Jägareförbundet tycker till inför höstens björnjakt - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Norrbotten

Foto: Göran Ekström

Jägareförbundet tycker till inför höstens björnjakt

Under många år har Länsstyrelsens syn på björnförvaltningen inte gått i takt med den syn Jägareförbundet Norrbotten har. Under ett par års tid har Jägareförbundet få till förändringar i förvaltningen utan att få gehör för detta.

2019-06-10

I en skrivelse till Länsstyrelsen inför beslut om höstens jakt har Jägareförbundet Norrbotten framfört följande:

Förslag inför björnjakten i Norrbotten 2019

Jägareförbundet Norrbotten vill, inför årets beslut om licensjakt på björn, framföra följande synpunkter:

 Grunden i björnförvaltningen i Norrbotten måste vara licensjakt:

Den forskningsrapport som Viltskadecenter gett ut gällande den forskning som bedrivits av renkalvspredation i Norrbotten (Kalvning i hägn och områdesriktad jakt på björn som åtgärder för att minska björnars predation på ren, Redovisning av regeringsuppdrag L2012/2817) gav ett klart stöd för att områdesinriktad licensjakt på hösten är en bättre modell än riktad skyddsjakt på våren. Jägareförbundet vill därför se ett tydligt inriktningsbeslut från Länsstyrelsen om att skyddsjakt ska vara ett undantag och licensjakt ska vara det övergripande förvaltningsverktyget för björn i Norrbotten. Vi vill också peka på den möjlighet som ändå finns för renskötseln att skydda sina renar genom att vid behov nyttja § 28 i jaktförordningen.

Björnstammen ökar:

Länet har genomfört två stycken spillningsinventeringar, 2010 och 2016. Dessemellan har stammen upp- och nedgångar följts genom jägarnas och Jägareförbundets björn-obs.

Den senaste beräkningen från 2016 visade på en björnstam på drygt 500 djur, vilket var en klar sänkning från 2010 då beräkningen visade på runt 750 individer. De två senaste årens björn-obs (2017 och 2018) visar en tydlig uppgång och antal obs/mantimme är nu uppe på i princip samma nivå som 2010. Vi förutsätter att Länsstyrelsen tar till sig av de senaste inventeringsresultaten vid beräkning av möjligt uttag. Detta innebär att man inte kan utgå från beräkningarna från 2016 när man bedömer möjligt uttag om man avser att balansera stammen på 500 individer. De senaste årens uttag via skydds- och licensjakt har uppenbarligen lett till en ökande stam. 

Länet bör uppdelas i flera förvaltningsområden, men inte i flera tilldelningsområden:

Jägareförbundet Norrbotten har tidigare varit kritiska till att dela in länet i flera tilldelningsområden. Den reducering av björnstammen som skett via skydds- och licensjakt i renens kalvningsområden de senaste åren har lett till en väldigt låg avskjutning av björn i de mer befolkningstäta delarna av länet, med ökad risk för problembjörnar. Vårt förslag, som delgavs Länsstyrelsen i slutet av november 2017 samt under våren 2019, är att länet indelas i tre helt fristående förvaltningsområden. Detta skulle möjliggöra en planerad och förutsägbar förvaltning av björn i alla delar av länet oavsett hur de årsvisa variationerna påverkar skyddsjakt och licensjakt i renens kalvningsområden. Då detta knappast nu låter sig göras inför höstens jakt anser vi att tilldelningen ska ske för hela förvaltningsområdet som helhet. Detta skulle möjliggöra en avskjutning av björn även i de mer befolkningstäta delarna av länet vilket förhoppningsvis innebär att problem med närgångna björnar kan undvikas

Åteljakten:

Jägareförbundet Norrbotten vill se en tydlig lättnad i de regler som omger nyttjande av åtel för jakt på björn. De begränsningar som finns vad gäller åtelmaterial anser vi vara tillräckliga. Bestämmelser om att inte få släppa hund i anslutning till åtel eller att just åtlar för björnjakt ska vara anmälningspliktiga ser vi som onödig byråkrati som inte är något stöd i förvaltningen. Vad som t.ex. menas med ”i anslutning till” är inte utrett och vad som är skillnad mellan en anmälningspliktig björnåtel och en icke anmälningspliktig åtel för annat vilt skapar även det problem för de jägare som vill följa de regelverk som ställs upp

Jakttiderna:

Jägareförbundet Norrbotten vill fortsatt se en enhetlig jakttid för hela länet. Vi ser ingen orsak att avsluta jakten tidigare ovan odlingsgränsen. Vi hänvisar till att jakten i Västerbottens fjällvärld pågår lika länge som övriga landet och det bör också vara fallet i Norrbotten. Underlaget och slutsatserna som ligger till grund för denna särbehandling av de inre delarna av Norrbotten anser vi ha förlorat sin relevans i dagens förvaltning. Då denna fråga anses kopplad mot beslut på Naturvårdsverket vill vi trycka på att Länsstyrelsen uppmärksammar denna problembild i den pågående jakttidsprocessen.

Hundanvändning:

Jägareförbundet Norrbotten anser att tidigare formuleringar i jaktbesluten om hundars arbetssätt saknar relevans enligt genomförd forskning. Antalsmässigt är det lämpligt med 1-2 hundar och för hundarnas säkerhet är 2 hundar att föredra. Det finns i forskningen inget som visar på skillnader i påverkan på björnarna beroende på hundtyp varför denna del i formuleringen ej bör finnas med i kommande beslut.

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår Jägareförbundet Norrbotten följande:

 

Att licensjakt ska utgöra grund för förvaltning av björn i Norrbotten

Att licenstilldelningen följer förvaltningsområdet. Ett område – en tilldelning. För framtiden bör fler än ett förvaltningsområde tillskapas i länet för att möjliggöra en reell differentiering av björnförvaltningen

Att det totala antalet björnar som bör fällas i Norrbotten skall vara minst 50 stycken.

Att det strikta skyddet för familjegrupper mildras under licensjakten

Att jakttidsstart är oförändrad den 21:a augusti samt en avslutning av jakten under hösten den 15 oktober gällande för hela länet.

Att en jakttid införs 15 april till 15 maj. Ingen särskild tilldelning görs för denna tid utan eventuell kvarvarande kvot då jakten avslutas under hösten 2019 får nyttjas under denna period 2020.

Att Åteljakt ska tillåtas i hela länet med minimala begränsningar förutom vad gäller tillåtet åtelmaterial.

Att man utifrån ny kunskap inte begränsar användningen av vissa typer av hundar under jakten

Att de beslut om skyddsjakt på björn som kan komma att tas innehåller skrivningar som möjliggör för ett omhändertagande av björnen på sätt som gör att kött och skinn kan tas tillvara

 

Jägareförbundet Norrbotten 

                                           

 Björn Sundgren 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick