bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Stockholms län

Fotograf: ifeelstock/Mostphotos

Vad händer i Bryssel?

Vi samarbetar med övriga jägarorganisation i Norden och via FACE i EU.

2023-12-12

Johan Svalby finns på plats i Bryssel och delar här med sig av senaste informationen:

Sälhandelsförbudet:
Förbundet har träffat kommissionen i Bryssel gällande handel med sälprodukter. Det verkar som att kommissionen nu på allvar har tagit till sig av kritiken från jägarna och fiskarna, och ämnar se över handelsförbudet nästa år.

Blyhagelförbud:
Kommissionens förslag om restriktioner för all ammunition (kula och hagel) är försenat och beräknas presenteras i februari nästa år. Situationen med krig i Europa och diskussioner om tillverkning och övningsmöjligheter kan ha påverkat förseningen. Efter att förslaget presenteras ska det diskuteras i EU:s kemikaliekommitté (där Sverige representeras av Kemikalieinspektionen); slutligen ska EU-parlamentet och ministerrådet säga ja eller nej. Detta innebär att det slutliga förslaget kan antas först av nästa parlament efter EU-valet som hålls i juni 2024.

Rovdjur:
FACE skickade ett öppet brev till kommissionsordföranden Ursula von der Leyen om vargen med krav på konkreta åtgärder som förvandlar hennes tidigare utspel till konkret handling, bland annat en ändring av skyddsstatusen och i väntan på detta större flexibilitet i tillämpning av undantag från det strikta skyddet. Brevet fångades upp av en av Bryssels mest tongivande tidningar för politik: Hunters press von der Leyen to revise rules for shooting wolves – POLITICO

Naturrestaureringsförslaget:
Ministerrådet och EU-parlamentets förhandlare kom överens om en kompromiss. Den nya lagen anger ett mål för EU att återställa minst 20 % av EU:s land- och havsområden till 2030 och alla ekosystem i behov av restaurering ska återställas till 2050. För att nå dessa mål måste EU-länderna återställa minst 30 % av de livsmiljötyper som omfattas av den nya lagen till ett gott skick till 2030, 60 % till 2040 och 90 % till 2050.

Målet att återställa naturen till 1950 års nivå har tagits bort. Återställande av naturen på mark som används av jordbrukssektorn kommer bland annat mätas mot gräsmarksfjärilsindex. Mål att återställa dränerade torvmarker är frivilligt för jordbrukare och privata markägare för att minska jordbrukssektorns utsläpp och förbättra den biologiska mångfalden. Nödbroms inkluderad varigenom åtgärder för jordbruksekosystem tillfälligt kan avbrytas under exceptionella omständigheter. Samtidigt måste ytterligare tre miljarder träd planteras i EU och minst 25 000 km floder måste återställas till fritt strömmande floder.

Medlemsstaterna måste, genom en öppen, transparent och inkluderande process, anta nationella återställningsplaner som beskriver hur de avser att uppnå dessa mål. I linje med parlamentets ståndpunkt bör EU-länderna prioritera områden som ligger i Natura 2000-områden fram till 2030. När ett område väl har uppnått ett gott skick ska EU-länderna sträva efter att säkerställa att det inte försämras avsevärt.

Kompromissförslaget måste slutligt antas av parlamentet och rådet, varefter den nya lagen kommer att publiceras i EU:s officiella tidning och träda i kraft 20 dagar senare.

Johan Svalby
Internationell intressebevakning
Svenska Jägareförbundet

Tillbaka till överblick