bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Uppsala län

Foto: lightpoet/Mostphotos

Vildsvinhelg i norduppland även i år

2022-09-26

Även i år anordnas en vildsvinshelg av Jägareförbundet tillsammans med kommunerna utmed Upplandskusten. Vi kommer att fokusera på vildsvin i slutet av november och början av december. Detta sker dels genom att jägarna jagar vildsvin den 25-27 november för att bistå allmänheten med viltkött som är klimatsmart och närproducerad råvara. Jägareförbundet kommer också att informera om vildsvin och desstillagning till personal på i köken på skolorna.

Samarbetet sker mellan jägarna i Tierp-Tolfta-Söderfors-, Älvkarleby-Västland, Östhammars jaktvårdskrets, Jägareförbundet Uppsala län och kommunerna i Tierp, Älvkarleby och Östhammar har engagemang under en hel vecka. Fokus ligger på vildsvin, vildsvinsjakt och den lokala närproducerade maten som finns i våra skogar. Även Jägarnas Riksförbund är med samt Strömsbergs slakteri som tar hand om vildsvinen.

 

Syfte och mål:

  • Sprida kunskap och kännedom om vilt- och då i synnerhet vildsvin som lokalproducerat kött. Vi vill öka kunskapen i såväl skolrestauranger som hos allmänheten om jakt-, vilt- och det fantastiska viltköttet.
  • Påvisa behovet av och verka för ett fungerande system för avsättning av vildsvinskött för att både öka intresset för jakten såväl som för vildsvinet som livsmedel.
  • Uppmuntra och stimulera till dialog mellan olika intressen som påverkar och påverkas av de vilda djuren i våra skogar.
  • Jägarna fokuserar på att jag vildsvin en helg med lokala initiativ, så som; samordnade jakter etc

XX, måltidscontroller barn- och utbildningskontoret:

” För oss är det viktigt att maten som serveras är hållbar ur flera perspektiv, vi arbetar mycket med att minska matsvinnet genom att ta vara på hela råvaran och se till att så lite som möjligt slängs. En del i vårt hållbarhetsarbete är att ta vara på de resurser som finns lokalt och då öka mängden lokala råvaror, där kommer vildsvinsköttet in i bilden. Att servera mer vildsvin bidrar till att ta vara på de resurser som finns i våra skogar. I dagsläget är det inte helt enkelt att köpa in lokalt vildsvinskött, men vi hoppas att det blir lättare i framtiden.”

 

Genomförande:

Fokus ligger på att sprida kunskap om jakt, jägare och den samhällsnytta som jägarna bidrar med och att upplysa och uppmuntra användningen av viltkött som livsmedel. Detta sker genom riktade informationsinsatser mot skolrestauranger, skolor och allmänhet. Svenska Jägareförbundet står för merparten av informationsmaterialet, i form av skrivet material, filmer och artiklar med mera. Kommunerna ansvarar för att sprida informationen på olika sätt till skolor. Det kommer även ske riktad utbildning (genomförs av Svenska Jägareförbundet) mot måltidspersonalen i skolrestauranger i kommunerna.

Kommunerna kommer i möjligaste mån servera vildsvinskött i skolorna efter vildsvinshelgen.

Vidare uppmuntrar vi, och i mån av möjlighet, stödjer lokala initiativ, så som; samordnade jakter, lokal information mot tex äldreboenden, dagis eller liknande. Servera vildsvinskött i olika lokala sammanhang, ta med journalister ut på vildsvinsjakt eller andra bra initiativ som planeras och genomförs av olika lokala aktörer.

Alla inblandade hjälps åt att sprida information så att det är känt bland jägare, markägare, brukare och andra intresserade att denna vecka kommer genomföras

Vildsvinen i Sverige:

Vildsvin har funnits länge i Sverige. Redan under stenåldern fångades och tämjdes vildsvin i landet. I och med jordbrukets framväxt sågs vildsvinen alltmer som ett problem och de utsattes för omfattande förföljelse. Detta, tillsammans med att vildsvin blandades in i tamsvinsraserna, medförde att den svenska vildsvinsstammen decimerades och den ansågs helt utrotad i slutet av 1700-talet. Vildsvin har länge hållits i hägn. De är svåra att stängsla in och rymningar har ägt rum, till exempel skedde en rymning under 1970-talet från ett hägn vid Trosa. Detta medförde att det under slutet av 1970-talet fanns ett antal mindre, frilevande vildsvinspopulationer i landet. Riksdagen beslutade år 1981 att alla vildsvin i landet skulle utrotas, med undantag för en mindre population om cirka 200 djur vid Mörkö och Tullgarn i Stockholms län. Dessa skulle få finnas kvar i forskningssyfte (prop. 1980/81:82 JoU 16, rskr. 174). En viss avskjutning genomfördes, men fortsatta rymningar från hägn ledde till att vildsvinsstammen spreds och ökade. År 1987 beslutade Riksdagen att vildsvinen skulle räknas till de inhemska arterna och ha hemortsrätt i landet (prop. 1986/87:58 om jaktlag).

 

Vildsvinen har alltså hemortsrätt i Sverige och ska behandlas med samma höga etik och moral som till exempel älg och rådjur. Deras levnadssätt och förkärlek för att leta mat under jord gör dock att det ibland uppstår konflikter med oss människor. Det innebär att vi behöver samarbeta mellan olika intressen för att minska eventuellt uppkomna problem så att vi kan samexistera så friktionsfritt som möjligt med de vilda djur som finns i Sverige.

 

Läs också:

Vildsvin hantering Efter skott- men även före!

 

Se även filmen Vildsvin på menyn. (Filmen nedan)

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tillbaka till överblick