bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Västmanland

Så tycker politikerna i vargfrågan!

Till Lokalpolitiker i Västmanland: Jägareförbundet vill informera om hur nuvarande vargpolitik påverkar lands-bygden och jakten i länet. Som ett led i detta önskar Jägareförbundet Västmanland få vetskap om vad ni som lokalpolitiker i länet tycker i frågan.

2022-06-15

Bakgrund.

 

Riksdagen beslutade 2013 att referensvärdet för varg i landet ska ligga inom intervallet 170-270 individer. Naturvårdsverket beslutade därefter att det var siffran 270 som skulle gälla, en siffra som man senare höjt till 300 individer. Efter inventeringen vintern 2020/21 beräknades, med hjälp av bl.a. DNA, att det fanns 395 vargar i landet. Vid denna vinters inventering, som fortfarande pågår till 31 mars, har det hittills hittats 44 familjegrupper vilket är 440 vargar. Till licensjakten i januari 2022 delades, efter överklaganden, ut 27 vargar att fälla i landet som helhet. Det innebär att vargstammen kommer att fortsätta att öka och inte minska mot den nivå som beslutats av såväl Riksdagen som Naturvårds-verket.

 

Vad gäller antalet vargar i Västmanland har länsstyrelsens Viltförvaltnings-delegation beslutat att Västmanland ska ta sitt ansvar i vargförvaltningen genom att i länet hysa 1,5 vargrevir, något som innebär 15 vargindivider. För att säkerställa att inte den nivån underskrids har delegationen även beslutat att länet dessutom ska hysa ytterligare 2-3 individer.  Totalt 17-18 vargar i Västmanland. Efter inventeringen vintern 2020/21, främst med hjälp av DNA, beräknades att Västmanland berördes av 7 vargrevir med 10 vargar per revir, något som innebär att länet till och från berördes av ca 70 vargar under inledningen av 2021.

 

 

 

Frågor.

 

Fråga 1.

Vad tycker ni om att den faktiska nivån på antalet vargar i länet är ca tre gånger högre än vad som beslutats?

 

Länsstyrelsen är ansvarig för all viltförvaltning i länet. Är det rimligt att vi, efter föryngringen 2021, har ca tre gånger så många vargar i länet mot vad länsstyrelsen själv beslutat, ett beslut som dessutom Naturvårds-verket fastställt?

 

Eftersom Västmanland är ett relativt litet län, som berörs av så många som 7 vargrevir, innebär det att koncentrationen av varg är bland den högsta i landet, speciellt mot bakgrund av att vargarna är koncentrerade till länets västra och nordvästra delar. Av de 7 vargreviren delas några med Örebro och Dalarnas län.

 

Av länsstyrelsens beräkningar framgår att 3 ½ av de 7 reviren, d.v.s. ca 35 vargar, kan anses utgöra ”Västmanlandsvargar”. Eftersom forskare uppskattar att ett vargrevir dödar ca 120 älgar per år kan man på goda grunder påstå att länet varje år dräneras på åtminstone 420 älgar motsvarande ca 42 ton älgkött. Det antal älgar som årligen vargdödas i Västmanland motsvarar därmed hälften av det antal älgar som fälls under ordinarie jakt i länet. Enbart det ekonomiska värdet av 42 ton älgkött är minst 3 miljoner kronor. Till detta kommer bl.a. det rekreationsvärde för såväl jägare som turism som går förlorat. Det innebär dessutom att stora summor i jaktarrendeintäkter går förlorade för markägarna i varg-områdena i Västmanlands län.

 

Som ovan nämnts finns det beslut om att Västmanland ska hysa 1 ½ vargrevir (15 vargar + 2-3 individer). Verkligheten har genom inventering visat att det finns minst 2 ½ gånger så många, 42 st. DNA-bestämda vid inventeringen 2020/21. Detta faktum till trots beslutades om jakt under januari 2022 efter endast 5 individer som kan anses utgöra Västmanlands del av de sammanlagt 12 vargar som fick fällas tillsammans med Örebro och Dalarnas län. Det innebär att vargstammen i Västmanland kommer att fortsätta att öka.

 

Fråga 2.

Hur ser ni på att innevånarna i de kommuner som för närvarande hyser varg upplever oro inför bl.a. jakt med lös hund eller vistelse i naturen?

 

I de områden i länet som hyser varg är löshundjakten i stort sett utplånad. Vargstammen är här så tät att det innebär mycket stor fara att en lös hund blir offer för vargattacker. Detta gäller för övrigt även för rena sällskapshundar och tamboskap. Dessutom kommer allt oftare signaler om en ökad oro för att över huvud taget vistas i skog och mark t.ex. för svampplockning. Eftersom ambitionen från ansvariga för vargförvaltningen uppenbarligen är att varg ska finnas i hela länet är denna fråga relevant även för områden som ännu inte hyser varg.

 

Fråga 3.

Var tycker ni att makten och ansvaret över vargförvaltningen bör ligga och hur kan man säkerställa det lokala inflytandet på förvaltningen.

 

Sedan tidigare är det beslutat att länsstyrelsen har att besluta om licensjakt efter varg för att säkerställa det lokala inflytandet. Av propositionen ”En hållbar rovdjurspolitik (2013)” framgår att det är mycket viktigt att de människor som påverkas av stora rovdjur ges möjlighet att känna delaktighet i förvaltningen.

 

Av såväl riksdagsbeslutet 2013 som en dom i Högsta förvaltningsrätten 2016 framgår att den övergripande målsättningen för vargförvaltningen bl.a. är att det inte ska vara påtagligt svårare att hålla tamdjur i vargområden än i områden utan varg samt att hänsyn ska tas till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden.

 

Enligt Jägareförbundet Västmanland kan det starkt ifrågasättas om ansvariga för vargförvaltningen lever upp till detta. Är det kanske så att det lokala inflytandet bör förstärkas och ytterligare tydliggöras?

 

___________

 

 

 

I bifogade dokument kan ni läsa vad våra politiker i Västmanland har svarat;

 

Politikerenkät 2020_Svar på fråga 1

 

Politikerenkät 2020_Svar på fråga 2

 

Politikerenkät 2020_Svar på fråga 3

 

 

 

JÄGAREFÖRBUNDET VÄSTMANLAND

Västerås jaktvårdskrets

Arboga-Kungsör jaktvårdskrets

Köping-Hallstahammar jaktvårdskrets

Surahammar-Skinnskatteberg jaktvårdskrets

Fagersta-Norberg jaktvårdskrets

Sala Jaktvårdskrets

 

 

 

Sofie Larsson

Ordförande i Jägareförbundet Västmanland

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick