bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jägareförbundet Örebro

Nominering av representanter till älgförvaltningsgrupperna 2018-2020 T-Län

Senast 10 november ska samordnande krets ha förslagen sig tillhanda

2017-10-05

Hejsan,

Det har nu återigen passerat tre år med det nya älgförvaltningssystemet. Detta innebär att våra jägarrepresentanter har suttit av sin treåriga mandatperiod. Det är därmed dags för en ny nomineringsprocess för kommande period. 

Länsföreningen har beslutat att vardera krets har möjlighet att på egen hand samla in kandidater från sin område via jaktlag, ÄSO etc. Dock ser vi gärna att det finns en dialog mellan kretsarna  i de ÄFO där flera kretsar ingår.

bilagor ?

1 finns hos ansvarig och webmaster )      Nuvarande jägarrepresentanter i våra ÄFO-grupper. Gulmarkerade är personer som är villiga att ställa upp för omval om de blir nominerade. Rödmarkerade är villiga att ställa sina platser till förfogande. Utan färgmarkering har inte lämnat besked.

2) Nomineringsprocess Örebro 2017. Kort sammanfattning över hur nomineringsprocessen är tänkt att fortlöpa.

3) Checklista över arbetsgången för kretsarna.

Vid frågor kontakta gärna Pierre Andersson Jägareförbundet Örebro eller Johan Stedt jaktvårdskonsulent

Nomineringsprocess för Jägareförbundet Örebro för  tillsättning av ledamöter i älgförvaltningsgrupper i Örebro län 

 • Jaktvårdskretsar inom ett älgförvaltningsområde är ansvariga för att nomineringen går till enligt nedan.
 • Förfrågan sker i tidigt skede till nuvarande ledamöter om de står till förfogande eller ej för kommande treårsperiod (se bifogat dokument för aktuellt läge).
 • Krets skickar förfrågan om lämpliga namn till medlemmar, älgskötselområden, licensområden samt i de fall man har tillgång till jaktlagsuppgifter även till jaktlag inom älgförvaltningsområdet. I utskicket bifogas nuvarande ledamöter.
 • Kretsarna inom älgförvaltningsområdet sammanställer sedan förslagen och vidarebefordrar alla namn till länsföreningens styrelse med förslag på vilka kretsarna i första hand anser vara lämpade och varför. Samordnande krets beskriver också för länsföreningen hur processen gått.
 • Länsföreningens styrelse granskar processen och tar  beslut om vilka Jägareförbundet Örebro föreslår och skickar vidare till länsstyrelsen.

Kretsar inom ÄFO, nominering ÄFG

ÄFO                          Kretsar

Hökhöjden:              Hällefors,Nora, Linde/Ljusnarsberg

Malingsbo:               Linde/Ljusnarsberg, Örebro, +Dalarna+ Västmanland

Kilsbergen:              Karlskoga/Degerfors,Nora, Hidinge, Örebro

Frövi:                        Örebro,Fellingsbro/Näsby, Linde/Ljusn

Örebro läns v:         Laxå, Karlskoga/Dfs, Hidinge, Hallsberg

Tiveden:                   Askersund,Laxå

Örebro läns SÖ:      Hallsberg, Askersund

Checklista kretsar

 • Ta kontakt med nuvarande jägarrepresentanter utsedda av Jägareförbundet Örebro och fråga om de kan tänka sig sitta en treårsperiod till (se bifogad lista).
 • Ta reda på vilka älgskötselområden och licensområden som finns inom Ert älgförvaltningsområde. Kolla på Viltdata.se eller algdata.se för att inte missa något område.
 • Kontaktuppgifter till områdena känner ofta någon i ingående kretsar till. Om inte, kontakta Johan Stedt.
 • Skicka ut förfrågan innan 15 oktober till medlemmar, älgskötselområden, licensområden, jaktlag inom Ert älgförvaltningsområde. Använd hemsida, Viltdata, mail eller annat som ni anser lämpligt för att inte tappa bort någon. Bifoga även nuvarande ledamöter i utskicket så att alla vet vilka som sitter där nu.
 • Senast 10 november ska samordnande krets ha förslagen sig tillhanda
 • Sammanställ inkomna namn och diskutera i kretsarna vilka ni anser mest lämpade att företräda jägarna i området.

Skicka alla inkomna namn samt vilka, (äso, licens, jaktlag, medlem) som föreslagit vilket namn till länsföreningens styrelse med kretsarnas rekommendation om vilka man föredrar senast 1 december.

Pierre Andersson

Pierre Andersson

Ledamot länsföreningen

Klövvilt,

070-624 38 88

Pierre Andersson

Johan Stedt

Johan Stedt

Jaktvårdskonsulent

Ansvarar för: Klövviltsfrågor & viltdata

010 58 47 668

Johan Stedt

 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
Tillbaka till överblick