bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Viltdata

En viktig uppgift för Jägareförbundet i det Jakt- och viltvårdsuppdrag som man fått av regeringen är viltövervakningen dvs. att hålla reda på hur våra viltstammar mår och ser ut.

Det sker på olika sätt främst genom att följa upp avskjutningsstatistiken för allt vilt, rapportera älgobs under första älgjaktmånaden och genom att utföra olika typer avinventeringar, när det gäller älg i första hand genom spillnings inventering.När det gäller de stora rovdjuren kan alla rapportera observationer, spår och spillningar. Detta sker enklast via Skandobs.  

Vid funderingar vid tekniska frågor eller annat som rör viltdata kan kontakt tas med Jägareförbundet Västmanland på www.viltdata.se/Västmanland. För att rapportera eller söka statistik på såväl avskjutning som spillnings inventering gå direkt till www.viltdata.se.

Avskjutningsstatistik

Jägarna i Västmanlands län är duktiga på att rapportera hur mycket vilt man fäller. De senaste åren har fällt vilt på över hälften av länets areal rapporterats. Detta gör att vi kan se hur utvecklingen ser för de olika arterna i länet. På www.viltdata.se kan man själv plocka ut statistik för olika arter av fällt vilt områdesvis.

Spillningsinventeringar

Spillningsinventering är en av flera metoder för att uppskatta tätheter av bland annat älg. Metoden är ett bra alternativ till andra metoder och i flera avseenden billigare. Bäst utfall får man om man kan samla in uppgifter årligen eller i vart fall vartannat år för att följa den lokala älgstammens utveckling. Metoden är enkel och okomplicerad och går till enligt följande.

Bäst resultat får man om ett helt älgförvaltningsområde gör spillningsinventeringen samtidigt. Inventeringen (räkning av spillningshögar) utförs under vårvintern innan markvegetationen börjat grönska. Enbart färsk spillning inventeras, dvs. det som älgarna lämnat ifrån sig under den gångna vintern. Mätningen sker på provytor som läggs ut enligt ett visst system i en ”trakt” på 1 x 1 km. När det gäller älg är varje provyta 100 m². Antalet spillningshögar per ”trakt” läggs sedan in i ett system som räknar ut hur stor älgstammen är inom det inventerade området t.ex. förvaltnings- eller skötselområde.

De senaste spillningsinventeringarna i länets förvaltnings- eller skötselområden visar på en sjunkande älgstam med variationer mellan cirka 5 älgar/1 000 ha till cirka 8 älgar/1 000 ha. De lägre siffrorna inte oväntat i vargområden.


2013-03-09 2020-03-16