Motion från Jägareförbundet Uppsala Län bifölls av årsstämman - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Uppsala län

Motion från Jägareförbundet Uppsala Län bifölls av årsstämman

2021-06-09

Till Jägareförbundets årsstämma 2021 hade ett flertal motioner inlämnats, varav en från Jägareförbundet Uppsala Län. Uppsala Läns motion rörde önskan om ändring av lagstiftningen, paragraf 40 c i jaktförordningen, i så motto att det skall vara tillåtet att eftersöka ett skadat vilt om man känner till att viltet är i den belägenheten att det av etiska skäl snarast borde avlivas. Detta är alltså inte tillåtet i dag. Dagens lagstiftning medger endast att avlivning får komma i fråga om djuret utan föregående eftersök oförhappandes skulle anträffas,

 

Motionen föreslog följande ändring i paragraf 40 c. Dagens lydelse är; Om frilevande vilt anträffas så skadat eller i en sådan belägenhet att det snarast bör avlivas av djurskyddsjäl, får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på någon annans mark. Förordning (2018:639).

 

Tillägg till dagens lydelse som önskades via inlämnad motion; Frilevande vilt som bedöms vara i sådan belägenhet får av samma skäl även eftersökas av jakträttsinnehavaren i syfte att förkorta djurets lidande.

 

Svaret från Förbundsstyrelsen var; Förbundsstyrelsen hemställer att årsstämman bifaller motionen i så motto att den som är jakträttsinnehavare även får aktivt söka efter, spåra och förfölja vilt i syfte att avliva sådana djur som av djurskyddsskäl bör avlivas på den fastighet man har jakträtt.

 

Årsstämman beslöt att bifalla motionen i enlighet med Förbundsstyrelsens förslag och motionen kommer därmed att skickas vidare till Regeringen.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick