses som ett index över tid på stammens utveckling och inte som absoluta tal.
Detta är viktigt att ha i minnet.

När man inventerar spillning efter rådjur så går det till enligt följande:
Området är Gotlands fastland utom öar.
Antal trakter är 100 st som har lagts ut slumpvis. 
Varje trakt är en fyrkant med 1000 m sida och provytorna läggs med 100 m mellanrum
vilket blir 40 provytor per trakt. Varje trakt tar 3-4 timmar att gå.
Varje provyta har en radie på 178 cm. och för att en spillningshög skall räknas måste den innehålla minst 10 krallar/lortar där merparten av spillningen skall ligga inom ytan.

resultatkarta spillningsinventering Gotland 2016.pdf

Avskjutningsrapport:

Avskjutningsrapport 2017-2018

Viltövervakning Gotlands län 2016-2017

Avskjutningskarta Gotland 2016-2017

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-10 2018-12-12