Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Almunge ÄFO - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Uppsala län

Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Almunge ÄFO

2021-06-11

Spillningsinventering är en av flera metoder för att uppskatta tätheter av bland annat älg.
Metoden är ett bra alternativ till andra metoder och i flera avseenden billigare och bättre än till exempel flyginventeringar. Det bästa är om man kan samla in uppgifter årligen eller relativt tätt i tid för att kunna följa den lokala älgstammens utveckling. Metoden är enkel och okomplicerad och går till enligt följande.
Mätningarna utförs under vårvintern innan markvegetationen börjat grönska. Enbart färsk spillning inventeras, dvs det som älgarna lämnat ifrån sig under den gångna vintern.
Mätningen sker på provytor enligt ett visst system, varje provyta är 100 m² när det gäller älg.
Systemet för utläggning av provytor kan variera. I de inventeringar som utförs enligt ovan är det så kallade trakter som används. En trakt består av en ruta, 1x1 km. En fördel med den metoden är att man kommer tillbaka till utgångspunkten. På varje trakt läggs 40 stycken provytor ut, det vill säga 10 provytor på varje sida av trakten (100m mellan varje provyta).
Inventeraren får en startpunkt och sedan tar denne hjälp av GPS eller kompass för att komma till varje provyta. Trakterna är slumpmässigt utlagda i terrängen, vilket är viktigt för att få ett så statistiskt säkert resultat som möjligt.
När inventeringen är klar har man ett mått på hur många spillningshögar man hittat i de olika provytorna. Detta resultat kan man sen använda för att beräkna tätheten av älg i det område som inventerats (brukade och stadsplanerade områden undantagna).

 

För att läsa hela rapporten, klicka på länken nedan;
Resultat spillningsinventering Almunge 2021.pdf

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick