bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Uppsala län

Jägareförbundet Uppsala läns styrelse. Från vänster: Stefan Runarsson, Stefan Holm, Thorbjörn Sundh, Frdrik Gravemo, Bengt Undén, Thomas Lindahl, Torsten Nilsson, Christina Lundkvist, Johan Gustafsson, Hanna Larsson. Foto: Torsten Nilsson

Jägareföbundet Uppsala läns årsstämma 2022

Torsdagen den 7 april kunde Jägareförbundet Uppsala län åter genomföra sin årsstämma med fysisk närvaro av delegater och stämmofunktionärer vilket skedde på Viktoria Hotel&Konferens i Uppsala.

Foto: Torsten Nilsson

2022-04-08

Årsstämman för Jägareförbundet Uppsala län genomfördes den 7 april 2022, äntligen på sedvanligt sätt, med fysiskt närvarande kretsombud och stämmofunktionärer. Johan Gabriel Borgenstierna med erfarenheter från flera tidigare stämmor fick även detta år förtroende att leda stämman vilket gjorde att förhandlingarna genomfördes snabbt och smidigt. Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning godkändes och lades till handlingarna. Resultat och balansräkningen för det gångna året visade på ett kraftigt överskott trots ett budgeterat underskott. Orsak var ett flertal planerade men på grund av Coronarestriktioner aldrig genomförda aktiviteter. Såväl möjligheter som ambitioner öppnar härmed för framtida verksamheter. Stämman gav på revisorernas yrkande styrelse ansvarsfrihet.

Torsten Nilsson omvaldes såväl som ordförande för ytterligare ett år och även som ledamot av styrelsen på två år. Omval på två år gjordes även för Stefan Holm och Fredrik Gravemo. Peter Berglund och Jimmy Sandberg vilka båda avsagt sig omval ersattes genom nyval på två år av Johan Gustafsson, Tobo och Thorbjörn Sundh, Enköping.

Stämman behandlade endast en motion från styrelsen, ”Införande av Riksmästerskap i eftersök på Öster Malma”. Efter positivt beslut lämnas nu motionen vidare till Jägareförbundets ”Förbundsårsstämma 2022” i Kalmar den 4-5 juni. Efter stämmoförhandlingarna informerades stämman om att Svenska JÄGAREFÖRBUNDET har, för värdefulla insatser, tilldelat Johan Gabriel Borgenstierna, dagens stämmoordförande, en premie ur Wallenbergska fonden 2022, diplom jämte 1000kr. För framgångsrikt tävlande i kretsmästerskap i eftersök 2017-2021 utdelades för första plats 7000kr till Bälinge JVK, för andra plats 5000kr till Södra Hagunda JVK och som tredje plats 3000kr till Knivsta JVK. Avslutningsvis avtackades de båda tidigare styrelseledamöterna Peter Berglund och Jimmy Sandberg jämte länsföreningens sedan många år Auktoriserade Revisor Rolf Lindholm.

Foto: Torsten Nilsson

Årets Länsårsstämma avslutades med ett uppskattat anförande av förbundstyrelseledamoten Erik Ågren, Knivsta. Erik redogjorde för aktuella jaktliga frågor inom Svenska JÄGAREFÖRBUNDET samt de utmaningar och framtida möjligheter ett starkt och enat förbund står inför. Han berättade även om sin egen jaktliga bakgrund men tog även upp aktuella frågor utifrån sin egen profession som viltpatolog på SVA.

Torsten Nilsson

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick