bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Norrbotten

Foto: Ulrika Karlsson-Arne

Svenska Jägareförbundet, Sportfiskarna och LFR i skarp hemställan till regeringen

Svenska Jägareförbundet, Sportfiskarna och LRF med över 500 000 gemensamma medlemmar gör en skarp hemställan till regeringen gällande brister i Renmarkskommitténs arbete.

2022-11-21

Ovan nämnda organisationer har hemställt till regeringen att dels ändra direktivet i den pågående Renmarkskommittén, dels att inleda en översyn av direktivet i dess helhet.
Orsaken till hemställan är att det kommit till Jägareförbundets kännedom att utredningens sekretariat, utan expertgruppens insyn, ensidigt arbetar med utformning av lagförslag gällande vem som ska inneha rätten att upplåta jakt och fiske på marker som står under statens direkta disposition ovan lappmarksgränsen i Norrbotten, Västerbotten och på renbetesfjällen i Jämtland och Dalarna.


Detta sker trots att Jägareförbundet direkt och via sin representant i expertgruppen påtalat ett antal felaktiga slutsatser, brister i material och flera områden som inte beaktats i utredningens arbete fram till idag. Redan den 21 november ska lagförslag behandlas av sakkunniga och parlamentariker knutna till Renmarkskommittén, utan att expertgruppen, där bland annat Jägareförbundet ingår, fått ta del av förslaget och inte heller kunnat ge stöd till parlamentarikerna i de aktuella underlagen.


Att ett lagförslag behandlas innan riksdagens uttalande om att hänsyn ska tas till andra gruppers rättigheter är tillgodosett är anmärkningsvärt. Att utredaren och sekretariatet dessutom genomför arbetet utan expertgruppens insyn är inget vi kan acceptera och något som riskerar att kraftigt begränsa utredningens fortsatta möjligheter och resultat, säger Daniel Widman, ordförande i Jägareförbundet Norrbotten.


Sekretariatets agerande är bristfälligt och riskerar att låsa och allvarligt försvåra det fortsatta utredningsarbetet. Detta är särskilt allvarligt eftersom förslaget enligt vår mening baseras på ett bristfälligt och ofullständigt utredningsmaterial.
Lagförslaget ska ha karaktären av en tillfällig lagstiftning i avvaktan på utredningens slutbetänkande. En sådan tillfällig lagstiftning kommer att bli mycket ingripande och dessutom styrande för det fortsatta utredningsarbetet.
https://svenskjakt.se/start/nyhet/tre-organisationer-kraver-andringar-i-direktiven-om-fjalljakten/

Daniel Widman
Ordförande Jägareförbundet Norrbotten

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick