Stadgarna - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Andjakt. Foto: Åsa Söderberg

Stadgarna

Stadgar för Jägareförbundet Västmanland

STADGAR 

för 
Länsjaktvårdsförening

Antagna av Jägareförbundets kongress 1991
Ändringar gjorda av Jägareförbundets årsstämmor 1997 och 2000
Stadgar för länsjaktvårdsförening
Antagna av Svenska Jägareförbundets kongress 1991

Ändringar gjorde vid Jägareförbundets årsstämmor 1997 och 2000
Stadgar
För Jägareförbundet Västmanland 
antagna av länsföreningsstämman den 
2001-03-31, namnändring 2003-03-23

Namn, beslutande organ och säte


§ 1
Organisationens namn är Jägareförbundet Västmanland som är länsjaktvårdsförening*) med verksamhetsområde omfattande Västmanlands län
Länsjaktvårdsföreningen är en partipolitisk obunden ideell förening och skall vara an-sluten till Svenska Jägareförbundet. Nedan kallat Jägareförbundet.

§ 2
 Länsjaktvårdsföreningens beslutande organ är länsföreningsstämma och styrelsen samt på lokal nivå årsmöten och styrelserna i jaktvårdskretsarna.

§ 3
Styrelsen har sitt säte i Lillhärad, Västerås

§ 4 
Länsjaktvårdsföreningens verksamhetsår omfattar kalenderår.

Länsjaktvårdsföreningens ändamål.
§ 5
 Länsjaktvårdsföreningen är en sammanslutning som har till ändamål att tillvarata jägarnas intressen för jakt, vilt och viltvård inom sitt verksamhetsområde.
 Länsjaktvårdsföreningen består av dels enskilda medlemmar, dels inom verksam-hetsområdet förekommande lokala jaktvårdsorganisationer och andra organisationer enligt § 7, som genom föreningen är anslutna till Jägareförbundet.
 Sitt mål vill länsjaktvårdsföreningen, i samverkan med Jägareförbundet och jakt-vårdskretsarna samt med hänsynstagande till jordbrukets, skogsbrukets och övriga allmänna intressen, uppnå genom
att organisera jägarna inom sitt verksamhetsområde samt att verka för bildande av jaktvårdsområden och andra lokala jaktvårdsorganisationer,

*) Med länsjaktvårdsförening avses här och i det följande jämväl länsjaktvårdsförbund, jägarsällskap eller motsvarande.

att verka för goda tillfällen till jakt,
att arbeta för artrika och livskraftiga viltstammar,
att uppmärksamt följa viltstammarnas och jaktens utveckling och hos
myndigheter och Jägareförbundet begära de åtgärder som är befogade,
att avge yttranden och göra utredningar, som begärs av myndigheter
eller Jägareförbundet,
att verka för utbildning i viltvård och jakt,
att öka kännedomen om föreskrifter på viltvårdens och jaktens områden,
att arbeta för ökad förståelse för människans ansvar för naturen,
att  arbeta för att viltets behov av variationsrika och produktiva miljöer blir tillgodosedda samt
att  sträva efter att en tillfredsställande jämvikt upprätthålls inom och mellan
viltstammarna.

§6  Lokal jaktvårdsorganisation Med lokal jaktvårdsorganisation avses dels jaktvårdsområdesföreningar, dels andra sammanslutningar, som bedriver verksamhet i anslutning till viltvård och jakt inom länsjaktvårdsföreningens område.

§7 Annan organisation Med annan organisation avses sammanslutning, som bl a har till ändamål att bedriva verksamhet i anslutning till viltvård och jakt inom länsjaktvårdsföreningens område eller del därav och som ej kan hänföras till enskild krets enligt § 9 mom. 3.

§8
 Ekonomisk ansvarighet. För sina förpliktelser svarar länsjaktvårdsföreningen endast med sina tillgångar. Medlemskap i länsjaktvårdsförening
§ 9  mom.1. Medlemskap i länsjaktvårdsförening kan erhållas av fysisk eller juridisk person och efter styrelsens prövning av lokal jaktvårdsorganisation respektive av annan regional organisation.
Över medlemmarna skall föras en förteckning. I denna skall beträffande lokal jaktvårdsorganisation tas in uppgifter om medlemsantal, styrelse och den ort där styrelsen har sitt säte.
Mom. 2
Länsjaktvårdsföreningen delar in sitt verksamhetsområde i jaktvårdskretsar.

Mom. 3
Enskild fysisk eller juridisk person skall tillhöra den jaktvårdskrets, inom vars område denne är bosatt, har sitt säte eller själv anger som önskemål. Har medlem jaktliga intressen även i annan krets, kan denne där utöva yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.
 Ansluten lokal jaktvårdsorganisation skall tillhöra den jaktvårdskrets, inom vars verksamhetsområde styrelsen har sitt säte eller dess marker är helt eller huvudsakligen belägna.

Mom. 4.
Medlemskap i länsjaktvårdsföreningen innebär även medlemskap i Jägareförbundet.

§10  Mom. 1. Årsavgift mm. Medlem skall erlägga den årsavgift länsföreningsstämman beslutar. Om storleken av sådan avgift finns föreskrifter i mom. 3 nedan.

Mom. 2.
Medlem registreras från det datum årsavgift erlagts.

Mom. 3.
Årsavgiften för medlem skall beräknas så, att den täcker kostnader för länsjaktvårdsföreningens och kretsarnas verksamhet. Till årsavgiften kommer sedan läggas årsavgiften för Jägareförbundet och avgifterna för Svensk Jakt och kollektiva försäkringar. Medlem, som inte önskar Svensk Jakt, betalar årsavgift minskad med det belopp som motsvarar avgiften för Svensk Jakt.
Därutöver skall varje lokal jaktvårdsorganisation, för varje röst som sammanslutningen förfogar över enligt bestämmelserna i stadgar för jaktvårdskrets § 8, erlägga den avgift, som årsstämman bestämmer.

§ 11  Mom 1
 Länsföreningsstämma Länsjaktvårdsföreningens högsta beslutande organ är länsföreningsstämman.
 Länsföreningsstämman består av ombud, utsedda av jaktvårdskretsarna respektive av andra organisationer till det antal och på det sätt som föreskrivs i § 12.

Mom. 2
 Ordinarie länsföreningsstämma hålls årligen på den tid och plats styrelsen beslutat. Stämman skall – om inte förbundsstyrelsen beslutat annat – hållas före den 25 mars.
 Om styrelsen finner det erforderligt eller om det skriftligen begärs av styrelserna för minst två tredjedelar av de till länsjaktvårdsföreningen anslutna jaktvårdskretsarna, skall extra länsföreningsstämma hållas.
Extra länsföreningsstämma kan endast behandla den eller de frågor som angetts i kallelsen.
Över ärende, som skall behandlas av länsföreningsstämma eller extra länsföreningsstämma, skall styrelsen avge utlåtande.

Mom. 3.
 Kallelse utfärdas av styrelsen till ordinarie och extra länsföreningsstämma senast två veckor före genom skrivelser till jaktvårdskretsarna och anslutna andra organisationer på det sätt närmast föregående länsföreningsstämma har beslutat.
Dagordning, motioner och övriga förslag som rör stämman skall skickas ut senast två veckor före stämman.
Jägareförbundet skall av styrelsen i god tid underrättas om tid och plats för länsföreningsstämman.

Mom. 4.
På ordinarie länsföreningsstämma skall bl. a följande ärenden förekomma.

1. Fastställande av röstlängd

2. Stämmofunktionärer
a) Val av ordförande
b) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
c) Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare

3. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst

4. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

5. Revisorernas berättelse

6. Beslut om resultaträkning samt fastställande av balansräkning

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen

9. Val av en av ledamöterna i styrelsen till länsjaktvårdsföreningens och
 tillika styrelsens ordförande

10. Val av två revisorer och två suppleanter

11. Val av ombud till Jägareförbundets årsstämma

12. Val av valberedning

13. Styrelsens förslag beträffande
a) årsavgift
b) ärenden över vilka Jägareförbundet begärt stämmans yttrande
c) inkomna motioner
d) övriga ärenden

14. Styrelsens ev. meddelanden
15. Beslut om hur nästa länsföreningsstämma skall utlysas.

Mom. 5.
Anmälan av ombud skall från såväl jaktvårdskrets som andra organisationer sändas till länsjaktvårdsföreningen senast den 20 februari. Ombuds adress skall anges på fullmakten.

Mom. 6.
Ledamot eller suppleant av Jägareförbundets förbundsstyrelse samt central chefstjänsteman inom Jägareförbundet har närvaro- och yttranderätt vid länsföreningsstämma.
 Revisor, som ej är röstberättigad, har yttrande- och förslagsrätt i ärende, som har samband med revisionen.
 På årsstämman har ledamot av länsföreningsstyrelsen yttrande- och förslagsrätt i alla frågor.
Tjänsteman verksam inom länsjaktvårdsföreningens område har yttrande- och förslagsrätt i de ärenden som förekommer vid stämman.

Mom. 7.
Ombud har en röst.
Omröstning sker öppet. Vid val sker sluten omröstning, om någon röstberättigad begär det. Röstsedel, som upptar flera namn än valet avser, är ogiltig.
Beslut fattas med enkel majoritet, om ej annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal, utom vid val, har tjänstgörande ordföranden utslagsröst. Om han inte har röst-rätt samt vid val avgörs frågan genom lottning.

Mom. 8.
I mån av utrymme har medlem i länsjaktvårdsföreningen rätt att med yttranderätt delta i länsföreningsstämma.

§ 12  Mom. 1.Valordning vid val av ombud till länsföreningsstämma
Varje till länsjaktvårdsföreningen ansluten jaktvårdskrets utser ombud och suppleanter till länsföreningsstämma på sätt som anges i mom. 2 och 3.
      

Mom. 2.
Jaktvårdskrets har rätt att utse ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar. *)
 Varje ansluten regional organisation har rätt till ett ombud vid länsföreningsstämma.
 Länsjaktvårdsföreningens styrelse skall under januari månad fastställa och meddela jaktvårdskretsarna hur många ombud och suppleanter de äger utse till länsföreningsstämman.

Mom.3.
Val av ombud och lika många suppleanter till länsföreningsstämman förrättas av jakt-vårdskretsens årsmöte i enlighet med föreskrifterna i stadgarna för jaktvårdskrets § 7 mom. 4 punkt 12. Anmälan av ombud skall ske till länsjaktvårdsföreningen senast den 20 februari.

*) Talet bestäms av länsjaktvårdsföreningen inom ramen 25 till 200 vid antagandet av stadgarna.

Mom. 4.
Om någon medlem anser att val av ombud och suppleanter förrättats i strid mot gällande valordning skall denne senast fem dagar efter valet anmäla detta till länsjaktvårdsföreningens styrelse.
Finner styrelsen, att valet förrättats felaktigt och att detta inverkat på valets utgång, skall styrelsen upphäva valet och uppdraga åt jaktvårdskretsen att anordna nytt val.
 Styrelsens beslut kan inte överklagas.

§ 13  Mom. 1. Styrelse. Styrelsen är, då länsföreningsstämman ej är samlad, länsjaktvårdsföreningens högsta beslutande organ. Styrelsen är inför länsföreningsstämman och vad gäller bidrag av fondmedel inför Jägareförbundet ansvarig för sin förvaltning.
Styrelsen leder länsjaktvårdsföreningens verksamhet och förvaltar dess angelägenheter i överensstämmelse med Jägareförbundets och länsjaktvårdsföreningens stadgar samt förbundsstämmans och länsföreningsstämmans beslut.

Mom. 2.
Styrelsen består av ledamöter och suppleanter utsedda av ordinarie läns-föreningsstämma. I styrelsen ingår även ledamöter och suppleanter, som utsetts enligt punkt b) nedan.
Sekreterare och skattmästare som ej är ledamot av styrelsen får närvara vid dess sammanträden och med yttrande- och förslagsrätt delta i styrelsens behandling av frågor, som rör deras arbetsområden.   

a) Antalet av länsföreningsstämman valda ledamöter och suppleanter skall vara 

b) 9 ledamöter och 4 Suppleanter, vilka väljs för två år med  5 resp. 4 ledamöter och 2  suppleanter valda vart annat år.

Avgående ledamot eller suppleant kan återväljas. Avgår ledamot eller suppleant under första året av sin mandattid, väljer följande ordinarie länsföreningsstämma efterträdare för återstoden av mandattiden.

b) Länsorgan, länsorganisation eller motsvarande med anknytning till viltvård och jakt får, efter länsjaktvårdsföreningens medgivande, utse en ledamot jämte suppleant i styrelsen för högst tre år. Om inte annat överenskommits med länsjaktvårdsföre-ningen skall kostnaderna för sådan styrelseledamot eller suppleant betalas av ve-derbörande huvudman.  

c) Styrelsens ordförande, som tillika är länsjaktvårdsföreningens ordförande, väljs för ett år.
      

Mom. 3.
Val till styrelsen gäller från den ordinarie länsföreningsstämma då valet sker till och med den ordinarie stämma då mandatperioden löper ut.

Mom. 4.
Styrelsen är beslutför, då kallelse utgått i den ordning styrelsen beslutat på det sammanträde som hålles närmast efter ordinarie stämma samt minst halva antalet ledamöter är närvarande.
 Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal, utom vid val, har den tjänstgörande ordföranden utslagsröst, vid val sker avgörandet genom lottning. Omröstning inom styrelsen sker öppet. Vid val sker sluten omröstning, om någon röstberättigad begär det.
Styrelsens protokoll justeras av tjänsteförrättande ordförande och en ledamot.

Mom. 5.
På det sammanträde som hålls närmast efter ordinarie länsföreningsstämma utser styrelsen bland ledamöterna den eller de som skall vara länsjaktvårdsförenings och styrelsens vice ordförande. Styrelsen skall också utse sekreterare och skattmästare samt fastställa på vilket sätt styrelsen skall kallas.

§ 14
 Arbetsutskott Styrelsen kan bland ledamöterna utse ett arbetsutskott (AU) bestående av ordföranden och ytterligare 2 ledamöter med 2 suppleanter.
 Dessa väljs för ett år vid det styrelsesammanträde, som hålls närmast efter ordinarie länsföreningsstämma.
 Styrelsens sekreterare skall vara sekreterare i AU och föra dess protokoll.
 AU är beslutmässigt med 3 närvarande ledamöter.
 AU åligger
att med ansvar inför styrelsen handha den löpande delen av länsjaktvårds-föreningens verksamhet, varvid AU till styrelsens prövning skall hänskjuta
sådana frågor, som är av särskild betydelse, samt att i övrigt bereda de ärenden, som skall behandlas av styrelsen.

§ 15
 Tjänstemäns närvaro vid sammanträden Styrelsen beslutar om tjänstemännens närvaro samt yttrande- och förslagsrätt vid sammanträden.

 § 16
 Underskrift av handlingar Styrelsen utser årligen på det sammanträde, som hålls närmast efter ordinarie länsföreningsstämma, den eller dem som är behöriga att underteckna handlingar på länsjaktvårdsföreningens vägnar.
 Styrelsen skall också fastställa regler för påskrift av in- och utbetalningar.

§ 17  Mom 1     Räkenskaper och revision Länsjaktvårdsföreningens räkenskapsår är kalenderår.
Räkenskaperna och styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer som utsetts av ordinarie länsföreningsstämma. För varje revisor utses en suppleant. En revisor och dennes suppleant bör var auktoriserade eller av kommerskollegium godkända revisorer.
Revisorer och suppleanter väljs för ett år.

Mom. 2.
Räkenskaperna skall överlämnas till revisorerna senast den 21 januari. Samtidigt skall styrelsen till revisorerna överlämna verksamhets- och förvaltningsberättelser samt resultat- och balansräkningar.

Mom. 3.
Revisorerna åligger
att utföra revision och däröver avge revisionsberättelse,
att särskilt tillse, att de medel ur jaktvårds- och viltskadefonderna som
anslagits till länsjaktvårdsföreningen används i enlighet med regeringens föreskrifter, samt
att till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

Mom. 4.
Revisionen skall för varje år vara avslutad och revisorernas berättelse överlämnad till styrelsen senast den 5 februari.
 Över anmärkning, som görs av revisorerna, skall styrelsen avge skriftlig förklaring.

Mom. 5.
Räkenskaperna skall varje år senast den 15 april tillsammans med revisionsberättelsen samt styrkt utdrag ur länsföreningsstämmans protokoll, med angivande av stämmans beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, sändas till Jägareförbundet. Om förbunds-styrelsen medgivit senareläggning av länsföreningsstämman, skall länsjaktvårdsföreningen insända nämnda uppgifter senast den 1 maj.

§ 18
Valbarhet Valbar till ledamot eller suppleant av styrelsen är endast person som är enskild medlem av länsjaktvårdsföreningen eller representant för sådan myndighet eller enskild organisation som enligt § 13 mom. 2 punkt b) får utse sådan ledamot.
 Den som under mandatperioden fyller 70 år är ej valbar. Tjänsteman hos Jägareförbundet är icke valbar till ombud vid länsföreningsstämma, ej heller till ledamot eller suppleant av styrelsen.
Tjänsteman i Jägareförbundet kan utses att fullgöra uppdrag som sekreterare och/eller skattmästare i styrelsen.
Beträffande valbarhet till ombud vid Jägareförbundets och länsförenings årsstämma gäller föreskrifterna i Jägareförbundets stadgar § 15.

§ 19  Mom 1
 Motioner Motion till ordinarie länsföreningsstämma kan väckas av medlem och jakt-vårdskrets.
 Medlems motion skall med kretsårsmötets till- eller avstyrkan överlämnas till läns-jaktvårdsföreningen senast den 20 februari. Annan organisation med rösträtt på länsföreningsstämman kan senast den 20 februari väcka motion direkt hos länsjaktvårdsföreningen.

Mom. 2.
Det åligger länsjaktvårdsföreningens styrelse att till länsföreningsstämman avge yttrande över inkomna motioner.

Mom. 3.
Beträffande motion till Jägareförbundets årsstämma gäller föreskrifterna i stadgar för Jägareförbundet § 16 mom. 1 och 2.

Uteslutning av medlem
§ 20
Beträffande uteslutning av medlem gäller föreskrifterna i Jägareförbundets stadgar § 17 mom. 2.

§ 21  Mom 1
 Utmärkelser Länsföreningsstämman kan på förslag av styrelsen till hedersledamot kalla person, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt gagnat länsjaktvårdsföreningen
och dess ändamål.

Anmärkning:
 Länsjaktvårdsförening, som så önskar, kan i ett mom. 2 införa bestämmelser om egna utmärkelser.

Ändring av stadgarna
§ 22
Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas endast av ordinarie länsförenings-stämma. För beslut om ändring erfordras bifall av minst två tredjedelar av de röstande på stämman eller har fattats på två på varandra följande stämmor. Ändring skall för att vinna giltighet godkännas av Jägareförbundets förbundsstyrelse och träder i kraft först efter godkännande.

§ 23
 Upplösning av länsjaktvårdsföreningen Beslut om upplösning av länsjaktvårdsföreningen kan fattas endast av ordinarie länsföreningsstämma. För beslut om upplösning erfordras bifall av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Sådant beslut skall för att bli gällande godkännas av Jägareförbundets förbundsstyrelse.
Upplöses länsjaktvårdsföreningen, skall med dess behållna tillgångar förfaras på följande sätt.
Sådan länsjaktvårdsföreningens egendom och nyttjanderätt, som bekostas av medel ur jaktvårds- eller viltskadefonderna, skall överlämnas till Jägareförbundet med ägande-rätt eller oförändrad nyttjanderätt.
 Vad som återstår av länsjaktvårdsföreningens beviljade jaktvårds- och viltskademedel återbetalas till Jägareförbundet.
 Länsjaktvårdsföreningens behållna egna tillgångar skall användas för något med ändamålet för länsjaktvårdsföreningens verksamhet sammanhängande syfte. Beslut därom skall fattas av den föreningsstämma, som beslutat om upplösningen.

Dessa stadgar träder i kraft den …………………………………………………… .
Samma dag upphör länsjaktvårdsföreningens av Jägareförbundets förbundsstyrelse den ………………… godkända av länsföreningsstämman den ………………….. antagna stadgar att gälla. Dock skall den, som vid dessa stadgars ikraftträdande innehar befattning som styrelseledamot, styrelsesuppleant, revisor eller revisorssuppleant kvarstå i sin befattning under tid, som vid valet blivit bestämd. 

 

 

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-04-10 2015-06-24