bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Uppsala län

Foto: Mostphotos

Mer om vildsvinshelgen

2021-10-15

Vildsvinen har blivit många utmed Upplandskusten. Nu provar Jägareförbundet i Uppsala län tillsammans med kommunerna för första gången att fokusera på vildsvin i slutet av november och början av december. Detta sker dels genom att jägarna jagar vildsvin lite extra en helg samt att parterna vill lyfta viltkött som klimatsmart och närproducerad matråvara. Bland annat kommer kommunerna servera vildsvinsköttet i sin verksamhet. Vildsvinshelgen genomförs i samarbete mellan Jägareförbundet Uppsala län, Jägareförbundets lokala organisationer: Tierp-Tolfta-Söderfors-, Älvkarleby-Västland, Olands-, Hällnäs-Österlövsta samt Östhammars jaktvårdskrets och Tierps, Älvkarleby och Östhammars kommuner.

Syfte och mål:

  • Minska vildsvinsstammen i alla tre deltagande kommuner genom en fokuserad och i tid samordnad jaktinsats med förhoppningen om upprepade samordnade jakttillfällen.

  • Sprida kunskap och kännedom om vilt- och då i synnerhet vildsvin som lokalproducerat kött. Vi vill öka kunskapen i såväl skolrestauranger som hos allmänheten om jakt, vilt och det fantastiska viltköttet.

  • Påvisa behovet av och verka för ett fungerande system för avsättning av vildsvinskött för att både öka intresset för jakten såväl som för vildsvinet som livsmedel.

Utlåtande ifrån samtliga måltidschefer:

” För oss är det viktigt att maten som serveras är hållbar ur flera perspektiv, vi arbetar mycket med att minska matsvinnet genom att ta vara på hela råvaran och se till att så lite som möjligt slängs. En del i vårt hållbarhetsarbete är att ta vara på de resurser som finns lokalt och då öka mängden lokala råvaror, där kommer vildsvinsköttet in i bilden. Att servera mer vildsvin bidrar till att ta vara på de resurser som finns i våra skogar. I dagsläget är det inte helt enkelt att köpa in lokalt viltkött, men vi hoppas att det blir lättare i framtiden.”

Genomförande

Fokus under vildsvinshelgen 26-28 november ligger på att minska vildsvinsstammen i våra tre kommuner, för att på det sätt vi kan bidra till minskade skador på mark och ökad trafiksäkerhet.  Gemensamhetsjakter kan ha stor effekt på begränsning av viltstammar, därför genomförs ett samordnat jakttillfälle i samarbete med lokala jägare och vi vill att så många jaktlag och jägare som möjligt deltar.

En annan viktig del i projektet är att uppmuntra användningen av viltkött som livsmedel. Svenska Jägareförbundet kommer genomföra en riktad utbildning till måltidspersonalen i skolrestaurangerna. Kommunerna kommer i möjligaste mån servera vildsvinskött på ett urval av kommunens verksamheter veckan efter jakthelgen eller veckan därefter.

Problemen som andra kommuner stött på när man gjort liknande projekt är bristen på vilthanteringsanläggningar, så man har inte fått ihop kedjan från skog till bord. Strömsbergs slakteri är en godkänd vilthanteringsanläggning och vi har nu hittat ett sätt att kunna genomföra hanteringen under vildsvinshelgen. Alla djur kommer provtas gällande trikiner och cesium. Det är bara de djur som klarar rekommenderade halter som kommer levereras till kommunernas kök.

Vildsvinen i Sverige

Vildsvin har funnits länge i Sverige. Redan under stenåldern fångades och tämjdes vildsvin i landet. I och med jordbrukets framväxt sågs vildsvinen alltmer som ett problem och de utsattes för omfattande förföljelse. Detta, tillsammans med att vildsvin blandades in i tamsvinsraserna, medförde att den svenska vildsvinsstammen decimerades och den ansågs helt utrotad i slutet av 1700-talet. Vildsvin har länge hållits i hägn. De är svåra att stängsla in och rymningar har ägt rum, till exempel skedde en rymning under 1970-talet från ett hägn vid Trosa. Detta medförde att det under slutet av 1970-talet fanns ett antal mindre, frilevande vildsvinspopulationer i landet. Riksdagen beslutade år 1981 att alla vildsvin i landet skulle utrotas, med undantag för en mindre population om cirka 200 djur vid Mörkö och Tullgarn i Stockholms län. Dessa skulle få finnas kvar i forskningssyfte (prop. 1980/81:82 JoU 16, rskr. 174). En viss avskjutning genomfördes, men fortsatta rymningar från hägn ledde till att vildsvinsstammen spreds och ökade. År 1987 beslutade Riksdagen att vildsvinen skulle räknas till de inhemska arterna och ha hemortsrätt i landet (prop. 1986/87:58 om jaktlag).

Vildsvinen har alltså hemortsrätt i Sverige och ska behandlas med samma höga etik och moral som till exempel älg och rådjur. Deras levnadssätt och förkärlek för att leta mat under jord gör dock att det ibland uppstår konflikter med oss människor. Det innebär att vi behöver samarbeta mellan olika intressen för att minska eventuellt uppkomna problem så att vi kan samexistera så friktionsfritt som möjligt med de vilda djur som finns i Sverige.

 

 

Länkar och inspiration:

Svenska Jägareförbundets Handlingsplan för vildsvin

Användbara tips, recept och trycksaker för dig som vill arrangera en vild vecka i din skola:
Viltmat.nu (jagareforbundet.se) 
Vilda veckan - Svenska Jägareförbundet (jagareforbundet.se)

Hur fungerar det för den enskilde jägaren att dela med sig av sitt kött?

Svenska Jägareförbundets råd om utfodring av klövvilt - pdf

Har du vildsvin på tomten? Här får du tips och råd - pdf

3 minuters video - Tips, så skyddar du din tomt från vildsvin

Jakt och etik 

Svenska Jägareförbundets Etikfilm nr 1. "Etik vid jakt med hund"

Svenska Jägareförbundets Etikfilm nr 2. "Frihet under ansvar"

Svenska Jägareförbundets Etikfilm nr. 3 "Etik vid rådjursjakt med hund"

Svenska Jägareförbundets Etikfilm nr. 4 "Rätt hund vid rätt tillfälle"


Svenska Jägareförbundet film om skytte "Vildsvinspasset"

Svenska Jägareförbundet tillvaratagande av vilt "Passning av vildsvin i slakteri"

Svenska Jägareförbundet "Ta trikinprov"

Blankett för trikinprovtagning på SVA

 

Kontaktuppgifter Jägareförbundet

Lars Björk, Jaktvårdskonsulent
010-58 47 679
Lars.Bjork@jagareforbundet.se

Mer info hos kommunerna

www.alvkarleby.se

www.tierp.se

www.osthammar.se

Tillbaka till överblick